مصاحبه با رتبه‌های اول کشوری

رتبه‌های اول کشوری آموزشگاه فراز

فهرست مطلب

رتبه‌های اول کشوری موسسه دکتر بلبلی

بیتا جناغی نگار لباف فهیمه السادات آقامیر
رتبه اول کشوری ‌‌
میکروب شناسی مواد غذایی
رتبه اول کشوری 
ویروس شناسی پزشکی
رتبه اول کشوری
انگل شناسی پزشکی
 سال 1395  سال 1395  سال 1395

ویروس شناسی:91/11

تغذیه عمومی:33/33

قارچ شناسی:33/33

انگل شناسی:42/22

باکتری شناسی:77/04

بیوشیمی عمومی:11/11

زبان:42/50

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:73/33

قارچ شناسی:00/0

انگل شناسی:48/33

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی مولکولی:15/00

زبان عمومی:71/67

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی: 83/33

قارچ شناسی:3/33

انگل شناسی:66/67

55/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی: 23/33

زبان عمومی:18/33

 

فاطمه جان فروز عاطفه افچنگی مژگان واحد

رتبه‌یک‌کشوری‌
علوم‌آزمایشگاهی‌دانشگاه تهران

رتبه‌یک‌کشوری‌
ویروس شناسی‌دانشگاه تهران

رتبه یک کشوری‌
انگل شناسی‌دانشگاه تهران

سال 1393 سال 1393 سال 1393

فرهنگ ومعارف اسلامی :68/33

زبان وادبیات فارسی :31/66

زبان خارجی: 3/33

بیوشیمی‌وبیوشیمیبالینی:61/11

انگل شناسی‌وقارچشناسی:58/33

باکتری‌شناسی‌وویروس‌شناسی:73/33

خون شناسی وانتقال خون: 60/00

ایمنی‌شناسی‌وسرمشناسی:93/33

نمره کل خام:271/40

نمره کل به درصد:63/71

ویروس شناسی:89/52

باکتری شناسی:50/00

قارچ شناسی:50/00

انگل شناسی:55/56

بیوشیمی:60/61

ایمنی شناسی:83/33

ژنتیک مولکولی:41/67

زبان عمومی:36/67

نمره کل خام:288/00

نمره کل به درصد:60/00

کرم شناسی:93/33

تک یاخته شناسی:74/29

ایمنی شناسی:57/78

میکروبیولوژی:40/00

زیست شناسی عمومی:24/44

زبان عمومی:42/50

اکرم کاکاوند الهام تقی زاده فائزه ذوالفقاری

رتبه یک کشوری‌
ژنتیک انسانی دانشگاه تهران

رتبه‌یک‌کشوری‌
علوم‌آزمایشگاهی دانشگاه تهران

رتبه یک کشوری‌
ژنتیک انسانی دانشگاه تهران

سال1391 سال 1392 سال 1392

نمره:367

آخرین نمره قبولی:256/00

ژنتیک:84/44

بیولوژی سلولیمولکولی: 82/22

بیوشیمی:86/67

زبان:70/00

فرهنگ‌ومعارفاسلامی:68/33

زبان وادبیات فارسی: 38/59

زبان خارجی:50/00

بیوشیمی‌وبیوشیمیبالینی:67/77

انگل‌شناسی‌وقارچشناسی:75/00

باکتری شناسی وویروسشناسی: 88/33

ایمنی‌شناسی‌وسرم‌شناسی:8/33

خون شناسی وانتقالخون: 70/00

نمره:347

آخرین نمره قبولی:259/25

ژنتیک:73/89

بیولوژی‌سلولیمولکولی:80/00

بیوشیمی:72/22

زبان:85/83

فاطمه‌دوستدار

آفرین‌فروتنی

سحرخاوری

رتبه‌یک‌کشوری‌
علوم‌آزمایشگاهی‌ دانشگاه تهران

رتبه‌یک‌کشوری‌
علوم‌آزمایشگاهی‌ دانشگاه تهران

رتبه‌یک‌کشوری‌
علوم‌آزمایشگاهی‌ دانشگاه تهران

سال 1384 سال 1386 سال 1391

فرهنگ ومعارف اسلامی : 76/66

زبان وادبیات فارسی :84/44

زبان خارجی:64/44

بیوشیمی وبیوشیمیبالینی: 77/14

انگل شناسی وقارچ شناسی: 81/33

باکتری شناسی وویروسشناسی: 95/55

خون شناسی وبانک خون: 71/66

ایمنی شناسی وسرمشناسی: 95/00

فرهنگ ومعارف اسلامی :86/66

زبان وادبیات فارسی :75/00

زبان خارجی:40/00

بیوشیمی وبیوشیمیبالینی: 65/55

انگل شناسی وقارچ شناسی: 81/66

باکتری شناسی وویروسشناسی: 86/66

خون شناسی وبانک خون: 75/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی: 93/33

فرهنگ ومعارف اسلامی :81/66

زبان وادبیات فارسی :40/00

زبان خارجی:5/00

بیوشیمی وبیوشیمیبالینی: 75/55

انگل شناسی وقارچ شناسی: 76/66

باکتری شناسی وویروسشناسی: 76/66

خون شناسی وانتقال خون: 76/66

ایمنی شناسی وسرمشناسی: 86/66