قبولی‌ها

نمونه قبولی های سال 96

اسامی قبولی های دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی وزارت بهداشت موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،کنکور 96

نسرین همتی دکترای انگل شناسی دانشگاه ایران

فهیمه فیروز جائی دکترای انگل شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سعیده صادقی دکتری پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهدیه طالبی دکترای پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

رضوان کاکاوند دکتری ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس (تهران)

مهسا جوادی دکترای ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ساناز آسیابی دکتری ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس( تهران)

سمیه یعقوبی زاد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سوده یوسفی پور ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

پریسا عابدی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سوگل جمشید ی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

علی جعفر پور ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سعیده عباسی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

راهله آردانه ویروس شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

ملیحه نجف لو ژنتیک انسانی دانشگاه اصفهان

مهدیه کیان ژنتیک انسانی دانشگاه شهر کرد

مریم حاجی قاسم میکروب شناسی مواد غذائی دانشگاه تهران

هدی ضامنی بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین

شاهرخ بهرام پور هماتولوژی وبانک خون دانشگاه شهید بهشتی

مریم خیابانی راد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه شهید بهشتی

سمیه حاج محمودی ایمونولوژی دانشگاه شاهد(تهران)

ناهید یزدانی پور ایمونولوژی دانشگاه بیرجند

منیر حسنی بیوشیمی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

نیلوفر مناف زاده بیوشیمی بالینی تربیت مدرس (تهران )

الناز حدادی بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین

مهرنوش عظیمی ثانوی بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران (رتبه 66) دروزارت علوم(رتبه سوم )

نادره بخشنده بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران رتبه صد وسی ام

سیده لیلا شفیعی هماتولوژی و بانک خون دانشگاه تبریز

نادر دواری هماتولوژی و بانک خون دانشگاه اهواز

میترا ایمان زاده انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

صونا آقائی انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سمانه شاه مرادی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران

هانیه مظفری میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران

فاطمه مهدی زاده میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران(رتبه 28) ایمنی وزارت علوم (رتبه 5)

مریم شیرازیان انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مولود تبریزی انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

ملیحه محبی انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مهتاب جناب انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فرناز دیانی ویروس شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

ناهید حسین زاده میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

مهدی نجف پور میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

مهناز محمدی میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

بهاره اکبری میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

فرانک عبدلی میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

پریسا عظیم زاده میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

یگانه ملک محمدی میکروب شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

صادق شمسی نیا انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

سمانه محمد جواد میکروب شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

مهناز نیکی بخش میکروب شناسی پزشکی علوم پزشکی البرز

سیده فاطمه صدرالدینی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه همدان

فاطمه بخشی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

حمید حسینی انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

رقیه پور احمد انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

نغمه بویاقچی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

ساناز امیر غلامی انباران میکروب شناسی پزشکی دانشگاه مازندران

رسول درختی انگل شناسی پزشکی دانشگاه کاشان

سپیده زارعی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه بابل

مجید نادر بندی انگل شناسی پزشکی دانشگاه زنجان

مهدی پندی انگل شناسی پزشکی دانشگاه گیلان

پریسا عباسی فشمی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه بابل

امیر حسین میر عبدالباقی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه قزوین

آزاده قادسی انگل شناسی پزشکی دانشگاه ایلام

هستی شاپور انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

نگار ناروئی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه زاهدان

پریا میر حسینی بیوشیمی بالینی دانشگاه تبریز (وزارت علوم )رتبه هشتاد ودوم

ثمین داوودی بیوفیزیک دانشگاه الزهرا (وزارت علوم )

فاطمه الامی ژنتیک دانشگاه یزد (وزارت علوم )

گلناز قیماقیان بیوتکنولوژی دانشگاه تهران (وزارت علوم)

سارا خرم نیا بیوشیمی دانشگاه آزاد

ندا قربانی بیوفیزیک دانشگاه علوم تحقیقات تهران

هانیه فردگلی سلولی مولکولی دانشگاه آزاد تهران

نیلوفر احمدی ژنتیک آزاد علوم تحقیقات

میر مهدی نجفی میکروب شناسی دانشگاه آزاد

مریم صابری بیو تکنولوژی آزاد تهران

مریم امیری کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بهرام کرمی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کامبیز صالح نسب کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

فرناز روهنده کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه اصفهان رتبه هشتم

آزاده جعفری کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

شیدا تقی زاده کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اکرم قورچیان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

سعیده سهرابی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ناهید رستمی پیر بداغ کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

سمیرا تقوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد

نگار شریفی کاویجانی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اسامی قبولی های دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی وزارت بهداشت موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،کنکور 96

نسرین همتی دکترای انگل شناسی دانشگاه ایران

فهیمه فیروز جائی دکترای انگل شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سعیده صادقی دکتری پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهدیه طالبی دکترای پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

رضوان کاکاوند دکتری ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس (تهران)

مهسا جوادی دکترای ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ساناز آسیابی دکتری ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس( تهران)

سمیه یعقوبی زاد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سوده یوسفی پور ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

پریسا عابدی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سوگل جمشید ی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

علی جعفر پور ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سعیده عباسی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

راهله آردانه ویروس شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

ملیحه نجف لو ژنتیک انسانی دانشگاه اصفهان

مهدیه کیان ژنتیک انسانی دانشگاه شهر کرد

مریم حاجی قاسم میکروب شناسی مواد غذائی دانشگاه تهران

هدی ضامنی بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین

شاهرخ بهرام پور هماتولوژی وبانک خون دانشگاه شهید بهشتی

مریم خیابانی راد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه شهید بهشتی

سمیه حاج محمودی ایمونولوژی دانشگاه شاهد(تهران)

ناهید یزدانی پور ایمونولوژی دانشگاه بیرجند

منیر حسنی بیوشیمی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

نیلوفر مناف زاده بیوشیمی بالینی تربیت مدرس (تهران )

الناز حدادی بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین

مهرنوش عظیمی ثانوی بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران (رتبه 66) دروزارت علوم(رتبه سوم )

نادره بخشنده بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران رتبه صد وسی ام

سیده لیلا شفیعی هماتولوژی و بانک خون دانشگاه تبریز

نادر دواری هماتولوژی و بانک خون دانشگاه اهواز

میترا ایمان زاده انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

صونا آقائی انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سمانه شاه مرادی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران

هانیه مظفری میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران

فاطمه مهدی زاده میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران(رتبه 28) ایمنی وزارت علوم (رتبه 5)

مریم شیرازیان انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مولود تبریزی انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

ملیحه محبی انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مهتاب جناب انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فرناز دیانی ویروس شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

ناهید حسین زاده میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

مهدی نجف پور میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

مهناز محمدی میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

بهاره اکبری میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

فرانک عبدلی میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

پریسا عظیم زاده میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

یگانه ملک محمدی میکروب شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

صادق شمسی نیا انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

سمانه محمد جواد میکروب شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

مهناز نیکی بخش میکروب شناسی پزشکی علوم پزشکی البرز

سیده فاطمه صدرالدینی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه همدان

فاطمه بخشی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

حمید حسینی انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

رقیه پور احمد انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

نغمه بویاقچی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

ساناز امیر غلامی انباران میکروب شناسی پزشکی دانشگاه مازندران

رسول درختی انگل شناسی پزشکی دانشگاه کاشان

سپیده زارعی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه بابل

مجید نادر بندی انگل شناسی پزشکی دانشگاه زنجان

مهدی پندی انگل شناسی پزشکی دانشگاه گیلان

پریسا عباسی فشمی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه بابل

امیر حسین میر عبدالباقی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه قزوین

آزاده قادسی انگل شناسی پزشکی دانشگاه ایلام

هستی شاپور انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

نگار ناروئی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه زاهدان

پریا میر حسینی بیوشیمی بالینی دانشگاه تبریز (وزارت علوم )رتبه هشتاد ودوم

ثمین داوودی بیوفیزیک دانشگاه الزهرا (وزارت علوم )

فاطمه الامی ژنتیک دانشگاه یزد (وزارت علوم )

گلناز قیماقیان بیوتکنولوژی دانشگاه تهران (وزارت علوم)

سارا خرم نیا بیوشیمی دانشگاه آزاد

ندا قربانی بیوفیزیک دانشگاه علوم تحقیقات تهران

هانیه فردگلی سلولی مولکولی دانشگاه آزاد تهران

نیلوفر احمدی ژنتیک آزاد علوم تحقیقات

میر مهدی نجفی میکروب شناسی دانشگاه آزاد

مریم صابری بیو تکنولوژی آزاد تهران

مریم امیری کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بهرام کرمی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کامبیز صالح نسب کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

فرناز روهنده کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه اصفهان رتبه هشتم

آزاده جعفری کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

شیدا تقی زاده کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اکرم قورچیان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

سعیده سهرابی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ناهید رستمی پیر بداغ کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

سمیرا تقوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد

نگار شریفی کاویجانی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اسامی قبولی های دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی وزارت بهداشت موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،کنکور 96

نسرین همتی دکترای انگل شناسی دانشگاه ایران

فهیمه فیروز جائی دکترای انگل شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سعیده صادقی دکتری پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهدیه طالبی دکترای پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

رضوان کاکاوند دکتری ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس (تهران)

مهسا جوادی دکترای ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ساناز آسیابی دکتری ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس( تهران)

سمیه یعقوبی زاد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سوده یوسفی پور ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

پریسا عابدی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سوگل جمشید ی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

علی جعفر پور ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سعیده عباسی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

راهله آردانه ویروس شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

ملیحه نجف لو ژنتیک انسانی دانشگاه اصفهان

مهدیه کیان ژنتیک انسانی دانشگاه شهر کرد

مریم حاجی قاسم میکروب شناسی مواد غذائی دانشگاه تهران

هدی ضامنی بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین

شاهرخ بهرام پور هماتولوژی وبانک خون دانشگاه شهید بهشتی

مریم خیابانی راد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه شهید بهشتی

سمیه حاج محمودی ایمونولوژی دانشگاه شاهد(تهران)

ناهید یزدانی پور ایمونولوژی دانشگاه بیرجند

منیر حسنی بیوشیمی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

نیلوفر مناف زاده بیوشیمی بالینی تربیت مدرس (تهران )

الناز حدادی بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین

مهرنوش عظیمی ثانوی بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران (رتبه 66) دروزارت علوم(رتبه سوم )

نادره بخشنده بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران رتبه صد وسی ام

سیده لیلا شفیعی هماتولوژی و بانک خون دانشگاه تبریز

نادر دواری هماتولوژی و بانک خون دانشگاه اهواز

میترا ایمان زاده انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

صونا آقائی انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سمانه شاه مرادی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران

هانیه مظفری میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران

فاطمه مهدی زاده میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران(رتبه 28) ایمنی وزارت علوم (رتبه 5)

مریم شیرازیان انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مولود تبریزی انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

ملیحه محبی انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مهتاب جناب انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فرناز دیانی ویروس شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

ناهید حسین زاده میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

مهدی نجف پور میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

مهناز محمدی میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

بهاره اکبری میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

فرانک عبدلی میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

پریسا عظیم زاده میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

یگانه ملک محمدی میکروب شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

صادق شمسی نیا انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

سمانه محمد جواد میکروب شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

مهناز نیکی بخش میکروب شناسی پزشکی علوم پزشکی البرز

سیده فاطمه صدرالدینی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه همدان

فاطمه بخشی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

حمید حسینی انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

رقیه پور احمد انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

نغمه بویاقچی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

ساناز امیر غلامی انباران میکروب شناسی پزشکی دانشگاه مازندران

رسول درختی انگل شناسی پزشکی دانشگاه کاشان

سپیده زارعی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه بابل

مجید نادر بندی انگل شناسی پزشکی دانشگاه زنجان

مهدی پندی انگل شناسی پزشکی دانشگاه گیلان

پریسا عباسی فشمی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه بابل

امیر حسین میر عبدالباقی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه قزوین

آزاده قادسی انگل شناسی پزشکی دانشگاه ایلام

هستی شاپور انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

نگار ناروئی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه زاهدان

پریا میر حسینی بیوشیمی بالینی دانشگاه تبریز (وزارت علوم )رتبه هشتاد ودوم

ثمین داوودی بیوفیزیک دانشگاه الزهرا (وزارت علوم )

فاطمه الامی ژنتیک دانشگاه یزد (وزارت علوم )

گلناز قیماقیان بیوتکنولوژی دانشگاه تهران (وزارت علوم)

سارا خرم نیا بیوشیمی دانشگاه آزاد

ندا قربانی بیوفیزیک دانشگاه علوم تحقیقات تهران

هانیه فردگلی سلولی مولکولی دانشگاه آزاد تهران

نیلوفر احمدی ژنتیک آزاد علوم تحقیقات

میر مهدی نجفی میکروب شناسی دانشگاه آزاد

مریم صابری بیو تکنولوژی آزاد تهران

مریم امیری کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بهرام کرمی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کامبیز صالح نسب کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

فرناز روهنده کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه اصفهان رتبه هشتم

آزاده جعفری کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

شیدا تقی زاده کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اکرم قورچیان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

سعیده سهرابی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ناهید رستمی پیر بداغ کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

سمیرا تقوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد

نگار شریفی کاویجانی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اسامی قبولی های دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی وزارت بهداشت موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،کنکور 96

نسرین همتی دکترای انگل شناسی دانشگاه ایران

فهیمه فیروز جائی دکترای انگل شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سعیده صادقی دکتری پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهدیه طالبی دکترای پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

رضوان کاکاوند دکتری ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس (تهران)

مهسا جوادی دکترای ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ساناز آسیابی دکتری ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس( تهران)

سمیه یعقوبی زاد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سوده یوسفی پور ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

پریسا عابدی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سوگل جمشید ی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

علی جعفر پور ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سعیده عباسی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

راهله آردانه ویروس شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

ملیحه نجف لو ژنتیک انسانی دانشگاه اصفهان

مهدیه کیان ژنتیک انسانی دانشگاه شهر کرد

مریم حاجی قاسم میکروب شناسی مواد غذائی دانشگاه تهران

هدی ضامنی بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین

شاهرخ بهرام پور هماتولوژی وبانک خون دانشگاه شهید بهشتی

مریم خیابانی راد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه شهید بهشتی

سمیه حاج محمودی ایمونولوژی دانشگاه شاهد(تهران)

ناهید یزدانی پور ایمونولوژی دانشگاه بیرجند

منیر حسنی بیوشیمی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

نیلوفر مناف زاده بیوشیمی بالینی تربیت مدرس (تهران )

الناز حدادی بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین

مهرنوش عظیمی ثانوی بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران (رتبه 66) دروزارت علوم(رتبه سوم )

نادره بخشنده بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران رتبه صد وسی ام

سیده لیلا شفیعی هماتولوژی و بانک خون دانشگاه تبریز

نادر دواری هماتولوژی و بانک خون دانشگاه اهواز

میترا ایمان زاده انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

صونا آقائی انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سمانه شاه مرادی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران

هانیه مظفری میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران

فاطمه مهدی زاده میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران(رتبه 28) ایمنی وزارت علوم (رتبه 5)

مریم شیرازیان انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مولود تبریزی انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

ملیحه محبی انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مهتاب جناب انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فرناز دیانی ویروس شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

ناهید حسین زاده میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

مهدی نجف پور میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

مهناز محمدی میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

بهاره اکبری میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

فرانک عبدلی میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

پریسا عظیم زاده میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

یگانه ملک محمدی میکروب شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

صادق شمسی نیا انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

سمانه محمد جواد میکروب شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

مهناز نیکی بخش میکروب شناسی پزشکی علوم پزشکی البرز

سیده فاطمه صدرالدینی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه همدان

فاطمه بخشی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

حمید حسینی انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

رقیه پور احمد انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

نغمه بویاقچی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

ساناز امیر غلامی انباران میکروب شناسی پزشکی دانشگاه مازندران

رسول درختی انگل شناسی پزشکی دانشگاه کاشان

سپیده زارعی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه بابل

مجید نادر بندی انگل شناسی پزشکی دانشگاه زنجان

مهدی پندی انگل شناسی پزشکی دانشگاه گیلان

پریسا عباسی فشمی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه بابل

امیر حسین میر عبدالباقی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه قزوین

آزاده قادسی انگل شناسی پزشکی دانشگاه ایلام

هستی شاپور انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

نگار ناروئی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه زاهدان

پریا میر حسینی بیوشیمی بالینی دانشگاه تبریز (وزارت علوم )رتبه هشتاد ودوم

ثمین داوودی بیوفیزیک دانشگاه الزهرا (وزارت علوم )

فاطمه الامی ژنتیک دانشگاه یزد (وزارت علوم )

گلناز قیماقیان بیوتکنولوژی دانشگاه تهران (وزارت علوم)

سارا خرم نیا بیوشیمی دانشگاه آزاد

ندا قربانی بیوفیزیک دانشگاه علوم تحقیقات تهران

هانیه فردگلی سلولی مولکولی دانشگاه آزاد تهران

نیلوفر احمدی ژنتیک آزاد علوم تحقیقات

میر مهدی نجفی میکروب شناسی دانشگاه آزاد

مریم صابری بیو تکنولوژی آزاد تهران

مریم امیری کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بهرام کرمی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کامبیز صالح نسب کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

فرناز روهنده کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه اصفهان رتبه هشتم

آزاده جعفری کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

شیدا تقی زاده کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اکرم قورچیان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

سعیده سهرابی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ناهید رستمی پیر بداغ کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

سمیرا تقوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد

نگار شریفی کاویجانی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اسامی قبولی های دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی وزارت بهداشت موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،کنکور 96

نسرین همتی دکترای انگل شناسی دانشگاه ایران

فهیمه فیروز جائی دکترای انگل شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سعیده صادقی دکتری پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهدیه طالبی دکترای پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

رضوان کاکاوند دکتری ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس (تهران)

مهسا جوادی دکترای ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ساناز آسیابی دکتری ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس( تهران)

سمیه یعقوبی زاد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سوده یوسفی پور ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

پریسا عابدی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سوگل جمشید ی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

علی جعفر پور ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سعیده عباسی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

راهله آردانه ویروس شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

ملیحه نجف لو ژنتیک انسانی دانشگاه اصفهان

مهدیه کیان ژنتیک انسانی دانشگاه شهر کرد

مریم حاجی قاسم میکروب شناسی مواد غذائی دانشگاه تهران

هدی ضامنی بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین

شاهرخ بهرام پور هماتولوژی وبانک خون دانشگاه شهید بهشتی

مریم خیابانی راد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه شهید بهشتی

سمیه حاج محمودی ایمونولوژی دانشگاه شاهد(تهران)

ناهید یزدانی پور ایمونولوژی دانشگاه بیرجند

منیر حسنی بیوشیمی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

نیلوفر مناف زاده بیوشیمی بالینی تربیت مدرس (تهران )

الناز حدادی بیوشیمی بالینی دانشگاه قزوین

مهرنوش عظیمی ثانوی بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران (رتبه 66) دروزارت علوم(رتبه سوم )

نادره بخشنده بیوشیمی بالینی دانشگاه مازندران رتبه صد وسی ام

سیده لیلا شفیعی هماتولوژی و بانک خون دانشگاه تبریز

نادر دواری هماتولوژی و بانک خون دانشگاه اهواز

میترا ایمان زاده انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

صونا آقائی انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

سمانه شاه مرادی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران

هانیه مظفری میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران

فاطمه مهدی زاده میکروب شناسی پزشکی دانشگاه ایران(رتبه 28) ایمنی وزارت علوم (رتبه 5)

مریم شیرازیان انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مولود تبریزی انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

ملیحه محبی انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مهتاب جناب انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فرناز دیانی ویروس شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

ناهید حسین زاده میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

مهدی نجف پور میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

مهناز محمدی میکروب شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

بهاره اکبری میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

فرانک عبدلی میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

پریسا عظیم زاده میکروب شناسی پزشکی انستیتو پاستور

یگانه ملک محمدی میکروب شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

صادق شمسی نیا انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

سمانه محمد جواد میکروب شناسی پزشکی موسسه سرم سازی رازی

مهناز نیکی بخش میکروب شناسی پزشکی علوم پزشکی البرز

سیده فاطمه صدرالدینی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه همدان

فاطمه بخشی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

حمید حسینی انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

رقیه پور احمد انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

نغمه بویاقچی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

ساناز امیر غلامی انباران میکروب شناسی پزشکی دانشگاه مازندران

رسول درختی انگل شناسی پزشکی دانشگاه کاشان

سپیده زارعی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه بابل

مجید نادر بندی انگل شناسی پزشکی دانشگاه زنجان

مهدی پندی انگل شناسی پزشکی دانشگاه گیلان

پریسا عباسی فشمی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه بابل

امیر حسین میر عبدالباقی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه قزوین

آزاده قادسی انگل شناسی پزشکی دانشگاه ایلام

هستی شاپور انگل شناسی پزشکی تربیت مدرس (تهران)

نگار ناروئی میکروب شناسی پزشکی دانشگاه زاهدان

پریا میر حسینی بیوشیمی بالینی دانشگاه تبریز (وزارت علوم )رتبه هشتاد ودوم

ثمین داوودی بیوفیزیک دانشگاه الزهرا (وزارت علوم )

فاطمه الامی ژنتیک دانشگاه یزد (وزارت علوم )

گلناز قیماقیان بیوتکنولوژی دانشگاه تهران (وزارت علوم)

سارا خرم نیا بیوشیمی دانشگاه آزاد

ندا قربانی بیوفیزیک دانشگاه علوم تحقیقات تهران

هانیه فردگلی سلولی مولکولی دانشگاه آزاد تهران

نیلوفر احمدی ژنتیک آزاد علوم تحقیقات

میر مهدی نجفی میکروب شناسی دانشگاه آزاد

مریم صابری بیو تکنولوژی آزاد تهران

مریم امیری کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بهرام کرمی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کامبیز صالح نسب کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

فرناز روهنده کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه اصفهان رتبه هشتم

آزاده جعفری کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

شیدا تقی زاده کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اکرم قورچیان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

سعیده سهرابی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ناهید رستمی پیر بداغ کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه ایران

سمیرا تقوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد

نگار شریفی کاویجانی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد ،سال 95 موسسه آموزشی فراز(دکتر بلبلی )

میکروب شناسی

مواد غذایی

میکروب شناسی

مواد غذایی

ویروس شناسی پزشکی

پزشکی انگل شناسی
سرور جعفری بیتا جناغی نگار لباف فهیمه السادات آقامیر
رتبه:2 رتبه:1

دانشگاه تهران

رتبه:1

رتبه:1

ویروس شناسی:100/00

تغذیه عمومی:33/33

قارچ شناسی پزشکی:26/67

انگل شناسی:60/00

باکتری شناسی:61/48

بیوشیمی عمومی:4/44

زبان عمومی:20/00

ویروس شناسی:91/11

تغذیه عمومی:33/33

قارچ شناسی پزشکی:33/33

انگل شناسی:42/22

باکتری شناسی:77/04

بیوشیمی عمومی:11/11

زبان عمومی:42/50

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:73/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:48/33

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی مولکولی:15/00

زبان عمومی:71/67

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی: 83/33

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:66/67

55/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی: 23/33

زبان عمومی:18/33

میکروب شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی

میکروب شناسی

مواد غذایی

پزشکی ویروس شناسی
بیتا جناغی نگار لباف فهیمه السادات آقامیر بیتا جناغی

دانشگاه تهران

رتبه:5

رتبه:4 رتبه:3 رتبه:2

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:68/33

قارچ شناسی پزشکی: 11/67

انگل شناسی:35/00

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی

مولکولی: 15/00

زبان عمومی: 63/33

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:73/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:48/33

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی مولکولی:15/00

زبان عمومی:71/67

ویروس شناسی:91/11

تغذیه عمومی:4/44

قارچ شناسی پزشکی:20/00

انگل شناسی: 48/89

باکتری شناسی:71/85

بیوشیمی عمومی:17/78

زبان عمومی:29/17

ویروس شناسی:93/3 3

ایمنی شناسی: 68/33

قارچ شناسی پزشکی: 11/67

انگل شناسی:35/00

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی

مولکولی: 15/00

زبان عمومی:63/33

هماتولوژی وبانک خون هماتولوژی وبانک خون بیوشیمی بالینی هماتولوژی وبانک خون
صمد ولی زاده زهرا محمدزاده آهنی سمانه محصل آزادی غزاله حسین زاده

دانشگاه انتقال خون

رتبه:21

دانشگاه تهران

رتبه:15

دانشگاه تهران

رتبه:5

دانشگاه تهران

رتبه:4

خون شناسی:51/11

ایمنی شناسی:43/33

بیوشیمی:56/14

زیست سلولی

مولکولی:41/67

میکروب شناسی پزشکی:00/0

زبان عمومی:42/50

خون شناسی:45/56

ایمنی شناسی:52/22

بیوشیمی:50/88

زیست سلولی

مولکولی:51/67

میکروب شناسی پزشکی:18/33

زبان عمومی:59/17

بیوشیمی عمومی:70/67

زیست سلولی مولکولی: 66/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 53/33

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:71/67

خون شناسی:46/67

ایمنی شناسی:57/78

بیوشیمی:61/40

زیست سلولی

مولکولی:33/33

میکروب شناسی پزشکی:00/0

زبان عمومی:86/67

بیوشیمی بالینی بیوشیمی بالینی بیوشیمی بالینی بیوشیمی بالینی
نیلوفر مناف زاده کیانا مویدی مریم علی نجفی سمیه حیدر بیگی مهنه

دانشگاه ساری

رتبه:349

رتبه:112

دانشگاه کرمانشاه

رتبه:149

دانشگاه کاشان

رتبه:79

بیوشیمی عمومی:42/67

زیست سلولی مولکولی: 49/33

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 38/67

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:29/17

بیوشیمی عمومی:54/67

زیست سلولی مولکولی: 34/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 36/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:76/67

بیوشیمی عمومی:54/67

زیست سلولی مولکولی: 38/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 46/67

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:39/17

بیوشیمی عمومی:64/00

زیست سلولی مولکولی: 50/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 36/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:41/67

میکروب شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی پزشکی انگل شناسی پزشکی ویروس شناسی
فهیمه السادات آقامیر فریبا خانی بیتا جناغی فهیمه السادات آقامیر
رتبه:8

دانشگاه تهران

رتبه:7

رتبه:6

دانشگاه تهران

رتبه:4

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:83/33

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:66/67

55/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی: 23/33

زبان عمومی:18/33

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:78/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:41/67

باکتری شناسی:48/33

زیست سلولی

مولکولی: 13/33

زبان عمومی:33/33

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:68/33

قارچ شناسی پزشکی: 11/67

انگل شناسی:35/00

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی

مولکولی: 15/00

زبان عمومی:63/33

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:83/33

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:66/67

55/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی: 23/33

زبان عمومی:18/33

میکروب شناسی

مواد غذایی

میکروب شناسی

مواد غذایی

میکروب شناسی

مواد غذایی

میکروب شناسی

مواد غذایی

شیما ندافی زینب مقدمی زاد فریبا خانی زهرا رحیمی نادی

دانشگاه تهران

رتبه:12

رتبه:11 رتبه:10 رتبه:9

ویروس شناسی:6/67

تغذیه عمومی:4/44

قارچ شناسی پزشکی:26/67

انگل شناسی:0/00

باکتری شناسی: 57/78

بیوشیمی عمومی:46/67

زبان عمومی:24/17

ویروس شناسی:93/33

تغذیه عمومی:6/67

قارچ شناسی پزشکی:26/67

انگل شناسی:66/67

باکتری شناسی: 41/48

بیوشیمی عمومی:6/67

زبان عمومی:12/50

ویروس شناسی:100/00

تغذیه عمومی:00/0

قارچ شناسی پزشکی:13/33

انگل شناسی:35/56

باکتری شناسی:51/85

بیوشیمی عمومی:6/67

زبان عمومی:30/83

ویروس شناسی: 93/33

تغذیه عمومی:00/0

قارچ شناسی پزشکی:13/33

انگل شناسی:55/56

باکتری شناسی:46/67

بیوشیمی عمومی:6/67

زبان عمومی:35/00

زیست فناوری پزشکی زیست فناوری پزشکی ژنتیک انسانی ژنتیک انسانی
سمانه محصل آزادی پریسا جوادی فتح سمانه احمدی سمیه درزی
رتبه:21

دانشگاه تهران

رتبه:89

دانشگاه شهرکرد

رتبه:51

دانشگاه یزد

رتبه:51

بیوشیمی عمومی:70/67

زیست سلولی مولکولی: 66/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 53/33

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:71/67

بیوشیمی عمومی:38/67

ژنتیک:0/00

میکروب شناسی:36/00

شمی آلی و عمومی: 0/00

زیست سلولی مولکولی: 60/00

زبان عمومی:55/83

بیوشیمی عمومی:33/33

ژنتیک:70/67

میکروب شناسی:00/0

شمی آلی و عمومی:00/0

زیست سلولی مولکولی:62/67

زبان عمومی:52/50

بیوشیمی عمومی: 34/67

ژنتیک:72/00

میکروب شناسی:00/0

شیمی آلی و عمومی:00/0

زیست سلولی مولکولی:65/33

زبان عمومی:45/00

ژنتیک انسانی ژنتیک انسانی ژنتیک انسانی ژنتیک انسانی
سمیه باقری محمود علیدادی ملیحه نجفلو محبوبه رفیق

دانشگاه بندرعباس

رتبه: 180

رتبه:152

رتبه:145

دانشگاه مشهد

رتبه:137

بیوشیمی عمومی:33/33

ژنتیک:49/33

میکروب شناسی:00/0

شیمی آلی و عمومی:00/0

زیست سلولی مولکولی:53/33

زبان عمومی:59/17

شیمی آلی وعمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

بیوشیمی عمومی:40/00

زیست سلولی مولکولی:58/67

ژنتیک:48/00

زبان عمومی:65/83

بیوشیمی عمومی:53/33

ژنتیک:50/67

میکروب شناسی:00/0

شیمی آلی و عمومی:00/0

زیست سلولی مولکولی:42/67

زبان عمومی:69/17

بیوشیمی عمومی:38/67

ژنتیک:64/00

میکروب شناسی:00/0

شیمی آلی و عمومی:00/0

زیست سلولی مولکولی:53/33

زبان عمومی:29/17

انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی پزشکی ویروس شناسی
سمانه امیری شادیه خانی فریبا خانی سرور جعفری
رتبه:16 رتبه:14 رتبه:11 رتبه:11

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:46/67

قارچ شناسی پزشکی:5/00

انگل شناسی: 58/33

باکتری شناسی:43/33

زیست سلولی

مولکولی:6/67

زبان عمومی:8/33

ویروس شناسی:68/33

ایمنی شناسی:50/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی: 58/33

باکتری شناسی:41/67

زیست سلولی

مولکولی:5/00

زبان عمومی:8/33

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:78/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:41/67

باکتری شناسی: 48/33

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:33/33

ویروس شناسی: 93/33

ایمنی شناسی:63/33

00/0 قارچ شناسی پزشکی:

انگل شناسی:70/00

باکتری شناسی:56/67

زیست سلولی

مولکولی:25/00

زبان عمومی:00/0

ایمنی شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی
غزاله حسین زاده زهرا محمدزاده آهنی الهام پوررضا لیلا دارونی
رتبه:54 رتبه:89

دانشگاه بابل

رتبه:83

دانشگاه تهران(شاهد)

رتبه:39

خون شناسی:46/67

ایمنی شناسی:57/78

بیوشیمی:61/40

زیست سلولی

مولکولی:33/33

میکروب شناسی پزشکی:00/0

زبان عمومی:86/67

خون شناسی:45/56

ایمنی شناسی:52/22

بیوشیمی:50/88

زیست سلولی

مولکولی:51/67

میکروب شناسی پرشکی:18/33

زبان عمومی:59/17

زیست سلولی و مولکولی: 61/67

ایمنی شناسی:48/89

میکروب شناسی پزشکی:30/00

خون شناسی:0/00

بیوشیمی:56/14

زبان عمومی:53/33

ایمنی شناسی:56/67

بیوشیمی:73/68

میکروب شناسی پزشکی:66/67

زیست سلولی

مولکولی: 51/67

خون شناسی:00/0

زبان عمومی: 35/83

پزشکی قارچ شناسی میکروب شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی

میکروب شناسی

مواد غذایی

فهیمه السادات آقامیر گلناز مختاری ایرانی مریم اسدی جعفری

مهناز السادات

عرب عامری

رتبه:25 رتبه:25

دانشگاه تهران

رتبه:24

دانشگاه تهران

رتبه:21

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:83/33

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:66/67

55/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی: 23/33

زبان عمومی:18/33

ویروس شناسی:81/67

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:

-1/67

انگل شناسی:45/00

باکتری شناسی:60/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:10/00

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:36/67

قارچ شناسی پزشکی:

-1/67

انگل شناسی:56/67

باکتری شناسی:00/0

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:12/50

ویروس شناسی: 6/67

20/00 تغذیه عمومی:

قارچ شناسی پزشکی: 4/44

انگل شناسی:11/11

باکتری شناسی: 33/33

بیوشیمی عمومی: 53/33

زبان عمومی:39/17

میکروب شناسی

مواد غذایی

انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی

میکروب شناسی

مواد غذایی

سمانه امیری نگار شریفی سرور جعفری زهرا درگاهی

دانشگاه تهران

رتبه:19

رتبه:18

دانشگاه تهران

رتبه:17

دانشگاه تهران

رتبه:17

ویروس شناسی:82/22

تغذیه عمومی:13/33

قارچ شناسی پزشکی:13/33

انگل شناسی:51/11

باکتری شناسی:43/70

بیوشیمی عمومی:

-2/22

زبان عمومی:10/83

ویروس شناسی:76/67

ایمنی شناسی:50/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:53/33

باکتری شناسی:31/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/00

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:63/33

00/0 قارچ شناسی پزشکی:

انگل شناسی:70/00

باکتری شناسی:56/67

زیست سلولی

مولکولی:25/00

زبان عمومی:00/0

ویروس شناسی:55/56

تغذیه عمومی:20/00

قارچ شناسی پزشکی:15/56

انگل شناسی:33/33

باکتری شناسی:11/85

بیوشیمی عمومی:15/56

زبان عمومی: 56/67

انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی
مریم جارچی گلناز مختاری ایرانی فریبا خانی زهرا رحیمی نادی
رتبه:21 رتبه :20 رتبه:20 رتبه: 19

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:58/33

قارچ شناسی پزشکی:10/00

انگل شناسی:43/33

باکتری شناسی: 46/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/83

ویروس شناسی: 81/67

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:

-1/67

انگل شناسی:45/00

باکتری شناسی:60/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:10/00

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:78/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:41/67

باکتری شناسی:48/33

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:33/33

ویروس شناسی: 93/33

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:38/33

باکتری شناسی:50/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:12/50

انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی
زینب مقدمی زاد زهرا رحیمی نادی گلناز مختاری ایرانی مریم جارچی

دانشگاه تهران

رتبه:30

رتبه:29

دانشگاه ایران

رتبه :29

دانشگاه ایران

رتبه:27

ویروس شناسی:68/33

53/33 ایمنی شناسی:

قارچ شناسی پزشکی:18/33

انگل شناسی:48/33

40/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی:5/00

زبان عمومی:-1/67

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:38/33

باکتری شناسی:50/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:12/50

ویروس شناسی:81/67

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:

-1/67

انگل شناسی:45/00

باکتری شناسی:60/00

زیست سلولی

مولکولی: 10/00

زبان عمومی: 10/00

ویروس شناسی:67/67

ایمنی شناسی:58/33

قارچ شناسی پزشکی:10/00

انگل شناسی:43/33

باکتری شناسی:46/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/83

ویروس شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
زهرا علی اکبرآهوان مینا طهماسبی سلیمانلو مریم جارچی زهرا رحیمی نادی
رتبه:34

دانشگاه تهران

رتبه:34

رتبه:31 رتبه: 30

ویروس شناسی: 88/33

ایمنی شناسی:40/00

قارچ شناسی پزشکی:

-5/00

انگل شناسی:25/00

باکتری شناسی:48/33

زیست سلولی

مولکولی:23/33

زبان عمومی:20/00

ویروس شناسی: 86/67

ایمنی شناسی: 51/67

قارچ شناسی پزشکی:5 /00

انگل شناسی: 48/33

باکتری شناسی:23/33

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی: 1/67

ویروس شناسی: 86/67

ایمنی شناسی:58/33

قارچ شناسی پزشکی:10/00

انگل شناسی:43/33

باکتری شناسی:46/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/83

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی: 38/33

باکتری شناسی:50/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:12/50

ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
مینا طهماسبی سلیمانلو نگار شریفی اعظم رضازاده سیاقی

نسرین شیرعلیزاده

علمداری

رتبه:49

دانشگاه تربیت مدرس

رتبه:42

دانشگاه تربیت مدرس

رتبه:41

رتبه:40

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:51/67

قارچ شناسی پزشکی:5/00

انگل شناسی:48/33

باکتری شناسی:23/33

زیست سلولی

مولکولی:10/00

:1/67 زبان عمومی

ویروس شناسی:76/67

ایمنی شناسی:50/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:53/33

باکتری شناسی:31/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی: 15/00

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:55/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:28/33

باکتری شناسی:15/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:17/50

ویروس شناسی:75/00

ایمنی شناسی:63/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:46/67

باکتری شناسی:20/00

زیست سلولی

مولکولی:00/0

زبان عمومی:00/0

میکروب شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی
سمانه امیری شادیه خانی مریم اسدی جعفری زهرا صحبت زاده
رتبه:67 رتبه:59 رتبه:58

دانشگاه تربیت مدرس

رتبه:55

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:46/67

قارچ شناسی پزشکی:5/00

انگل شناسی:58/33

باکتری شناسی:43/33

زیست سلولی

مولکولی:6/67

زبان عمومی:8/33

ویروس شناسی:68/33

ایمنی شناسی:50/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:58/33

باکتری شناسی:41/67

زیست سلولی

مولکولی: 5/00

زبان عمومی:8/33

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:36/67

قارچ شناسی پزشکی:

- 1/67

انگل شناسی:56/67

باکتری شناسی:00/0

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:12/50

ویروس شناسی:78/33

:58/33 ایمنی شناسی

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

انگل شناسی:36/67

باکتری شناسی:25/00

زیست سلولی

مولکولی: 13/33

زبان عمومی:1/67

انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
ملیکا یارمحمدتجری زهرا صحبت زاده

نسرین شیرعلیزاده

علمداری

زهرا بهرام دوست

دانشگاه ایران

رتبه:73

رتبه:68

دانشگاه تربیت مدرس

رتبه:68

دانشگاه شهیدبهشتی

رتبه:67

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:26/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی: 38/33

باکتری شناسی:28/33

زیست سلولی

مولکولی:00/0

زبان عمومی:33/33

ویروس شناسی:78/33

:58/33 ایمنی شناسی

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

انگل شناسی:36/67

باکتری شناسی:25/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:1/67

ویروس شناسی:75/00

ایمنی شناسی:63/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:46/67

باکتری شناسی:20/00

زیست سلولی

مولکولی:00/0

زبان عمومی:00/0

ویروس شناسی:36/67

ایمنی شناسی:53/33

قارچ شناسی پزشکی:

-3/33

انگل شناسی:36/67

باکتری شناسی:30/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:23/33

میکروب شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی
سمانه بابائی

فاطمه زارع

حسین آبادی

زینب مقدمی زاد زینب مقدمی زاد

دانشگاه قزوین

رتبه:87

دانشگاه شهیدبهشتی

رتبه:81

رتبه:78 رتبه:74

ویروس شناسی:68/33

ایمنی شناسی:40/00

قارچ شناسی پزشکی:23/33

انگل شناسی:33/33

باکتری شناسی:40/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:4/17

ویروس شناسی: 50/00

ایمنی شناسی:48/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:40/00

باکتری شناسی:23/33

زیست سلولی

مولکولی:20/00

زبان عمومی:1/67

ویروس شناسی:68/33

53/33 ایمنی شناسی:

قارچ شناسی پزشکی:18/33

انگل شناسی:48/33

40/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی:5/00

زبان عمومی:-1/67

ویروس شناسی:68/33

53/33 ایمنی شناسی:

قارچ شناسی پزشکی:18/33

انگل شناسی:48/33

40/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی:5/00

زبان عمومی:-1/67

میکروب شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
مریم مختاری بی بالان زهرا اصل روستا زهرا علی اکبرآهوان سمانه بابائی

دانشگاه گیلان

رتبه:196

دانشگاه قزوین

رتبه:113

رتبه:90 رتبه:83

ویروس شناسی: 28/33

ایمنی شناسی:41/67

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

انگل شناسی : 8/33

باکتری شناسی:43/33

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:00/0

ویروس شناسی:81/67

ایمنی شناسی:38/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:23/33

باکتری شناسی:36/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:3/33

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:40/00

قارچ شناسی پزشکی:

-5/00

انگل شناسی:25/00

باکتری شناسی:48/33

زیست سلولی

مولکولی:23/33

زبان عمومی:20/00

ویروس شناسی:68/33

ایمنی شناسی:40/00

قارچ شناسی پزشکی:23/33

انگل شناسی:33/33

باکتری شناسی:40/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:4/17

میکروب شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
زهرا صحبت زاده زهرا بهرام دوست مریم نادری مرضیه نجمی
رتبه:137 رتبه:131

دانشگاه البرز

رتبه:199

دانشگاه البرز

رتبه:196

ویروس شناسی:78/33

:58/33 ایمنی شناسی

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

انگل شناسی:36/67

باکتری شناسی:25/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:1/67

ویروس شناسی:36/67

ایمنی شناسی:53/33

قارچ شناسی پزشکی:

-3/33

انگل شناسی:36/67

باکتری شناسی:30/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:23/33

ویروس شناسی: 36/67

ایمنی شناسی:31/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی: 33/33

باکتری شناسی:25/00

زیست سلولی

مولکولی: 10/00

زبان عمومی :-1/67

ویروس شناسی: 53/33

ایمنی شناسی:31/67

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

انگل شناسی :33/33

باکتری شناسی:8/33

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:00/0

انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی
زهرا اصل روستا

نسرین شیرعلیزاده

علمداری

اعظم رضازاده سیاقی ملیکا یارمحمدتجری
رتبه:179 رتبه:178 رتبه:171 رتبه:153

ویروس شناسی:81/67

ایمنی شناسی:38/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:23/33

باکتری شناسی:36/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:3/33

ویروس شناسی:75/00

ایمنی شناسی:63/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:46/67

باکتری شناسی:20/00

زیست سلولی

مولکولی:00/0

زبان عمومی:00/0

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:55/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:28/33

باکتری شناسی:15/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:17/50

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:26/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:38/33

باکتری شناسی:28/33

زیست سلولی

مولکولی:00/0

زبان عمومی:33/33

انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
زهرا شاپور فاطمه طالبی گلنار ابراهیمی زنگنه لیدا حقیقی

دانشگاه کاشان( با شهریه)

رتبه:355

دانشگاه تهران( شاهد)

رتبه:230

دانشگاه تربیت مدرس

( با شهریه)

رتبه:226

دانشگاه شیراز( با شهریه)

رتبه:340

ویروس شناسی:58/33

ایمنی شناسی: 36/67

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:16/67

باکتری شناسی:15/00

زیست سلولی مولکولی:10/00

زبان عمومی:0/00

ویروس شناسی: 88/33

ایمنی شناسی:21/67

باکتری شناسی: 26/67

انگل شناسی:11/67

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

زیست سلولی مولکولی:10/00

زبان عمومی: 00/0

ویروس شناسی:41/67

ایمنی شناسی: 23/33

قارچ شناسی پزشکی:

-8/33

انگل شناسی : 33/33

باکتری شناسی:25/ 00

زیست سلولی

مولکولی:-10/00

:9/17 زبان عمومی

ویروس شناسی:36/67

ایمنی شناسی: 31/67

باکتری شناسی: 21/67

انگل شناسی:25/00

قارچ شناسی پزشکی: 3/33

زیست سلولی مولکولی:-8/33

زبان عمومی:-2/50

 

 

 

میکروب شناسی

مواد غذایی

میکروب شناسی

مواد غذایی

ویروس شناسی پزشکی

پزشکی انگل شناسی
سرور جعفری بیتا جناغی نگار لباف فهیمه السادات آقامیر
رتبه دوم کشوری
رتبه اول کشوری

رتبه اول کشوری
دانشگاه تهران

رتبه اول کشوری

ویروس شناسی:100/00

تغذیه عمومی:33/33

قارچ شناسی پزشکی:26/67

انگل شناسی:60/00

باکتری شناسی:61/48

بیوشیمی عمومی:4/44

زبان عمومی:20/00

ویروس شناسی:91/11

تغذیه عمومی:33/33

قارچ شناسی پزشکی:33/33

انگل شناسی:42/22

باکتری شناسی:77/04

بیوشیمی عمومی:11/11

زبان عمومی:42/50

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:73/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:48/33

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی مولکولی:15/00

زبان عمومی:71/67

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی: 83/33

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:66/67

55/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی: 23/33

زبان عمومی:18/33

 

 

 


 

فهیمه السادات آقامیر رتبه اول کشوری در انگل شناسی پزشکی

نگار لباف رتبه اول کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

بیتا جناغی رتبه اول کشوری در میکروب مواد غذائی

سرور جعفری رتبه دوم کشوری درمیکروب مواد غذائی

بیتا جناغی رتبه دوم کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فهیمه الساادات آقامیر رتبه سوم کشوری در میکروب مواد غذائی

نگار لباف رتبه چهارم کشوری در میکروب شناسی پزشکی

بیتا جناغی رتبه پنجم کشوری درمیکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران

غزاله حسین زاده رتبه چهارم کشوری درهماتولوژی وبانک خون دانشگاه تهران

سمانه محصل آزادی رتبه پنجم کشوری دربیوشیمی بالینی دانشگاه تهران

زهرا محمد زاده آهنی رتبه پانزدهم کشوری درهماتولوژی وبانک خون دانشگاه تهران

صمد ولی زاده رتبه بیست ویکم کشوری درهماتولوژی وبانک خون دانشگاه تهران انتقال خون

سمیه حیدر بیگی مهنه رتبه هفتاد و نه کشوری در بیوشیمی بالینی دانشگاه کاشان

مریم علی نجفی رتبه صدوچهل ونه کشوری در بیوشیمی بالینی دانشگاه کرمانشاه

کیانا مؤیدی رتبه صد ودوازده کشوری در بیوشیمی بالینی

نیلوفر مناف زاده رتبه سیصد چهل ونه کشوری در بیوشیمی بالینی دانشگاه ساری

فهیمه السادات آقامیر رتبه چهارم کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

بیتا جناغی رتبه ششم کشوری در انگل شناسی پزشکی

فریبا خانی رتبه هفتم کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

فهیمه السادات آقامیر رتبه هشتم کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران

زهرا رحیمی نادی رتبه نهم کشوری در میکروب مواد غذائی

فریبا خانی رتبه دهم کشوری در میکروب مواد غذائی

زینب مقدمی زاد رتبه یازدهم کشوری در میکروب مواد غذائی

شیما ندافی رتبه دوازدهم کشوری در میکروب مواد غذائی دانشگاه تهران

سمیه درزی رتبه پنجاه ویکم کشوری در ژنتیک انسانی دانشگاه یزد

سمانه احمدی رتبه پنجاه ویکم کشوری درژنتیک انسانی دانشگاه شهرکرد

پریسا جوادی فتح رتبه هشتاد ونه کشوری در زیست فناوری پزشکی دانشگاه تهران

سمانه محصل آزادی رتبه بیست ویکم کشوری در زیست فناوری پزشکی

محبوبه رفیق رتبه صدوسی وهفت کشوری در ژنتیک انسانی دانشگاه مشهد

ملیحه نجفلو رتبه صدوچهل وپنج کشوری در ژنتیک انسانی

محمود علیدادی رتبه صدوپنجاه ودو کشوری در ژنتیک انسانی

سمیه باقری رتبه صدوهشتاد کشوری در ژنتیک انسانی دانشگاه بندرعباس

سرور جعفری رتبه یازدهم کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فریبا خانی رتبه یازدهم کشوری در انگل شناسی پزشکی

شادیه خانی رتبه چهاردهم کشوری در انگل شناسی پزشکی

سمانه امیری رتبه شانزدهم کشوری در انگل شناسی پزشکی

لیلا دارونی رتبه سی ونه کشوری در ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه تهران شاهد

الهام پوررضا رتبه هشتادوسه کشوری در ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه بابل

زهرامحمد زاده آهنی رتبه هشتادونه کشوری در ایمنی شناسی پزشکی

غزاله حسین زاده رتبه پنجاه وچهار کشوری در ایمنی شناسی پزشکی

مهناز السادات عرب عامری رتبه بیست ویک کشوری در میکروب مواد غذائی دانشگاه تهران

مریم اسدی جعفری رتبه بیست وچهار کشور در انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

گلناز مختاری ایرانی رتبه بیست وپنج کشوری در میکروب شناسی پزشکی

فهیمه السادات آقامیررتبه بیست وپنج کشوری در قارچ شناسی پزشکی

زهرا درگاهی رتبه هفده کشوری در میکروب شناسی مواد غذائی دانشگاه تهران

سرور جعفری رتبه هفده کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران

نگار شریفی رتبه هجده کشوری در انگل شناسی پزشکی

سمانه امیری رتبه نوزده کشوری در میکروب مواد غذائی دانشگاه تهران

زهرا رحیمی نادی رتبه نوزده کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فریبا خانی رتبه بیست کشوری در میکروب شناسی پزشکی

گلناز مختار ایرانی رتبه بیست کشوری در انگل شناسی پزشکی

مریم جارچی رتبه بیست ویک کشوری در انگل شناسی پزشکی

مریم جارچی رتبه بیست وهفت کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

گلناز مختار ایرانی رتبه بیست ونه کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

زهرا رحیمی نادی رتبه بیست ونه کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زینب مقدمی زاد رتبه سی کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

زهرا رحیمی نادی رتبه سی کشوری در انگل شناسی پزشکی

مریم جارچی رتبه سی ویک کشوری در میکروب شناسی پزشکی

مینا طهماسبی سلیمانلو رتبه سی وچهار کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

زهرا علی اکبرآهوان رتبه سی وچهار ویروس شناسی پزشکی

نسرین شیر علیزاده علمداری رتبه چهل کشوری در انگل شناسی پزشکی

اعظم رضا زاده سیاقی رتبه چهل ویک کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

نگار شریفی رتبه چهل ودو کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

مینا طهماسبی سلیمانلو رتبه چهل ونه کشوری در ویروس شناسی پزشکی

زهرا صحبت زاده رتبه پنجاه وپنج کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

مریم اسدی جعفری رتبه پنجاه وهشت کشوری در ویروس شناسی پزشکی

شادیه خانی رتبه پنجاه و نه کشوری در ویروس شناسی پزشکی

سمانه امیری رتبه شصت وهفت کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زهرا بهرام دوست رتبه شصت وهفت کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

نسرین شیرعلیزاده علمداری رتبه شصت وهشت کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

زهرا صحبت زاده رتبه شصت وهشت کشوری در انگل شناسی پزشکی

ملیکا یار محمد تجری رتبه هفتادوسه کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه ایران

زینب مقدمی زاد رتبه هفتاد وچهار کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زینب مقدمی زاد رتبه هفتادو هشت کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فاطمه زارع حسین آبادی رتبه هشتادویک کشوری درانگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

سمانه بابائی رتبه هشتاد وهفت کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه قزوین

سمانه بابائی رتبه هشتاد وسه کشوری در انگل شناسی پزشکی

زهرا علی اکبر آهوان رتبه نود کشوری در انگل شناسی پزشکی

زهرا اصل روستا رتبه صدوسیزده کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه قزوین

مریم مختاری بی بالان رتبه صدونود وشش کشوری میکروب شناسی پزشکی دانشگاه گیلان

مرضیه نجمی رتبه صدونود وشش کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه البرز

مریم نادری رتبه صد ونودونه کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه البرز

زهرا بهرام دوست رتبه صد وسی ویک کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زهرا صحبت زاده رتبه صدوسی و هفت کشوری در میکروب شناسی پزشکی

ملیکا یارمحمدتجری رتبه صد و پنجاه و سه کشوری در میکروب شناسی پزشکی

اعظم رضازاده سیاقی رتبه صدوهفتاد ویک کشوری در میکروب شناسی پزشکی

نسرین شیرعلیزاده علمداری رتبه صدوهفتادوهشت کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زهرا اصل روستا رتبه صد وهفتاد ونه کشوری در انگل شناسی پزشکی

لیدا حقیقی رتبه سیصد وچهل کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه شیراز

گلنارابراهیمی زنگنه رتبه دویست وبیست وشش درانگل شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

فاطمه طالبی رتبه دویست وسی کشوری درانگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران شاهد

زهرا شاپور رتبه سیصد و پنجاه وپنج کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه کاشان

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد، سال 96

ويروس‌شناسي پزشکي
سميه يعقوبي زاد
رتبه دهم
دانشگاه تهران
باکتري:24/561
قارچ:0/00
ويروس : 83/333
ايمني:50/00
انگل: 43/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 50/877
زبان:30/833
ويروس‌شناسي پزشکي
سوده يوسفي پور
رتبه پانزده
دانشگاه تهران
باکتري: 66/667
قارچ:0/00
ويروس: 100/00
ايمني: 63/333
انگل : 80/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:12/500
قارچ‌شناسي پزشکي
پريسا عابدي
رتبه پانزدهم
دانشگاه تهران
باکتري: 24/561
قارچ:35/00
ويروس: 68/333
ايمني: 56/667
انگل: 43/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:44/167
ويروس‌شناسي پزشکي
سوگل جمشيدي
رتبه هجده
دانشگاه ايران
باکتري :42/105
قارچ:0/00
ويروس:100/00
ايمني:73/333
انگل:58/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان :21/667
ويروس‌شناسي پزشکي
علي جعفر پور
رتبه نوزده
دانشگاه تهران
باکتري:33/333
قارچ:3/333
ويروس:81/667
ايمني:76/667
انگل:63/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 3/509
زبان:41/667
ويروس‌شناسي پزشکي
سعيده عباسي
رتبه بيست ويک
دانشگاه ايران
باکتري:50/877
قارچ:00/0
ويروس: 88/333
ايمني: 81/667
انگل: 73/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 1/754-
زبان:10/833
ويروس‌شناسي پزشکي
راهله آردانه
رتبه بيست و شش موسسه سرم سازي رازي
باکتري: 12/281
قارچ: 0/00
ويروس: 95/00
ايمني: 55/00
انگل: 50/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 17/544
زبان:20/00
ويروس‌شناسي پزشکي
هانيه مظفري
رتبه بيست ونه
باکتري:42/105
قارچ: 00/0
ويروس: 78/333
ايمني: 61/667
انگل: 65/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي:1/754-
زبان:35/00
ويروس‌شناسي پزشکي
سمانه شاه مرادي
رتبه سي
باکتري: 42/105
قارچ: 5/00
ويروس: 83/333
ايمني: 48/333
انگل: 61/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي:0/00
زبان:40/833
ويروس‌شناسي پزشکي
فرانک عبدلي
رتبه سي ويک
باکتري: 38/596
قارچ : 0/00
ويروس: 100/00
ايمني: 66/667
انگل: 61/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي:3/509
زبان:3/333-
ويروس‌شناسي پزشکي
بهاره اکبري
رتبه سي ودو
باکتري: 36/842
قارچ: 1/667-
ويروس: 86/667
ايمني: 73/333
انگل: 43/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي:7/018
زبان:12/500
ويروس‌شناسي پزشکي
مهدي نجف پور
رتبه سي ونه
باکتري: 45/614
قارچ: 0/00
95/ويروس00
ايمني: 63/333
انگل: 58/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:0/833-
ويروس‌شناسي پزشکي
فرناز دياني
رتبه چهل
موسسه سرم سازي رازي
باکتري: 26/316
قارچ:0/00
ويروس:95/00
ايمني: 48/333
انگل: 53/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:26/667
ويروس‌شناسي پزشکي
مهتاب جناب
رتبه چهل ودو
باکتري:22/807
قارچ: 18/333
ويروس : 95/00
ايمني: 50/00
انگل: 36/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 00/0
زبان:33/333
ويروس‌شناسي پزشکي
فاطمه مهدي زاده
رتبه چهل وچهار
باکتري: 49/123
قارچ: 11/667
ويروس: 93/333
ايمني: 51/667
انگل: 55/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:6/667
ويروس‌شناسي پزشکي
ناهيد حسين زاده
رتبه چهل وپنج
باکتري: 50/877
قارچ: 0/00
ويروس: 90/00
ايمني: 51/667
انگل: 56/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:9/167
ويروس‌شناسي پزشکي
مهناز محمدي
رتبه چهل ونه
باکتري:42/105
قارچ:1/667
ويروس:80/00
ايمني:65/00
انگل:73/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 1/754-
زبان:0/00
ميکروب‌شناسي پزشکي
سوده يوسفي پور
رتبه پنجم
باکتري: 66/667
قارچ:0/00
ويروس: 100/00
ايمني: 63/333
انگل : 80/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:12/500
ميکروب‌شناسي پزشکي
سعيده عباسي
رتبه چهاردهم
باکتري:50/877
قارچ:00/0
ويروس: 88/333
ايمني: 81/667
انگل: 73/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 1/754-
زبان :10/833
ميکروب‌شناسي پزشکي
سوگل جمشيدي
رتبه بيست ودو
باکتري :42/105
قارچ:0/00
ويروس:100/00
ايمني:73/333
انگل:58/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي:0/00
زبان: 21/667
ميکروب‌شناسي پزشکي
سمانه شاه مرادي
رتبه بيست وچهار
دانشگاه ايران
باکتري: 42/105
قارچ: 5/00
ويروس: 83/333
ايمني: 48/333
انگل: 61/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبا ن: 40/833
ميکروب‌شناسي پزشکي
هانيه مظفري
رتبه بيست وپنج
دانشگاه ايران
باکتري:42/105
قارچ: 00/0
ويروس: 78/333
ايمني: 61/667
انگل: 65/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 1/754-
زبا ن:35/00
ميکروب‌شناسي پزشکي
علي جعفر پور
رتبه بيست وشش
باکتري:33/333
قارچ:3/333
ويروس:81/667
ايمني:76/667
انگل:63/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 3/509
زبان:41/667
ميکروب‌شناسي پزشکي
فاطمه مهدي زاده
رتبه بيست وهشت
دانشگاه ايران
باکتري: 49/123
قارچ: 11/667
ويروس: 93/333
ايمني: 51/667
انگل: 55/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي:0/00
زبا ن:6/667
ميکروب‌شناسي پزشکي
ناهيد حسين زاده
رتبه بيست ونه
تربيت مدرس(تهران)
باکتري: 50/877
قارچ: 0/00
ويروس: 90/00
ايمني: 51/667
انگل: 56/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي:0/00
زبان:9/167
ميکروب‌شناسي پزشکي
مهدي نجف پور
رتبه سي وچهار
تربيت مدرس(تهران)
باکتري: 45/614
قارچ: 0/00
ويروس:95/00
ايمني: 63/333
انگل: 58/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي:0/00
زبان:0/833-
ميکروب‌شناسي پزشکي
سميه يعقوبي زاد
رتبه سي ونه
باکتري:24/561
قارچ:0/00
ويروس : 83/333
ايمني:50/00
انگل: 43/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 50/877
زبان:30/833
ميکروب‌شناسي پزشکي
مهناز محمدي
رتبه چهل
تربيت مدرس(تهران)
باکتري:42/105
قارچ:1/667
ويروس:80/00
ايمني:65/00
انگل:73/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 1/754-
زبان:0/00
ميکروب‌شناسي پزشکي
بهاره اکبري
رتبه چهل ودو
انستيتو پاستور
باکتري: 36/842
قارچ: 1/667-
ويروس: 86/667
ايمني: 73/333
انگل: 43/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 7/018
زبان:12/500
ميکروب‌شناسي پزشکي
فرانک عبدلي
رتبه چهل وسه
انستيتو پاستور
باکتري: 38/596
قارچ : 0/00
ويروس: 100/00
ايمني: 66/667
انگل: 61/667
زيست سلولي‌ومولکولي: 3/509
زبان:3/333-
ميکروب‌شناسي پزشکي
پريسا عظيم زاده
رتبه پنجاه
انستيتو پاستور
باکتري: 42/105
قارچ: 0/00
ويروس: 75/00
ايمني: 70/00
انگل: 51/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي:0/00
زبان:0/00
ميکروب‌شناسي پزشکي
يگانه ملک محمدي
رتبه پنجاه وچهار
موسسه سرم سازي رازي
باکتري: 42/105
قارچ: 21/667
ويروس: 68/333
ايمني: 36/667
انگل: 11/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 21/053
زبان:16/667
ميکروب‌شناسي پزشکي
پريسا عابدي
رتبه پنجاه وپنج
باکتري: 24/561
قارچ:35/00
ويروس: 68/333
ايمني: 56/667
انگل: 43/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:44/167
انگل‌شناسي پزشکي
سوده يوسفي پور
رتبه دوم
باکتري: 66/667
قارچ:0/00
ويروس: 100/00
ايمني: 63/333
انگل : 80/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:12/500
انگل‌شناسي پزشکي
سعيده عباسي
رتبه پنجم
باکتري:50/877
قارچ:00/0
ويروس: 88/333
ايمني: 81/667
انگل: 73/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 1/754-
زبان:10/833
انگل‌شناسي پزشکي
علي جعفر پور
رتبه هفت
باکتري:33/333
قارچ:3/333
ويروس:81/667
ايمني:76/667
انگل:63/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 3/509
زبان:41/667
انگل‌شناسي پزشکي
هانيه مظفري
رتبه هشتم
باکتري:42/105
قارچ: 00/0
ويروس: 78/333
ايمني: 61/667
انگل: 65/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 1/754-
زبان:35/00
انگل‌شناسي پزشکي
سمانه شاه مرادي
رتبه يازدهم
باکتري: 42/105
قارچ: 5/00
ويروس: 83/333
ايمني: 48/333
انگل: 61/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:40/833
انگل‌شناسي پزشکي
مهناز محمدي
رتبه دوازدهم
باکتري:42/105
قارچ:1/667
ويروس:80/00
ايمني:65/00
انگل:73/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 1/754-
زبان:0/00
انگل‌شناسي پزشکي
سوگل جمشيدي
رتبه سيزدهم
باکتري :42/105
قارچ:0/00
ويروس:100/00
ايمني:73/333
انگل:58/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي:0/00
زبان: 21/667
انگل‌شناسي پزشکي
سميه يعقوبي زاد
رتبه هفدهم
باکتري:24/561
قارچ:0/00
ويروس : 83/333
ايمني:50/00
انگل: 43/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 50/877
زبان:30/833
انگل‌شناسي پزشکي
فرانک عبدلي
رتبه بيستم
باکتري: 38/596
قارچ : 0/00
ويروس: 100/00
ايمني: 66/667
انگل: 61/667
زيست‌سلولي‌ ومولکولي:3/509
زبان:3/333-
انگل‌شناسي پزشکي
ميترا ايمان زاده
رتبه بيست ودو
دانشگاه تهران
باکتري:10/526
قارچ: 5/00
ويروس: 85/00
ايمني: 45/00
انگل: 63/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:28/333
انگل‌شناسي پزشکي
صونا آقائي
رتبه بيست چهار
دانشگاه تهران
باکتري: 12/281
13/قارچ333
ويروس: 66/667
ايمني: 43/333
انگل : 65/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 1/754-
زبان:27/500
انگل‌شناسي پزشکي
مهدي نجف پور
رتبه بيست وهفت
باکتري: 45/614
قارچ: 0/00
ويروس:95/00
ايمني: 63/333
انگل: 58/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:0/833-
انگل‌شناسي پزشکي
ناهيد حسين زاده
رتبه سي
باکتري: 50/877
قارچ: 0/00
ويروس: 90/00
ايمني: 51/667
انگل: 56/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:9/167
انگل‌شناسي پزشکي
فاطمه مهدي زاده
رتبه سي ويک
باکتري: 49/123
قارچ: 11/667
ويروس: 93/333
ايمني: 51/667
انگل: 55/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:6/667
انگل‌شناسي پزشکي
پريسا عابدي
رتبه سي ودو
باکتري: 24/461
قارچ:35/00
ويروس: 68/333
ايمني: 56/667
انگل: 43/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:44/167
انگل‌شناسي پزشکي
فرناز دياني
رتبه سي وچهار
باکتري: 26/316
قارچ:0/00
ويروس:95/00
ايمني: 48/333
انگل: 53/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:26/667
انگل‌شناسي پزشکي
راهله آردانه
رتبه سي وشش
باکتري: 12/281
قارچ: 0/00
ويروس: 95/00
ايمني: 55/00
انگل: 50/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 17/544
زبان:20/00
انگل‌شناسي پزشکي
بهاره اکبري
رتبه چهل
باکتري: 36/842
قارچ: 1/667-
ويروس: 86/667
ايمني: 73/333
انگل: 43/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 7/018
زبان:12/500
انگل‌شناسي پزشکي
پريسا عظيم زاده
رتبه چهل ويک
باکتري: 42/105
قارچ: 0/00
ويروس: 75/00
ايمني: 70/00
انگل: 51/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:0/00
انگل‌شناسي پزشکي
مريم شيرازيان
رتبه چهل وسه
دانشگاه شهيد بهشتي
باکتري:40/351
قارچ:0/00
ويروس:50/00
ايمني: 51/667
انگل: 61/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:0/00
انگل‌شناسي پزشکي
مولود تبريزي
رتبه چهل وچهار
دانشگاه شهيد بهشتي
باکتري:31/579
قارچ: 0/00
ويروس : 83/333
ايمني: 46/667
انگل: 58/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 5/263-
زبان:6/667
انگل‌شناسي پزشکي
مليحه محبي
رتبه چهل وشش
دانشگاه شهيد بهشتي
باکتري:26/316
قارچ:0/00
ويروس:75/00
ايمني: 60/00
انگل : 55/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان: 4/167
انگل‌شناسي پزشکي
مهتاب جناب
رتبه پنجاه وسه
دانشگاه شهيد بهشتي
باکتري:22/807
قارچ: 18/333
ويروس : 95/00
ايمني: 50/00
انگل: 36/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 00/0
زبان:33/333
انگل‌شناسي پزشکي
صادق شمسي نيا
رتبه پنجاه وهفت
تربيت مدرس( تهران)
باکتري:17/544
قارچ:0/00
ويروس:88/333
ايمني: 40/00
انگل: 53/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:11/667
ژنتيک انساني
مليحه نجف لو
رتبه بيست ودو
دانشگاه اصفهان
بيوشيمي عمومي: 44/444
زيست‌سلولي‌ومولکولي:63/768
ژنتيک:72/464
شيمي آلي وعمومي:00/000
ميکروب:0/0
زبان:74/167
ژنتيک انساني
مهديه کيان
رتبه پنجاه وچهار
دانشگاه شهر‌کرد
بيوشيمي عمومي:56/944
:زيست‌سلولي‌ومولکولي
31/884
ژنتيک: 91/304
شيمي آلي و عمومي:0/0
ميکروب: 0/0
زبان:31/667
بيوشيمي باليني
هدي ضامني
رتبه بيست وهفت
دانشگاه قزوين
بيوشيمي عمومي:73/611
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 40/58
ژنتيک:0/0
شيمي آلي و عمومي:52/174
ميکروب: 0/0
زبان:45/00
بيوشيمي باليني
مهرنوش عظيمي ثانوي
رتبه شصت وشش
دانشگاه مازندران
بيوشيمي عمومي:52/778
زيست‌سلولي‌ومولکولي:49/275
ژنتيک:0/0
شيمي الي و عمومي:49/275
ميکروب: 0/0
زبان:68/333
بيوشيمي باليني
نادره بخشنده ورنياب
رتبه صدوسي
دانشگاه مازندران
بيوشيمي عمومي:52/778
زيست‌سلولي‌ومولکولي:34/783
ژنتيک:0/0
شيمي آلي و عمومي:49/275
0/ميکروب0:
زبان:56/667
هماتولوژي و بانک خون
شاهرخ بهرام پور
رتبه سي وشش
دانشگاه شهيد بهشتي
ايمني‌شناسي: 60/00
بيوشيمي:68/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 18/333
خون‌شناسي و بانک خون:54/023
ميکروب: 0/0
زبان:30/00
هماتولوژي وبانک خون
مريم خياباني راد
رتبه چهل وسه
دانشگاه شهيد بهشتي
ايمني‌شناسي:42/222
بيوشيمي:35/00
:زيست‌سلولي‌ومولکولي
28/333
خون‌شناسي و بانک خون
63/218
ميکروب: 0/0
زبان:26/667
هماتولوژي وبانک خون
سيده ليلا شفيعي
رتبه پنجاه ويک
دانشگاه تبريز
ايمني‌شناسي:66/667
بيوشيمي:28 /333
:زيست‌سلولي‌ومولکولي
5/00
:خون‌شناسي وبانک خون
44/828
ميکروب:0/0
زبان:53 /333
هماتولوژي وبانک خون
نادر دواري
رتبه پنجاه وهفت
دانشگاه اهواز
ايمني‌شناسي:46 /667
بيوشيمي:18/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 1/667
خون‌شناسي و بانک خون:
63/218
ميکروب: 3/333-
زبان: 30/00
ايمونولوژي
سميه حاج محمودي
رتبه هشتادويک
دانشگاه شاهد (تهرا ن)
ايمني‌شناسي:62/222
بيوشيمي:38/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 63/333
خون‌شناسي و بانک خون:0/0
ميکروب:40/00
زبان:18/333
ايمونولوژي
ناهيد يزداني پور
رتبه 116
دانشگاه بيرجند
ايمني‌شناسي: 72/222
بيوشيمي:13/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 30/00
خون‌شناسي وبانک خون:0/00
ميکروب: 23/333
زبان:39/167
بيوشيمي باليني
منير حسني
رتبه چهل ودو
دانشگاه شهيد بهشتي
بيوشيمي عمومي:63/889
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 59/42
ژنتيک:0/0
شيمي آلي و عمومي:56/522
ميکروب:0/0
زبان:35 /833
بيوشيمي باليني
نيلوفر مناف زاده
رتبه صدوهفت
تربيت مدرس(تهرا ن)
بيوشيمي عمومي:59/722
زيست‌سلولي‌ومولکولي:30/435
ژنتيک:0/0
شيمي آلي وعمومي:56/522
ميکروب: 0/0
زبان:40/00
بيوشيمي باليني
الناز حدادي
رتبه 196
دانشگاه قزوين
بيوشيمي عمومي:56/944
زيست‌سلولي‌ومولکولي:21/739
ژنتيک:0/0
شيمي آلي وعمومي:
53/623
ميکروب:0/0
زبان:26/667
زيست فناوري پزشکي
مليحه نجف لو
رتبه بيست وهشت
بيوشيمي عمومي: 44/444
زيست‌سلولي‌ومولکولي:63/768
ژنتيک:72/464
شيمي آلي وعمومي:00/000
ميکروب:0/0
زبان:74/167
زيست فناوري پزشکي
مهرنوش عظيمي ثانوي
رتبه صدو دوازده
بيوشيمي عمومي:52/778
زيست‌سلولي‌ومولکولي:49/275
ژنتيک:0/0
شيمي الي و عمومي:49/275
ميکروب: 0/0
زبان:68/333
زيست فناوري پزشکي
منير حسني
رتبه صد و هفده
بيوشيمي عمومي:63/889
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 59/42
ژنتيک:0/0
شيمي آلي و عمومي:56/522
ميکروب:0/0
زبان:35 /833
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
سمانه شاه مرادي
رتبه چهارم
باکتري: 35/556
تغذيه عمومي: 00/0
بيوشيمي عمومي:
00/0
انگل: 77/778
قارچ: 11/111
ويروس: 82/222
زبان:53/333
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
سوگل جمشيدي
رتبه پنجم
باکتري: 37/778
تغذيه عمومي:0/00
بيوشيمي عمومي:0/00
انگل:84/444
قارچ:0/00
ويروس:82/222
زبان:50/833
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
مهناز نيکي بخش
رتبه ششم
باکتري:31/852
تغذيه عمومي: 0/00
بيوشيمي عمومي:
0/00
انگل:64/444
قارچ:0/00
ويروس :93/333
زبان: 65/833
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
سعيده عباسي
رتبه هفتم
باکتري:47/407
تغذيه عمومي: 00/0
بيوشيمي عمومي: 0/00
انگل: 77/778
قارچ : 6/667
ويروس: 82/222
زبان:14/167
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
فرناز دياني
رتبه هشتم
باکتري: 37/037
تغذيه عمومي: 0/00
بيوشيمي عمومي:0/00
انگل :53/333
قارچ‌: 0/0
ويروس:100/00
زبان:38/333
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
صادق شمسي نيا
رتبه نهم
باکتري:40/741
تغذيه عمومي:0/00
بيوشيمي عمومي:2/222
انگل :66/667
قارچ: 6/667
ويروس:84/444
زبان:14/167
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
بهاره اکبري
رتبه دهم
باکتري: 40/00
تغذيه عمومي: 0/00
بيوشيمي عمومي: 0/00
انگل:68/889
قارچ:2/222
ويروس: 86/667
زبان:13/333
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
پريسا عظيم زاده
رتبه يازدهم
باکتري‌شناسي:48/148
تغذيه عمومي:0/00
بيوشيمي عمومي:0/00
انگل‌شناسي:64/444
قارچ‌شناسي:0/00
ويروس:57/778
زبان :0/00
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
فاطمه مهدي زاده
رتبه دوازده
باکتري :37/037
تغذيه عمومي: 0/00
بيوشيمي‌عمومي: 0/00
انگل: 53/333
قارچ: 8/889
ويروس: 84/444
زبان:8/333
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
فرانک عبدلي
رتبه سيزدهم
باکتري: 32/593
تغذيه عمومي: 00/0
بيوشيمي عمومي: 00/0
انگل : 77/778
قارچ : 11/111
ويروس:84/444
زبان:00/0
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
مليحه محبي
رتبه چهاردهم
باکتري:31/111
تغذيه عمومي:0/00
بيوشيمي عمومي: 0/00
انگل: 53/333
قارچ: 2/222
ويروس: 82/222
زبان:0/00
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
نغمه بوياقچي
رتبه پانزدهم
باکتري:22/222
تغذيه عمومي:0/00
بيوشيمي عمومي:0/00
انگل :37/778
قارچ:0/00
ويروس:53/333
زبان :33/333
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
مريم شيرازيان
رتبه شانزدهم
باکتري :20/00
تغذيه عمومي: 0/00
بيوشيمي عمومي: 0/00
انگل:82/222
قارچ : 0/00
ويروس:42/222
زبان: 10/833
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
مولود تبريزي
رتبه هجدهم
باکتري: 28/889
تغذيه عمومي: 0/00
بيوشيمي عمومي: 0/00
انگل:42/222
قارچ: 0/00
ويروس :57/778
زبان:0/833-
ميکروب‌شناسي مواد غذائي
مريم حاجي قاسم
رتبه بيست ويک
دانشگاه تهران
باکتري: 26/667
تغذيه عمومي:0/00
بيوشيمي عمومي:0/00
انگل: 28/889
قارچ: 2/222-
ويروس: 66/667
زبان: 0/00
ميکروب‌شناسي پزشکي
سمانه محمد جواد
رتبه پنجاه وهشت
موسسه سرم سازي رازي
باکتري: 33/333
قارچ: 25/00
ويروس: 60/00
ايمني: 78/333
انگل: 23/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:20/833
ميکروب‌شناسي پزشکي
مهناز نيکي بخش
رتبه شصت وشش علوم پزشکي البرز
باکتري:36/842
قارچ: 0/00
ويروس: 100/00
ايمني: 33/333
انگل: 41/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:14/167
ميکروب‌شناسي پزشکي
فرناز دياني
رتبه هفتاد
باکتري: 26/316
قارچ:0/00
ويروس:95/00
ايمني: 48/333
انگل: 53/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:26/667
ميکروب‌شناسي پزشکي
مهتاب جناب
رتبه هفتاد ويک
باکتري:22/807
قارچ: 18/333
ويروس : 95/00
ايمني: 50/00
انگل: 36/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 00/0
33/زبان333
ميکروب‌شناسي پزشکي
سيده فاطمه صدرالديني
رتبه هفتادوهفت
دانشگاه همدان
باکتري:42/105
قارچ:18/333
ويروس:68/333
ايمني: 45/00
انگل : 13/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 00/0
زبان:10/00
ميکروب‌شناسي پزشکي
فاطمه بخشي
رتبه هفتادونه
علوم پزشکي البرز
باکتري: 43/860
قارچ: 0/00
ويروس:68/333
ايمني : 26/667
انگل: 41/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:12/500
ميکروب‌شناسي پزشکي
مريم شيرازيان
رتبه هشتادو هشت
باکتري:40/351
قارچ:0/00
ويروس:50/00
ايمني: 51/667
انگل: 61/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:0/00
ميکروب‌شناسي پزشکي
مولود تبريزي
رتبه نودوسه
باکتري:31/579
قارچ: 0/00
ويروس : 83/333
ايمني: 46/667
انگل: 58/333
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 5/263-
زبان:6/667
ميکروب‌شناسي پزشکي
هاجر معصومي کيا
رتبه 169
باکتري: 29/825
قارچ: 0/00
ويروس: 68/333
ايمني: 26/667
انگل: 51/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:2/500-
ميکروب‌شناسي پزشکي
ساناز امير غلامي انباران
رتبه 185
دانشگاه مازندران
باکتري:19/298
قارچ: 0/00
ويروس:76/667
ايمني: 63/333
انگل: 26/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان: 0/00
ميکروب‌شناسي پزشکي
پريسا عباسي فشمي
رتبه 186
دانشگاه بابل
باکتري:29/825
قارچ:0/00
ويروس: 50/00
ايمني: 36/667
انگل: 45/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:0/00
ميکروب‌شناسي پزشکي
سپيده زارعي
رتبه 201
دانشگاه بابل
باکتري: 21/053
قارچ:00/0
ويروس: 83/333
ايمني: 45/00
انگل: 21/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 00/0
زبان: 0/00
ميکروب‌شناسي پزشکي
سيد امير حسين مير عبدالباقي
دانشگاه قزوين
باکتري: 22/807
قارچ: 0/00
ويروس: 15/00
ايمني: 26/667
انگل: 5/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:22/500
انگل‌شناسي پزشکي
رقيه پور احمد
رتبه شصت و دو تربيت مدرس (تهرا ن)
باکتري: 22/807
قارچ:0/00
ويروس:81/667
ايمني: 30/00
انگل: 56/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 3/509
زبان:4/167
انگل‌شناسي پزشکي
مهناز نيکي بخش
رتبه هفتادو پنج
باکتري:36/842
قارچ: 0/00
ويروس: 100/00
ايمني: 33/333
انگل: 41/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:14/167
ميکروب‌شناسي پزشکي
نگار ناروئي
دانشگاه زاهدان
باکتري: 29/825
قارچ : 1/667
ويروس: 11/667
ايمني: 26/667
انگل: 26/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي:1/754-
زبان:0/833
انگل‌شناسي پزشکي
حميد حسيني
رتبه نود وسه
علوم پزشکي البرز
باکتري: 15/789
قارچ: 0/00
ويروس: 61/667
ايمني: 3/333
انگل: 56/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:18/333
انگل‌شناسي پزشکي
هستي شاپور
تربيت مدرس (تهران)
باکتري: 29/825
قارچ: 1/667
ويروس:81/667
ايمني: 48/333
انگل: 40/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:4/167
انگل‌شناسي پزشکي
مجيد نادر بندي
رتبه دويست وده
دانشگاه زنجان
باکتري:29/825
قارچ : 6/667
ويروس:0/00
ايمني: 21/667
انگل : 45/00
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:0/00
انگل‌شناسي پزشکي
رسول درختي
رتبه سيصد وسي
دانشگاه کاشان (با شهريه)
باکتري : 0/00
قارچ: 0/00
ويروس: 56/667
ايمني: 16/667
انگل: 31/667
زيست‌سلولي‌ومولکولي: 0/00
زبان:0/00
بيوشيمي باليني
مهرنوش عظيمي
رتبه :سه
نمره کل:7911
زبان عمومي وتخصصي: 60/00
بيوشيمي: 70/83
زيست‌شناسي: 36/67
شيمي آلي وعمومي: 20/00
بيوشيمي باليني
الناز حدادي
رتبه :71
نمره کل: 4613
زبان عمومي وتخصصي: 21/11
بيوشيمي: 41/67
زيست‌شناسي: 13/33
شيمي آلي وعمومي: 16/67
بيوشيمي باليني
پريا ميرحسيني
رتبه :82
دانشگاه تبريز
زبان عمومي وتخصصي: 40/00
بيوشيمي: 36/67
زيست‌شناسي: 7/78
شيمي آلي وعمومي: سفيد
ايمني‌شناسي دامپزشکي
فاطمه مهدي زاده
رتبه :پنج
نمره کل:8233
زبان عمومي وتخصصي: 18/89
ايمونولوژي:46/67
باکتري‌شناسي-ويروس‌شناسي وانگل‌شناسي:
46/67
بيوشيمي: 3/33
بيولوژي سلولي ومولکولي:
18/33

اسامی قبولی های کارشناسی ارشد سال 94-93

دانشگاه قبولی

رشته قبولی

رتبه

نام ونام خانوادگی

تهران

ویروس شناسی

1

عاطفه افچنگی

تهران

انگل شناسی

1

مژگان واحد

تهران

هماتولوژی

3

عرفانه علی‌خانی       

تهران

انگل شناسی

6

آزاده درخشانی

تهران

انگل شناسی

7

ستاره عسگری

تهران

ویروس شناسی

7

رضا کمال پور

تهران

میکروب شناسی

10

نسرین پور رمضان

ایران

هماتولوژی

11

مرضیه شکوری

ایران

انگل شناسی

12

فاطمه جوادی نیا

تربیت مدرس

ویروس شناسی

12

زهرا صبح خیز

شهید بهشتی

ژنتیک انسانی

14

صبا منوچهر آبادی

شهید بهشتی

ایمنی شناسی

14

مریم قهرمانی

تهران

میکروب شناسی

15

فاطمه نمکی

ایران

ایمنی شناسی

15

زهرا مرادی

تهران

میکروب شناسی

16

آذین آهنی

انتقال خون تهران

بیوتکنولوژی

18

رویا نوربخش

ایران

انگل شناسی

18

سهیلا عسلی

دانشگاه قبولی

رشته قبولی

رتبه

نام ونام خانوادگی

تربیت مدرس

انگل شناسی

21

هدی میرزاییان اردکانی

ایران

ژنتیک انسانی

23

بیتا حسنی

انتقال خون تهران

بیوتکنولوژی

24

فاطمه طاهر خانی

تربیت مدرس

ویروس شناسی

24

زهرا فخاری

ایران

میکروب شناسی

27

فاطمه نواب مقدم

البرز

انگل شناسی

29

مریم عالمی

ایران

ایمنی شناسی

30

سپیده محسنی

ایران

ایمنی شناسی

32

حسین عطوان

موسسه رازی کرج

ویروس شناسی

33

سیده مهسا باقری

شبانه تهران

انگل شناسی

41

علی محمد پور

مشهد

ایمنی شناسی

41

راضیه علی بیگی

شهرکرد

ژنتیک انسانی

43

اکرم سرمدی

اصفهان

ایمنی شناسی

45

فرزانه السادات پیغمبرزاده

تهران

هماتولوژی

46

سمانه براتی

گیلان

بیوتکنولوژی

49

پروانه پناهی

اصفهان

ایمنی شناسی

50

فهیمه خادم ورنامخواستی

قزوین

انگل شناسی

55

فرزانه نقی زاده

گیلان

بیوتکنولوژی

55

سارا شهبا

شبانه تهران

انگل شناسی

59

آذردلبرپوراحمدی

دانشگاه قبولی

رشته قبولی

رتبه

نام ونام خانوادگی

تبریز

ژنتیک انسانی

61

الهام حسنی

شبانه تهران

انگل شناسی

67

آرزو فدوی

شهید بهشتی

بیوشیمی

72

مریم رضاپور

شبانه تهران

انگل شناسی

73

اکرم اعظم بختیار

تبریز

میکروب شناسی

76

فرزانه فرش خواهی

بابل

ایمنی شناسی

81

فرزانه اردونی اول

ایران

ایمنی شناسی

90

محمد داوود زاده

بابل

میکروب شناسی

95

امید محمدی

کاشان

انگل شناسی

97

سارا نپونی

همدان

ایمنی شناسی

102

مهرنوش زاغه

اصفهان

ایمنی شناسی

119

مونا منتجبی نیت

همدان

انگل شناسی

159

سمیرا بختیارنژاد

البرز

میکروب شناسی

183

مهتاب صباحی

بابل

میکروب شناسی

197

الناز زارع میرزائی

 

 

 

 


دانشگاه محل قبولی

رشته قبولی

نام ونام خانوادگی

وزارت بهداشت - تهران

انگل شناسی

مژگان واحد

وزارت بهداشت - تهران

انگل شناسی

معصومه شهرا

وزارت بهداشت - تهران

انگل شناسی

آزاده درخشانی

وزارت بهداشت - تهران

انگل شناسی

ستاره عسکری

وزارت بهداشت - شبانه تهران

انگل شناسی

علی محمد پور

وزارت بهداشت - شبانه تهران

انگل شناسی

آذر دلبرپور احمدی

وزارت بهداشت - شبانه تهران

انگل شناسی

اکرم اعظم بختیار

وزارت بهداشت - شبانه تهران

انگل شناسی

آرزو فدوی

وزارت بهداشت - ایران

انگل شناسی

فاطمه جوادی نیا

وزارت بهداشت - ایران

انگل شناسی

سهیلا عسلی

وزارت بهداشت - تربیت مدرس

انگل شناسی

کبری نصیری

وزارت بهداشت - تربیت مدرس

انگل شناسی

هدی میرزائیان

وزارت بهداشت - البرز

انگل شناسی

مریم عالمی

وزارت بهداشت - کاشان

انگل شناسی

سارا نپونی

وزارت بهداشت - قزوین

انگل شناسی

فرزانه نقی زاده

وزارت بهداشت - ایران

ایمونولوژی

مریم مرادی

وزارت بهداشت – شهید بهشتی

ایمونولوژی

مریم قهرمانی

وزارت بهداشت - مشهد

ایمونولوژی

راضیه علی بیگی

دانشگاه محل قبولی

رشته قبولی

نام ونام خانوادگی

وزارت بهداشت - اصفهان

ایمونولوژی

فرزانه پیغمبر زاده

وزارت بهداشت – اصفهان

ایمونولوژی

فهیمه خادم

وزارت بهداشت – بابل

ایمونولوژی

فرزانه اردونی

وزارت بهداشت – کرمان

ایمونولوژی

سحر مشایخی

وزارت بهداشت – ایران

بیوشیمی

زهرا عبادی

وزارت بهداشت – شهید بهشتی

بیوشیمی

مریم رضاپور

وزارت بهداشت - بابل

بیوشیمی

زهرا مهرنیا

وزارت بهداشت - شهرکرد

بیوشیمی

راحله احمدی ناجی

وزارت بهداشت-تهران

هماتولوژی

عرفانه علی خانی

وزارت بهداشت-ایران

هماتولوژی

مرضیه شکوری

وزارت بهداشت-شبانه تهران

هماتولوژی

سمانه براتی

وزارت بهداشت-انتقال خون

زیست فناوری(بیوتکنولوژی)

رویا نوربخش

وزارت بهداشت-گیلان

زیست فناوری(بیوتکنولوژی)

پروانه پناهی

دانشگاه محل قبولی

رشته قبولی

نام ونام خانوادگی

وزارت بهداشت-گیلان

زیست فناوری(بیوتکنولوژی)

سارا شهبا

وزارت بهداشت-تهران

ویروس شناسی

عاطفه افچنگی

وزارت بهداشت-تهران

ویروس شناسی

رضا کمال پور

وزارت بهداشت-تربیت مدرس

ویروس شناسی

زهرا صبح خیز

وزارت بهداشت- تربیت مدرس

ویروس شناسی

زهرا مختاری

وزارت بهداشت-موسسسه رازی

ویروس شناسی

سیده مهسا باقری

وزارت بهداشت-شهید بهشتی

ژنتیک انسانی

صبا منوچهر آبادی

وزارت بهداشت-شهرکرد

ژنتیک انسانی

اکرم سرمدی

وزارت بهداشت-تبریز

ژنتیک انسانی

الهام حسنی

وزارت بهداشت-تهران

میکروب شناسی

نسرین پوررمضان

وزارت بهداشت-تهران

میکروب شناسی

فاطمه نمکی

وزارت بهداشت-تهران

میکروب شناسی

آذین آهنی

وزارت بهداشت-ایران

میکروب شناسی

فاطمه نواب مقدم

وزارت بهداشت-تبریز

میکروب شناسی

فرزانه فرش خواهی

وزارت بهداشت-بابل

میکروب شناسی

امید محمدی

وزارت بهداشت-زنجان

میکروب شناسی

سمیه بهبود

وزارت بهداشت-زنجان

میکروب شناسی

طاهره شهسواری

بین الملل اصفهان

ایمونولوژی

مونا متجبی نیت

بین الملل اصفهان

ایمونولوژی

آزاده سید جودکی

بین الملل بابل

ایمونولوژی

سمیه عارفی پور

بین الملل ایران

بیوشیمی

مینا غفاری اقدس

دانشگاه محل قبولی

رشته قبولی

نام ونام خانوادگی

بین الملل شهید بهشتی

بیوشیمی

زهرا مهرنیا

بین الملل شهید بهشی

بیوشیمی

ابوالفضل افروخته

بین الملل ایران

بیوشیمی

پریسا حسن پور

بین الملل البرز

میکروب شناسی

مهتاب صباحی

بین الملل بابل

میکروب شناسی

الناز زارع میرزائی

بین الملل شهید بهشتی

ژنتیک انسانی

مریم عمری زاده

بین الملل ایران

انگل شناسی

معصومه شاقلانی پور

بین الملل کرج

انگل شناسی

مریم السادات حسینی پارسا

بین الملل همدان

انگل شناسی

سمیرابختیارنژاد

آزاد تهرا ن شمال

ژنتیک

الهه بهارلو

آزاد تهران شمال

ژنتیک

سیده حکیمه رضازاده

آزاد تهران شمال

ژنتیک

فرشته ایران نژاد

آزاد تهران شمال

ژنتیک

شیما ناهیدی

آزاد علوم تحقیقات

ژنتیک

مریم مهران پور

آزاد علوم تحقیقات

ژنتیک

مهتاش ملکیان

آزاد تهران مرکز

ژنتیک

فاطمه جمشیدی

آزاد ورامین

ژنتیک

نرگس نوروز زاده

آزاد زنجان

ژنتیک

فاطمه عبدالهی

آزاد کازرون

ژنتیک

ستاره عسگری

آزاد شیراز

ژنتیک

سیده سمانه مصطفوی

دانشگاه محل قبولی

رشته قبولی

نام ونام خانوادگی

آزاد تهران شمال

میکروبیولوژی

فاطمه جوادی نیا

آزاد تهران شمال

میکروبیولوژی

آرزو فدوی

آزاد تهران شمال

میکروبیولوژی

اکرم اعظم بختیار

آزاد تهران شمال

میکروبیولوژی

سمیرا بختیار نژاد

آزاد تهران شمال

میکروبیولوژی

ساناز مشهدی

آزاد علوم تحقیقات

میکروبیولوژی

آزاده درخشانی

آزاد علوم تحقیقات

میکروبیولوژی

الناز زارع میرزائی

آزاد قم

میکروبیولوژی

زینب عدنان

آزاد دامغان

میکروبیولوژی

گلچین برتری

آزاد دامغان

میکروبیولوژی

حمیرا شاهسوار

آزاد زنجان

میکروبیولوژی

مریم السادات حسینی پارسا

آزاد علوم داروئی تهران

بیوشیمی

مهسا السادات سید صالحی

آزاد علوم تحقیقات

بیوشیمی

یگانه سیر

آزاد علوم تحقیقات

بیوشیمی

فاطمه بهروزی پویا

آزاد علوم داروئی تهران

زسیت‌فناوری(بیوتکنولوژی)

رقیه روشنی

آزاد تهران شمال

زیست‌فناوری(بیوتکنولوژی)

عطیه محمدی دارانی

آزاد دامغان

زیست‌فناوری(بیوتکنولوژی)

شهرزاد جانقلی

آزاد ورامین

زیست‌فناوری(بیوتکنولوژی)

نازنین طالب آبادی

آزاد علوم تحقیقات

علوم جانوری(تکوین)

نغمه زهره ئی

آزاد تهران شمال

زیست شناسی(ژنتیک)

سیده مینا عزیزی

آزاد علوم تحقیقات

زیست سلولی مولکولی

رویا نوربخش

 

 

 

 

 

 

 

قبولی‌های کارشناسی ارشد سال 95-94

سمانه السادات راثی ورعی بیوشیمی بالینی رتبه 3 منیره قدیرعلی ویروس شناسی پزشکی رتبه 2
زهرا خوبان ویروس شناسی پزشکی رتبه 5 ندا دودمانی انگل شناسی رتبه 3
لیلا کچوئی محقق یعقوبی ژنتیک انسانی رتبه44 رقیه قاسمی ژنتیک انسانی رتبه 10
مریم السادات مویدی ورپشتی ژنتیک انسانی رتبه 85 ملیحه جوادی ارجمند ژنتیک انسانی رتبه 45
مریم مولایی الموتی ویروس شناسی پزشکی رتبه 61 روح انگیز سلیمانیها هماتولوژی رتبه 65
طاهره آذری ایمنی شناسی رتبه 91 نسترن فلاحی انگل شناسی رتبه 59
سیده راحله طباطبایی جعفری ایمنی شناسی رتبه 154 شهرزاد متین فر ایمنی شناسی رتبه 122
سیده زینب فتاحی ایمنی شناسی رتبه 106 مریم سیاحی نوری ایمنی شناسی رتبه 109
بهزاد رشیدی ویروس شناسی پزشکی رتبه 10 نگین رستم خانی ژنتیک انسانی رتبه 60
نگاررجب پور میکروب شناسی مواد غذایی رتبه 21 فرناز حاجی کریم میکروب شناسی مواد غذایی رتبه 10
لیلا سعیدی بیوشیمی بالینی رتبه 29 سپیده دربهشتی بیوشیمی بالینی رتبه 21
زهرا محمدی بیوتکنولوژی رتبه 64 گلناز اسفندیاری بیوشیمی بالینی رتبه 34
یاسمن محمدی بیوتکنولوژی رتبه 281 فاطمه حسنلو بیوتکنولوژی رتبه 121
لیلی زنجیرانی فراهانی انگل شناسی رتبه 12 مهرداد ذکائی بیوتکنولوژی رتبه 233
ماندانا فدائی تهرانی انگل شناسی رتبه 23 نجمه بشیری فرد انگل شناسی رتبه 18
شیما امام زاده میکروب شناسی رتبه 116 مریم شیخ ویروس شناسی پزشکی رتبه 26
بهناز طاهری انگل شناسی رتبه 29 مینا حسن پور ویروس شناسی پزشکی رتبه 86
فاطمه حیدری قارچ شناسی پزشکی رتبه 33 محمد حبیبی سولا ویروس شناسی پزشکی رتبه 35
مریم مرادی ویروس شناسی پزشکی رتبه 39 زیبا توکلی انگل شناسی رتبه 36
معصومه داوودی انگل شناسی رتبه 47 مینا شجری زاده انگل شناسی رتبه 40
الهه احقاقی ویروس شناسی پزشکی رتبه 51 عاطفه کچوئی محقق یعقوبی ویروش شناسی پزشکی رتبه 47
سمیه احمدی میکروب شناسی رتبه 56 یاسمن غلامی پور باروق انگل شناسی رتبه 56
  بهاره سلمان ماهینی میکروب شناسی رتبه 91

برای دیدن دانشگاه قبولی دانشجویان اینجا را کلیک کنید

ادامه مطلب...

اسامی قبولی‏‌های کاردانی به کارشناسی 92

اسامی قبولی‏‌های کاردانی به کارشناسی  92 به ترتیب رتبه که در کلاس‌های مؤسسۀ آموزشی فراز به‌طور کامل شرکت کرده‌اند...

ادامه مطلب...