قبولی‌های کارشناسی ارشد سال 95-94


اسامی برخی قبولی های ارشد سال 1394

 
سحر براتی انگل شناسی  رتبه 3 
منیره قدیرعلی ویروس شناسی رتبه 2 
زهرا خوبان ویروس شناسی رتبه 5  سمانه راثی ورعی بیوشیمی  رتبه 3 
پریسا عاشری سقاواز انگل شناسی رتبه 7
محمد حبیبی انگل شناسی رتبه 5
رقیه قاسمی ژنتیک رتبه 10 بهزاد رشیدی ویروس شناسی رتبه 10
نجمه بشیری فرد انگل شناسی رتبه 18
لیلی فراهانی زنجیرانی انگل شناسی رتبه 12
ماندانا فدائی تهرانی انگل شناسی رتبه 23 سپیده در بهشتی بیوشیمی رتبه 21
لیلا سعیدی بیوشیمی رتبه 29 بهناز طاهری انگل شناسی رتبه 29
گلناز اسفندیاری بیوشیمی رتبه 34 
فاطمه حیدری قارچ شناسی رتبه 33
مریم مرادی ویروس شناسی رتبه 39 
زیبا توکلی انگل شناسی رتبه 36  
منصور منصوری بیوشیمی رتبه 41
مینا شجری زاده انگل شناسی رتبه 40 
مونا طهرانی ویروس شناسی رتبه 43
هانیه محمد رحیمی انگل شناسی رتبه 42 
ملیحه جوادی ارجمند ژنتیک رتبه 45
-لیلا کچوئی ژنتیک رتبه 44
عاطفه کچوئی ویروس شناسی رتبه 47 معصومه داوودی انگل شناسی رتبه 47
یاسمن غلامی پور انگل شناسی رتبه 56 
الهه احقاقی ویروس شناسی رتبه 51
شیوا ملکی ویروس شناسی رتبه 59
سمیه احمدی باکتری شناسی رتبه 56 
مریم ملائی ویروس شناسی رتبه 61 نگین رستم خانی ژنتیک رتبه 60
روح انگیز سلیمانیها هماتولوژی رتبه 65
زهرامحمدی بیوتکنولوژی رتبه 64
مینا حسن پور ویروس شناسی رتبه 86
ملیحه ورسه ای بیوشیمی رتبه83
بهاره سلمان ماهینی باکتری شناسی رتبه 91 
شقایق شیخ انگل شناسی رتبه 91 
صدیقه خوئینیها انگل شناسی رتبه 95 
طاهره آذری ایمونولوژی رتبه 91
  مهلا خسروی ویروس شناسی رتبه 99

 

 

اسامی برخی قبولی های ارشد سال 1394
سمانه راثی ورعی بیوشیمی  رتبه 3  دانشگاه تهران  منیره قدیرعلی ویروس شناسی رتبه 2  دانشگاه تهران
زهرا خوبان ویروس شناسی رتبه 5 دانشگاه تهران محمد حبیبی انگل شناسی رتبه 5 دانشگاه تربیت مدرس
رقیه قاسمی ژنتیک رتبه 10 دانشگاه ایران بهزاد رشیدی ویروس شناسی رتبه 10 دانشگاه تهران
نجمه بشیری فرد انگل شناسی رتبه 18 دانشگاه تهران لیلی فراهانی زنجیرانی انگل شناسی رتبه 12 دانشگاه تهران
ماندانا فدائی تهرانی انگل شناسی رتبه 23دانشگاه تهران سپیده در بهشتی بیوشیمی رتبه 21 دانشگاه شهید بهشتی
لیلا سعیدی بیوشیمی رتبه 29 دانشگاه شهید بهشتی بهناز طاهری انگل شناسی رتبه 29 دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه حیدری قارچ شناسی رتبه 33 دانشگاه تربیت مدرس گلناز اسفندیاری بیوشیمی رتبه 34  دانشگاه ایران
زیبا توکلی انگل شناسی رتبه 36   دانشگاه ایران مریم مرادی ویروس شناسی رتبه 39  دانشگاه ایران
  ♦ ثبت نام کلاس هایکارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزشگاه فراز(دکتر بلبلی)شروع شد ♦

در‌رشته‌های

ایمونولوژی- هماتولوژی- بیوشیمی- باکتری شناسی- انگل شناسی- قارچ شناسی- ویروس شناسی- ژنتیک- بیوتکنولوژی پزشکی- سم شناسی......

 
اسامی برخی قبولی های ارشد سال 1394
 
سحر براتی انگل شناسی  رتبه 3  دانشگاه تهران منیره قدیرعلی ویروس شناسی رتبه 2  دانشگاه تهران
زهرا خوبان ویروس شناسی رتبه 5 دانشگاه تهران سمانه راثی ورعی بیوشیمی  رتبه 3  دانشگاه تهران
پریسا عاشری سقاواز انگل شناسی رتبه 7 دانشگاه البرز محمد حبیبی انگل شناسی رتبه 5 دانشگاه تربیت مدرس
رقیه قاسمی ژنتیک رتبه 10 دانشگاه ایران بهزاد رشیدی ویروس شناسی رتبه 10 دانشگاه تهران
نجمه بشیری فرد انگل شناسی رتبه 18 دانشگاه تهران لیلی فراهانی زنجیرانی انگل شناسی رتبه 12 دانشگاه تهران
ماندانا فدائی تهرانی انگل شناسی رتبه 23دانشگاه تهران سپیده در بهشتی بیوشیمی رتبه 21 دانشگاه شهید بهشتی
لیلا سعیدی بیوشیمی رتبه 29 دانشگاه شهید بهشتی بهناز طاهری انگل شناسی رتبه 29 دانشگاه شهید بهشتی
گلناز اسفندیاری بیوشیمی رتبه 34  دانشگاه ایران فاطمه حیدری قارچ شناسی رتبه 33 دانشگاه تربیت مدرس
مریم مرادی ویروس شناسی رتبه 39  دانشگاه ایران زیبا توکلی انگل شناسی رتبه 36   دانشگاه ایران
منصور منصوری بیوشیمی رتبه 41 دانشگاه اصفهان مینا شجری زاده انگل شناسی رتبه 40 دانشگاه شهید بهشتی
مونا طهرانی ویروس شناسی رتبه 43 دانشگاه ایران هانیه محمد رحیمی انگل شناسی رتبه 42 دانشگاه شهید بهشتی
ملیحه جوادی ارجمند ژنتیک رتبه 45 دانشگاه زنجان -لیلا کچوئی ژنتیک رتبه 44 دانشگاه تهران
عاطفه کچوئی ویروس شناسی رتبه 47 دانشگاه ایران معصومه داوودی انگل شناسی رتبه 47 دانشگاه ایران
یاسمن غلامی پور انگل شناسی رتبه 56  دانشگاه ایران الهه احقاقی ویروس شناسی رتبه 51  دانشگاه تربیت مدرس
شیوا ملکی ویروس شناسی رتبه 59 دانشگاه تربیت مدرس سمیه احمدی باکتری شناسی رتبه 56 دانشگاه موسسه رازی
مریم ملائی ویروس شناسی رتبه 61 دانشگاه تربیت مدرس نگین رستم خانی ژنتیک رتبه 60 دانشگاه زنجان
روح انگیز سلیمانیها هماتولوژی رتبه 65 دانشگاه مشهد زهرامحمدی بیوتکنولوژی رتبه 64 دانشگاه قزوین
مینا حسن پور ویروس شناسی رتبه 86 دانشگاه گلستان ملیحه ورسه ای بیوشیمی رتبه83 دانشگاه زنجان
بهاره سلمان ماهینی باکتری شناسی رتبه 91 دانشگاه شاهد شقایق شیخ انگل شناسی رتبه 91 دانشگاه تربیت مدرس
صدیقه خوئینیها انگل شناسی رتبه 95  دانشگاه تربیت مدرس طاهره آذری ایمونولوژی رتبه 91 دانشگاه ایران
  مهلا خسروی ویروس شناسی رتبه 99 دانشگاه گلستان


انگل شناسی ویروس شناسی پزشکی بیوشیمی بالینی ویروس شناسی پزشکی
محمد حبیبی سولا زهرا خوبان سمانه السادات راثی ورعی منیره قدیرعلی
رتبه:5

دانشگاه:تهران

رتبه:5

دانشگاه:تهران

رتبه:3

دانشگاه:تهران

رتبه:2

ویروس شناسی:58/33

ایمنی شناسی:66/67

قارچ شناسی پزشکی:10/00

باکتری شناسی:5/00

انگل شناسی:80/00

زیست سلولی ومولکولی:6/67

زبان عمومی:41/03

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:8/33

انگل شناسی:43/33

زیست سلولی و مولکولی:41/67

زبان عمومی:37/61

بیوشیمی:85/33

زیست سلولی و مولکولی:65/33

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و     عمومی:70/83

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:81/58

ویروس شناسی:100/00

ایمنی شناسی:68/42

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:30/00

انگل شناسی:61/67

زیست سلولی و مولکولی:18/33

زبان عمومی:26/50

ژنتیک‌انسانی ویروس شناسی میکروب شناسی‌مواد غذایی میکروب شناسی‌مواد غذایی
رقیه قاسمی بهزاد رشیدی فرناز حاجی کریم منیره قدیرعلی

دانشگاه:ایران

رتبه:10

دانشگاه:تهران

رتبه:10

دانشگاه:تهران

رتبه:10

رتبه: 2

بیوشیمی عمومی:73/33

زیست سلولی و

مولکولی:77/33

ژنتیک:76/00

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:80/70

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:49/12

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:50/00

زیست سلولی و مولکولی:16/67

زبان عمومی:67/52

باکتری‌شناسی: 53/33

تغذیه عمومی: 6/67-

بیوشیمی‌عمومی: 11/11

انگل‌شناسی:   46/67

قارچ‌شناسی: 60/00

ویروس‌شناسی: 33/33

زبان‌عمومی: 9/17

باکتری‌شناسی: 56/30

تغذیه عمومی: 11/11

بیوشیمی‌عمومی: 53/33

انگل‌شناسی:   68/89

قارچ‌شناسی: 6/67

ویروس‌شناسی: 93/33

زبان‌عمومی: 34/17


میکروبشناسی‌مواد‌غذایی انگل شناسی انگل شناسی قارچ شناسی پزشکی
سمیه احمدی لیلی زنجیرانی فراهانی ندا دودمانی فاطمه‌حیدری
رتبه:14

دانشگاه:تهران

رتبه:12

دانشگاه:تهران

رتبه:10

دانشگاه:تربیت مدرس

(تهران)

رتبه:9

باکتری شناسی:45/19

تغذیه عمومی0/0

بیوشیمی‌عمومی:24/44

انگل‌شناسی:62/22

قارچ‌شناسی:22/22

ویروس‌شناسی:22/22

زبان‌عمومی:18/33

ویروس شناسی:16/67

ایمنی شناسی: 47/37

قارچ شناسی پزشکی:18/33

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:75/00

زیست سلولی ومولکولی:6/67

زبان عمومی:65/81

ویروس شناسی: 80/00

ایمنی شناسی: 42/00

قارچ شناسی پزشکی: 8/00

باکتری شناسی:30/00

انگل شناسی:70/00

زیست سلولی و مولکولی:25/00

زبان عمومی:37/7

ویروس شناسی: 38/33

ایمنی شناسی:40/35

قارچ شناسی پزشکی:26/27

باکتری شناسی:18/33

انگل شناسی:65/00

زیست سلولی و مولکولی:6/67

زبان عمومی:32/48

ویروس‌شناسی پزشکی زیست‌فنآوری‌پزشکی میکروب‌شناسی‌مواد‌غذایی زیست‌فن‌آوری‌پزشکی
ندا دودمانی ملیحه جوادی ارجمند بهاره سلمان ماهینی رقیه قاسمی
رتبه :18 رتبه:17 رتبه:16 رتبه:15

ویروس شناسی: 80/00

ایمنی شناسی: 42/00

قارچ شناسی پزشکی: 8/00

باکتری شناسی:30/00

انگل شناسی:70/00

زیست سلولی و مولکولی:25/00

زبان عمومی:37/7

بیوشیمی

عمومی:77/33

زیست سلولی

مولکولی:70/67

ژنتیک:60/00

شیمی آلی و

عمومی:4/17

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:91/23

باکتری‌شناسی:42/22

تغذیه‌عمومی:0/0

بیوشیمی‌عمومی:26/67

انگل‌شناسی:48/89

قارچ‌شناسی:37/78

ویروس‌شناسی:44/44

زبان عمومی:0/00

بیوشیمی عمومی:73/33

زیست سلولی و

مولکولی:77/33

ژنتیک:76/00

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:80/70


میکروب مواد غذایی بیوشیمی بالینی سم شناسی انگل شناسی
نگار رجب پور سپیده دربهشتی سپیده دربهشتی نجمه بشیری فرد

دانشگاه:تهران

رتبه:21

دانشگاه:شهید بهشتی

رتبه:21

رتبه:20

دانشگاه:تهران

رتبه:18

باکتر شناسی:41/48

تغذیه عمومی:17/78

بیوشیمی عمومی:64/44

انگل شناسی:8/89

قارچ شناسی:4/44-

ویروس شناسی:0/0

زبان عمومی:36/67

بیوشیمی عمومی:77/33

زیست سلولی و مولکولی:34/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی:69/44

میکروب شناسی:0/0

زبان عمومی:92/11

بیوشیمی عمومی83/33

شیمی‌عمومی:64/20

زیست‌شناسی20/0

سم‌شناسی0/0

داروشناسی14/29

زبان عمومی78/33

ویروس شناسی:35/00

ایمنی شناسی: 26/32

قارچ شناسی پزشکی :15/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی: 81/67

زیست سلولی ومولکولی: 10/00

زبان عمومی:41/03

ویروس شناسی پزشکی انگل شناسی انگل شناسی سم‌شناسی
مریم شیخ بهزاد رشیدی ماندانا فدائی تهرانی سمانه السادات راثی ورعی

دانشگاه:ایران

رتبه:26

رتبه:24

دانشگاه:تهران

رتبه:23

رتبه: 22

ویروس شناسی:100/0

ایمنی شناسی:42/11

قارچ شناسی:0/00

باکتری شناسی:28/33

انگل شناسی:38/33

زیست سلولی مولکولی:

16/67

زبان عمومی:13/68

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:49/12

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:50/00

زیست سلولی و مولکولی:16/67

زبان عمومی:67/52

ویروس شناسی:53/33

ایمنی شناسی:43/86

قارچ شناسی پزشکی:8/33

باکتری شناسی:25/00

انگل شناسی:53/33

زیست سلولی ومولکولی:8/33

زبان عمومی:76/07

بیوشیمی عمومی: 87/78

شیمی‌عمومی: 60/49

زیست‌شناسی: 26/67

سم‌شناسی: 0/0

دارو‌شناسی:14/29

زبان عمومی: 64/17


ویروس شناسی انگل شناسی پزشکی انگل شناسی بیوشیمی بالینی
ماندانا فدائی تهرانی زهرا خوبان بهناز طاهری لیلا سعیدی

دانشگاه:تهران

رتبه:30

دانشگاه:تهران

رتبه:30

دانشگاه:شهید بهشتی

رتبه:29

دانشگاه:شهیدبهشتی

رتبه:29

ویروس شناسی:53/33

ایمنی شناسی:43/86

قارچ شناسی پزشکی:8/33

باکتری شناسی:25/00

انگل شناسی:53/33

زیست سلولی ومولکولی:8/33

زبان عمومی:76/07

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:8/33

انگل شناسی:43/33

زیست سلولی و مولکولی:41/67

زبان عمومی:37/61

ویروس شناسی:63/33

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی پزشکی:20/00

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:68/33

زیست سلولی و مولکولی:10/00

زبان عمومی:24/79

بیوشیمی عمومی:

82/67

زیست سلولی و مولکولی:49/33

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی:55/56

0/00میکروب شناسی:

زبان عمومی:59/65

ویروس شناسی پزشکی بیوشیمی بالینی انگل شناسی انگل شناسی
محمد حبیبی سولا گلناز اسفندیاری فاطمه‌حیدری شیما امام زاده

رتبه:35

دانشگاه تربیت‌مدرس

(تهران)

دانشگاه:ایران

رتبه:34

رتبه:33 رتبه:31

ویروس شناسی:58/33

ایمنی شناسی:66/67

قارچ شناسی پزشکی:10/00

باکتری شناسی:5/00

انگل شناسی:80/00

زیست سلولی ومولکولی:6/67

زبان عمومی:41/03

بیوشیمی عمومی:81/33

زیست سلولی و مولکولی:48/00

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی:54/17

      میکروب شناسی:

0/00

64/91زبان عمومی:

ویروس شناسی: 38/33

ایمنی شناسی:40/35

قارچ شناسی پزشکی:26/27

باکتری شناسی:18/33

انگل شناسی:65/00

زیست سلولی و مولکولی:6/67

زبان عمومی:32/48

ویروس شناسی:48/33

ایمنی شناسی:47/37

قارچ شناسی پزشکی:31/67

باکتری شناسی:20/00

انگل شناسی: 70/00

زیست سلولی و مولکولی:8/33

زبان عمومی:5/13


انگل شناسی ویروس شناسی پزشکی

بیوتکنولوژی

(زیست فناوری پزشکی)

انگل شناسی
مینا شجری زاده مریم مرادی فائزه انصاری زیبا توکلی

دانشگاه:شهیدبهشتی

رتبه:40

دانشگاه:ایران

رتبه:39

دانشگاه :انتقال خون

(تهران)

رتبه:38

دانشگاه:ایران

رتبه:36

ویروس شناسی:53/33

ایمنی شناسی:49/12

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:66/67

زیست سلولی و مولکولی:28/33

زبان عمومی:6/84

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:31/67

انگل شناسی: 3/33-

زیست سلولی و مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/38

بیوشیمی عمومی:66/67

زیست سلولی مولکولی:

58/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروبشناسی:34/67

زبان عمومی:88/60

ویروس شناسی:38/33

ایمنی شناسی:38/60

قارچ شناسی پزشکی:3/33

باکتری شناسی:5/00

انگل شناسی:80/00

زیست سلولی و مولکولی:25/00

زبان عمومی:2/56-

ژنتیک ویروس‌شناسی پزشکی انگل شناسی بیوشیمی بالینی
لیلا کچوئی محقق یعقوبی مونا طهرانی هانیه محمد رحیمی منصور منصوری

دانشگاه:تهران

رتبه:44

دانشگاه:ایران

رتبه:43

دانشگاه:شهیدبهشتی

رتبه42

دانشگاه:اصفهان

رتبه:41

بیوشیمی عمومی:74/67

زیست سلولی

مولکولی:61/33

ژنتیک:64/00

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:92/98

ویروس شناسی:80/00

ایمنی شناسی:36/84

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:16/67

انگل شناسی:48/33

زیست سلولی و مولکولی:15/00

زبان عمومی:35/90

28/33ویروس شناسی

ایمنی شناسی:64/91

قارچ شناسی پزشکی:21/67

باکتری شناسی:15/00

انگل شناسی:63/33

زیست سلولی و مولکولی:20/00

زبان عمومی:1/71

بیوشیمی عمومی:80/00

زیست سلولی و مولکولی:49/33

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و

عمومی:61/11

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:50/88


ویروس‌شناسی پزشکی انگل شناسی میکروب‌شناسی ژنتیک
عاطفه کچویی محقق یعقوبی معصومه داودی ماندانا فدائی تهرانی ملیحه جوادی ارجمند

دانشگاه:ایران

رتبه:47

دانشگاه:ایران

رتبه:47

رتبه:47

دانشگاه:زنجان

رتبه:45

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی: 47/37

قارچ شناسی پزشکی:5/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:38/33

زیست سلولی و مولکولی:28/33

زبان عمومی:0/00

ویروس شناسی:13/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:18/33

باکتری شناسی:3/33

انگل شناسی:75/00

زیست سلولی و مولکولی:3/33

زبان عمومی:1/71

ویروس شناسی:53/33

ایمنی شناسی:43/86

قارچ شناسی پزشکی:8/33

باکتری شناسی:25/00

انگل شناسی:53/33

زیست سلولی ومولکولی:8/33

زبان عمومی:76/07

بیوشیمی عمومی:77/33

زیست سلولی

مولکولی:70/67

ژنتیک:60/00

شیمی آلی و عمومی:4/17

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:91/23

میکروب شناسی انگل شناسی ویروس‌شناسی پزشکی زیست‌فناوری پزشکی
سمیه احمدی یاسمن غلامی پور باروق الهه احقاقی سمانه السادات راثی ورعی

دانشگاه:موسسه رازی

رتبه:56

       ایراندانشگاه:

رتبه:56

دانشگاه:تربیت مدرس

(تهران)

رتبه:51

رتبه :48

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:63/16

قارچ شناسی پزشکی:15/00

باکتری شناسی:36/67

انگل شناسی: 45/00

زیست سلولی و مولکولی:3/33

زبان عمومی:13/68

ویروس شناسی:15/00

ایمنی شناسی:35/09

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:1/67

انگل شناسی:68 /33

زیست سلولی و مولکولی:0/00

زبان عمومی:47/86

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:70/18

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:36/67

زیست سلولی و مولکولی:0/00

زبان عمومی:2/56

بیوشیمی:85/33

زیست سلولی و مولکولی:65/33

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و       عمومی:70/83

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:81/58


ژنتیک ویروس‌شناسی پزشکی زیست‌فنآوری‌پزشکی انگل شناسی
نگین رستم خانی شیوا ملکی لیلا کچوئی محقق یعقوبی نسترن فلاحی

دانشگاه:زنجان

رتبه:60

دانشگاه:تربیت مدرس

(تهران)

رتبه:59

رتبه:59

دانشگاه:ایران

رتبه:59

بیوشیمی عمومی:52/00

زیست سلولی

مولکولی:68/00

ژنتیک:74/67

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:57/89

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:25/00

انگل شناسی:30/00

زیست سلولی و مولکولی:3/33

زبان عمومی:5/13

بیوشیمی عمومی:74/67

زیست سلولی

مولکولی:61/33

ژنتیک:64/00

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:92/98

ویروس شناسی:45/00

ایمنی شناسی:57/89

قارچ شناسی پزشکی:8/33

باکتری شناسی:5/00

انگل شناسی:65/00

زیست سلولی و مولکولی:6/67

زبان عمومی:5/13

هماتولوژی میکروب‌شناسی انگل شناسی ویروس‌شناسی پزشکی
روح انگیز سلیمانیها ندا دودمانی مونا طهرانی مریم ملائی الموتی

دانشگاه:مشهد

رتبه:65

رتبه:62 رتبه:61

دانشگاه:تربیت مدرس

رتبه:61

زیست سلولی

مولکولی:68/33

ایمنی شناسی:42/53

میکروب پزشکی:0/00

خون شناسی:54/44

بیوشیمی:56/14

زبان عمومی:26/50

ویروس شناسی: 80/00

ایمنی شناسی: 42/00

قارچ شناسی پزشکی: 8/00

باکتری شناسی:30/00

انگل شناسی:70/00

زیست سلولی و مولکولی:25/00

زبان عمومی:37/7

ویروس شناسی:80/00

ایمنی شناسی:36/84

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:16/67

انگل شناسی:48/33

زیست سلولی و مولکولی:15/00

زبان عمومی:35/90

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:40/35

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی: 1/67-

انگل شناسی:35/00

زیست سلولی و مولکولی:21/67

زبان عمومی:3/42


میکروب‌شناسی میکروب‌شناسی بیوشیمی بالینی قارچ‌شناسی‌پزشکی
مریم شیخ مریم مرادی ملیحه جوادی ارجمند شیما امام زاده

دانشگاه:ایران

رتبه:71

رتبه:70 رتبه:54 رتبه:66

ویروس شناسی:100/0

ایمنی شناسی:42/11

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:28/33

انگل شناسی:38/33

زیست سلولی مولکولی:

16/67

زبان عمومی:13/68

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:31/67

انگل شناسی: 3/33-

زیست سلولی و مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/38

بیوشیمی عمومی:77/33

زیست سلولی

مولکولی:70/67

ژنتیک:60/00

شیمی آلی و عمومی:4/17

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:91/23

ویروس شناسی:48/33

ایمنی شناسی:47/37

قارچ شناسی پزشکی:31/67

باکتری شناسی:20/00

انگل شناسی: 70/00

زیست سلولی و مولکولی:8/33

زبان عمومی:5/13

انگل شناسی ویروس‌شناسی‌پزشکی میکروب‌شناسی ویروس شناسی‌پزشکی
سمیه احمدی بهناز طاهری زهرا خوبان سمیه احمدی
رتبه:75 رتبه:74 رتبه :73 رتبه:73

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:63/16

قارچ شناسی پزشکی:15/00

باکتری شناسی:36/67

انگل شناسی: 45/00

زیست سلولی و مولکولی:3/33

زبان عمومی:13/68

ویروس شناسی:63/33

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی پزشکی:20/00

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:68/33

زیست سلولی و مولکولی:10/00

زبان عمومی:24/79

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:8/33

انگل شناسی:43/33

زیست سلولی و مولکولی:41/67

زبان عمومی:37/61

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:63/16

قارچ شناسی پزشکی:15/00

باکتری شناسی:36/67

انگل شناسی: 45/00

زیست سلولی و مولکولی:3/33

زبان عمومی:13/68


ژنتیک بیوشیمی بالینی ویروس شناسی پزشکی میکروب‌شناسی
مریم السادات مویدی ورپشتی ملیحه ورسه ای مینا شجری زاده بهزاد رشیدی

دانشگاه:توانبخشی

(تهران)

رتبه:85

دانشگاه:زنجان

رتبه:83

رتبه:78 رتبه:76

بیوشیمی عمومی:54/67

زیست سلولی

مولکولی:62/67

ژنتیک:64 /00

شیمی آلی و عمومی: 0/0

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:71/93

بیوشیمی عمومی:81/33

زیست سلولی و مولکولی:44/00

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی:41/67

0/00میکروبشناسی:

زبان عمومی:53/51

ویروس شناسی:53/33

ایمنی شناسی:49/12

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:66/67

زیست سلولی و مولکولی:28/33

زبان عمومی:6/84

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:49/12

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:50/00

زیست سلولی و مولکولی:16/67

زبان عمومی:67/52

باکتری شناسی انگل شناسی ایمونولوژی ویروس شناسی‌پزشکی
بهاره سلمان ماهینی شقایق شیخ طاهره آذری مینا حسن پور

دانشگاه:شاهد(تهران)

رتبه:91

دانشگاه:تربیت مدرس

(تهران)

رتبه:91

دانشگاه:ایران

رتبه:91

دانشگاه:گلستان

رتبه:86

ویروس شناسی:58/33

ایمنی شناسی:40/35

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:36/67

انگل شناسی: 33/33

زیست سلولی و مولکولی:18/33

زبان عمومی:0/00

ویروس شناسی:35/00

ایمنی شناسی:31/58

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:8/33

انگل شناسی:55/00

زیست سلولی و       مولکولی: 15/00

زبان عمومی:25/64

میکروب پزشکی:11/67

خون شناسی:0/00

زیست سلولی

مولکولی:41/67

ایمنی شناسی:71/26

بیوشیمی:77/19

زبان عمومی:58/97

ویروس شناسی:71/67

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:18/33

انگل شناسی:46/67

زیست سلولی و مولکولی:13/33

زبان عمومی:2/56


ایمونولوژی ویروس‌شناسی پزشکی انگل شناسی انگل شناسی
سیده زینب فتاحی مهلا خسروی مشیزی صدیقه خوئینیها مریم شیخ

دانشگاه:یزد

رتبه:106

دانشگاه:گلستان

رتبه:99

دانشگاه:تربیت مدرس

(تهران)

رتبه:95

دانشگاه:ایران

رتبه:92

میکروب شناسی:21/67

خون شناسی:0/00

زیست سلولی

مولکولی:65/00

ایمنی شناسی:68/97

بیوشیمی:35/09

زبان عمومی: 38/46

ویروس شناسی:68/33

ایمنی شناسی:26/32

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:8/33

انگل شناسی:21/67

زیست سلولی و مولکولی:26/67

زبان عمومی:21/37

ویروس شناسی:63/33

ایمنی شناسی:31/58

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:60/00

زیست سلولی و مولکولی:5/00

زبان عمومی:7/69

ویروس شناسی:100/0

ایمنی شناسی:42/11

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:28/33

انگل شناسی:38/33

زیست سلولی مولکولی:

16/67

زبان عمومی:13/68

باکتری شناسی انگل‌شناسی ایمونولوژی ویروس‌شناسی پزشکی
شیما امام زاده مینا حسن پور مریم سیاحی نوری آرزو نعیم آبادی

دانشگاه:شاهد(تهران)

رتبه:116

رتبه:109

دانشگاه:کرمان

رتبه:108

دانشگاه:کرمان

رتبه:107

ویروس شناسی:48/33

ایمنی شناسی:47/37

قارچ شناسی:31/67

باکتری شناسی:20/00

انگل شناسی: 70/00

زیست سلولی و مولکولی:8/33

زبان عمومی:5/13

ویروس شناسی:71/67

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی:0/00

باکتری شناسی:18/33

انگل شناسی:46/67

زیست سلولی و مولکولی:13/33

زبان عمومی:2/56

میکروب شناسی:33/33

خون شناسی:0/00

زیست سلولی

مولکولی:35/00

ایمنی شناسی:65/52

بیوشیمی:71/93

زبان عمومی:51/28

ویروس شناسی:81/67

ایمنی شناسی:40/35

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67-

انگل شناسی:21/67

زیست سلولی و مولکولی:13/33

زبان عمومی:11/11

                        


ایمونولوژی انگل شناسی بیوتکنولوژی انگل شناسی
شهرزاد متین فر دلشاد حسامی فاطمه حسنلو عاطفه کچویی محقق یعقوبی

دانشگاه:کرمان

رتبه: 122

دانشگاه:تربیت مدرس

تهران

رتبه:122

دانشگاه:زنجان

رتبه:121

رتبه:117

میکروب پزشکی:21/67

خون شناسی:0/00

زیست سلولی

مولکولی:48/33

ایمنی شناسی:66/67

بیوشیمی:21/05

زبان عمومی:65/81

ویروس شناسی:30/00

ایمنی شناسی:15/79

قارچ شناسی پزشکی:10/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:65/00

زیست سلولی مولکولی:6/67

زبان عمومی:0/85

بیوشیمی عمومی:53/33

زیست سلولی

مولکولی:58/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی وعمومی:0/00

میکروب‌شناسی:28/00

زبان عمومی:69/30

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی: 47/37

قارچ شناسی:5/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:38/33

زیست سلولی و مولکولی:28/33

زبان عمومی:0/00

میکروب‌شناسی انگل شناسی انگل شناسی ویروس‌شناسی‌پزشکی
مینا حسن پور ماندانا خورسندی بهناز صالحی شیما امام زاده
رتبه:152

دانشگاه:قزوین

رتبه:146

دانشگاه:مازندران

رتبه:142

رتبه:137

ویروس شناسی:71/67

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:18/33

انگل شناسی:46/67

زیست سلولی و مولکولی:13/33

زبان عمومی:2/56

ویروس شناسی:25/00

ایمنی شناسی:14/04

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:63/33

زیست سلولی و مولکولی:3/33

2/56زبان عمومی:

ویروس شناسی:10/00

ایمنی شناسی:22/81

قارچ شناسی پزشکی:15/00

باکتری شناسی:10/00

انگل شناسی:61/67

زیست سلولی و مولکولی:0/00

زبان عمومی:0/00

ویروس شناسی:48/33

ایمنی شناسی:47/37

قارچ شناسی پزشکی:31/67

باکتری شناسی:20/00

انگل شناسی: 70/00

زیست سلولی و مولکولی:8/33

زبان عمومی:5/13


بیوتکنولوژی زیست‌فناوری‌پزشکی انگل شناسی انگل شناسی
یاسمن محمدی مهرداد ذکایی سارا باجلان

فهیمه رضائی فخرنژاد

دانشگاه:همدان

رتبه:281

دانشگاه:گیلان

رتبه233

دانشگاه :شیراز

(مازاد)

رتبه:226

دانشگاه:البرز

رتبه:226

بیوشیمی عمومی:42/67

زیست سلولی

مولکولی:62/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی وعمومی:0/00

میکروب‌شناسی:8/00-

زبان عمومی:62/28

بیوشیمی عمومی:62/67

زیست سلولی

مولکولی:53/33

ژنتیک:41/33

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:74/56

ویروس شناسی:31/67

ایمنی شناسی: 0/00

قارچ شناسی پزشکی:13/33

باکتری شناسی: 1/67

انگل شناسی: 31/67

زیست سلولی و مولکولی:1/67-

زبان عمومی:62/39

ویروس شناسی:38/33

ایمنی شناسی:59/65

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:20/00

زیست سلولی و مولکولی:10/00

زبان عمومی:4/27

         

ویروس‌شناسی پزشکی میکروب‌شناسی زیست‌فن‌آوری‌پزشکی ایمونولوژی
ساناز جهاندیده حسین دره کردی مریم السادات مویدی ورپشتی سیده راحله طباطبایی‌جعفری

دانشگاه:گلستان

رتبه:185

رتبه:171

دانشگاه:کرمان

رتبه:158

دانشگاه:همدان

رتبه:154

ویروس شناسی:51/67

ایمنی شناسی:47/37

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:-1/67

انگل شناسی:28/33

زیست سلولی و مولکولی:20/00

زبان عمومی:0/85-    

ویروس شناسی:61/67

ایمنی شناسی:12/28

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:31/67

انگل شناسی:3/33

زیست سلولی و مولکولی: 20/00

زبان عمومی: 0/0

بیوشیمی عمومی:54/67

زیست سلولی

مولکولی:62/67

ژنتیک:64 /00

شیمی آلی و عمومی: 0/0

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:71/93

میکروب پزشکی:25/00

خون شناسی:0/00

زیست سلولی

مولکولی:35/00

ایمنی شناسی:60/92

بیوشیمی:68/42

زبان عمومی:58/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منیره قدیرعلی ویروس شناسی رتبه 2 دانشگاه تهران
سحر براتی انگل شناسی رتبه 3دانشگاه تهران
سمانه راثی ورعی بیوشیمی رتبه 3 دانشگاه تهران
زهرا خوبان ویروس شناسی رتبه 5 دانشگاه تهران
محمد حبیبی انگل شناسی رتبه 5 دانشگاه تربیت مدرس
پریسا عاشری سقاواز انگل شناسی رتبه 7 دانشگاه البرز
بهزاد رشیدی ویروس شناسی رتبه 10 دانشگاه تهران
رقیه قاسمی ژنتیک رتبه 10 دانشگاه ایران
لیلی فراهانی زنجیرانی انگل شناسی رتبه 12 دانشگاه تهران
نجمه بشیری فرد انگل شناسی رتبه 18 دانشگاه تهران
سپیده در بهشتی بیوشیمی رتبه 21 دانشگاه شهید بهشتی
ماندانا فدائی تهرانی انگل شناسی رتبه 23دانشگاه تهران
بهناز طاهری انگل شناسی رتبه 29 دانشگاه شهید بهشتی
لیلا سعیدی بیوشیمی رتبه 29 دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه حیدری قارچ شناسی رتبه 33 دانشگاه تربیت مدرس
گلناز اسفندیاری بیوشیمی رتبه 34 دانشگاه ایران
زیبا توکلی انگل شناسی رتبه 36 دانشگاه ایران
مریم مرادی ویروس شناسی رتبه 39 دانشگاه ایران
مینا شجری زاده انگل شناسی رتبه 40 دانشگاه شهید بهشتی
منصور منصوری بیوشیمی رتبه 41 دانشگاه اصفهان
هانیه محمد رحیمی انگل شناسی رتبه 42 دانشگاه شهید بهشتی
مونا طهرانی ویروس شناسی رتبه 43 دانشگاه ایران
لیلا کچوئی ژنتیک رتبه 44 دانشگاه تهران
ملیحه جوادی ارجمند ژنتیک رتبه 45 دانشگاه زنجان
معصومه داوودی انگل شناسی رتبه 47 دانشگاه ایران
عاطفه کچوئی ویروس شناسی رتبه 47دانشگاه ایران
الهه احقاقی ویروس شناسی رتبه 51 دانشگاه تربیت مدرس
یاسمن غلامی پور انگل شناسی رتبه 56 دانشگاه ایران
سمیه احمدی باکتری شناسی رتبه 56 دانشگاه موسسه رازی
شیوا ملکی ویروس شناسی رتبه 59 دانشگاه تربیت مدرس
نگین رستم خانی ژنتیک رتبه 60دانشگاه زنجان
مریم ملائی ویروس شناسی رتبه 61 دانشگاه تربیت مدرس
زهرامحمدی بیوتکنولوژی رتبه 64 دانشگاه قزوین
روح انگیز سلیمانیها هماتولوژی رتبه 65دانشگاه مشهد
ملیحه ورسه ای بیوشیمی رتبه83 دانشگاه زنجان
مینا حسن پور ویروس شناسی رتبه 86 دانشگاه گلستان
شقایق شیخ انگل شناسی رتبه 91 دانشگاه تربیت مدرس
بهاره سلمان ماهینی رتبه 91 دانشگاه شاهد
طاهره آذری رتبه 91ایمونولوژی دانشگاه ایران
صدیقه خوئینیها انگل شناسی رتبه 95 دانشگاه تربیت مدرس
مهلا خسروی ویروس شناسی رتبه 99 دانشگاه گلستان
 
 

 

 

 

 

دانشگاه قبولی رشته قبولی نام ونام خانوادگی
تهران -بهداشت ویروس شناسی منیره قدیر علی
تهران- بهداشت ویروس شناسی بهزاد رشیدی
تهران- بهداشت ویروس شناسی زهرا خوبان
تهران- بهداشت میکروب شناسی مواد غذایی فرناز حاجی کریم
تهران- بهداشت میکروب شناسی مواد غذایی نگار رجب پور
تهران- بهداشت بیوشیمی سمانه السادات راثی ورعی
تهران بهداشت انگل شناسی سحر براتی
تهران- بهداشت انگل شناسی لیلی زنجیرانی فراهانی
تهران -بهداشت انگل شناسی ماندانا فدایی تهرانی
تهران- بهداشت انگل شناسی نجمه بشیری فرد
تهران- بهداشت انگل شناسی ندا دودمانی
ایران- بهداشت ویروس شناسی عاطفه کچویی
ایران-بهداشت ویروس شناسی مریم مرادی
ایران- بهداشت ویروس شناسی مونا طهرانی
ایران- بهداشت ویروس شناسی سمیه شیخ
ایران- بهداشت ژنتیک رقیه قاسمی
ایران- بهداشت بیوشیمی گلناز اسفندیاری
ایران -بهداشت انگل شناسی زیبا توکلی
ایران-بهداشت انگل شناسی یاسمن غلامی پور
ایران بهداشت انگل شناسی معصومه داوودی
ایران -بهداشت انگل شناسی نسترن فلاحی
شهیدبهشتی-بهداشت بیوشیمی سپیده در بهشتی
شهید بهشتی- بهداشت بیوشیمی لیلا سعیدی
شهید بهشتی-بهداشت انگل شناسی هانیه محمد رحیمی
شهید بهشتی-بهداشت انگل شناسی مینا شجری زاده
شهید بهشتی-بهداشت انگل شناسی بهناز طاهری
انتقال خون زیست فناوری(بیوتکنولوژی) فائزه انصاری
تربیت مدرس قارچ شناسی فاطمه حیدری
تربیت مدرس ویروس شناسی الهه احقاقی
تربیت مدرس ویروس شناسی شیوا ملکی
تربیت مدرس ویروس شناسی مریم مولائی الموتی
تربیت مدرس ویروس شناسی محمد حبیبی
تربیت مدرس انگل شناسی صدیقه خوئینیها
تربیت مدرس انگل شناسی شقایق شیخ
تهران (شاهد) میکروب شناسی شیماامام زاده
تهران (شاهد) میکروب شناسی بهاره سلمان ماهینی
البرز انگل شناسی پریسا عاشری سقاواز
موسسه رازی میکروب شناسی سمیه احمدی
قزوین زیست فناوری(بیوتکنولوژی) زهرا محمدی
قزوین انگل شناسی ماندانا خورسندی
زنجان زیست فناوری(بیوتکنولوژی) فاطمه حسنلو
زنجان ژنتیک ملیحه جوادی ارجمند
زنجان ژنتیک نگین رستم خانی
زنجان بیوشیمی ملیحه ورسه ای
بابل بیوشیمی میترا پورقلی
مازندران انگل شناسی بهناز صالحی
اصفهان بیوشیمی منصور منصوری
اهواز بیوشیمی سمیه امیر زرگر
اصفهان ژنتیک روشنک سیدسجادی
گلستان ویروس شناسی مینا حسن پور
گلستان ویروس شناسی مهلا خسروی
شیراز باکتری شناسی سارا باجلان
کرمان باکتری شناسی حسین دره کردی
کرمان ایمنی شناسی مریم سیاحی نوری
کرمان ایمنی شناسی شهرزاد متین فر
کرمان ویروس شناسی آرزو نعیم آبادی
یزد ایمونولوژی سیده زینب فتاحی
تهران ژنتیک لیلا کچوئی
تهران ویروس شناسی آناهیتا باوند
ایران ایمنی شناسی طاهره آذری
تهران- توانبخشی ژنتیک مریم مؤیدی
تربیت مدرس انگل شناسی دلشاد حسامی
تربیت مدرس میکروب شناسی فاطمه سواحلی مقدم
البرز ویروس شناسی فهیمه رضایی
قزوین میکروب شناسی زهرا رحیمی نادی
همدان زیست فناوری(بیوتکنولوژی) یاسمن محمدی
همدان ایمنی شناسی سیده راحله طباطبائی
بابل بیوشیمی انسیه وقاری
بابل میکروب شناسی چهرانه غزنی
گیلان زیست فناوری(بیوتکنولوژی) مهرداد ذکائی
مشهد هماتولوژی روح انگیز سلیمانی ها
گلستان ویروس شناسی ساناز جهاندیده
زنجان انگل شناسی لیلا سعادت
اصفهان زیست فناوری(بیوتکنولوژی)          سمیه درزی
یزد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) هما صرامی
ارومیه(وزارت-علوم)                ایمونولوژی الهه میرزایی اسفنجانی
تهران(وزارت-علوم)           باکتری‌شناسی عطیه مرادی مطلق
مشهد(وزارت-علوم) انگل شناسی  ماندانا فدائی تهرانی
علوم تحقیقات بیوشیمی بالینی عاطفه عربگری
علوم تحقیقات ژنتیک نگین رستم خانی
علوم تحقیقات انگل شناسی (دامپزشکی) لیلا سعادت
علوم تحقیقات میکروبیولوژی فاطمه حیدری
علوم تحقیقات بیوشیمی بالینی شقایق شیخ
علوم تحقیقات ژنتیک فاطمه آزادی نیا
علوم داروئی زیست فناوری(بیوتکنولوژی) لیلا سعیدی
علوم داروئی زیست فناوری(بیوتکنولوژی) یاسمن محمدی
علوم داروئی میکروبیولوژی مریم مرادی
علوم داروئی ژنتیک الهه میرزایی اسفنجانی
آزاد تهران-شمال بیوشیمی بالینی سمانه السادات راثی ورعی
آزاد تهران-شمال بیوشیمی بالینی سپیده دربهشتی
آزاد تهران-شمال بیوشیمی بالینی زهرا خوبان
آزاد تهران-شمال زیست فناوری(بیوتکنولوژی) پریسا سیدحسینی
آزاد تهران-مرکز بیوشیمی بالینی محمدرضا عربگری
آزاد تهران-مرکز بیوشیمی بالینی فریبا پشام
آزاد تهران-مرکز ژنتیک انسیه وقاری
آزاد تهران-مرکز ژنتیک سمیه امیرزرگر
آزاد تهران-مرکز ژنتیک آزاده ابراهیمی بهمن آباد
آزاد تهران-مرکز ژنتیک شکوفه نخبه
آزاد تهران-شرق ژنتیک سارا شیرزاد
آزاد تهران-شرق زیست فناوری(بیوتکنولوژی) مریم مختاری

 

 

                                        

                  کلاسهای ارشد دکتر بلبلی شروع شد

    کلاسها با تدریس کامل دروس توسط اساتید برجسته صورت خواهد گرفت.

   ازشرکت‌کنندگان بابت جزوه وامتحانات هزینه ای دریافت نخواهد شد.

   درتمام دوره از نیمه مرداد سال 94 تا خرداد سال 95 حتمأ آزمون وکلاسهای نکته وتست خواهد بود.

   کلاسهای ارشد 95-94  وزارت بهداشت  در آموزشگاه فراز

      ذهن‌ها مانند چترهای نجات هستند ، وقتی که باز شوند عمل می‌کنند.


                                   

  ♦ تبریک فراوان ما به رتبه های برترآموزشگاه فراز در همه رشته ها

       

  ♦ ثبت نام کلاس هایکارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزشگاه فرازشروع شد ♦

در‌رشته‌های

ایمونولوژی- هماتولوژی- بیوشیمی- باکتری شناسی- انگل شناسی- قارچ شناسی- ویروس شناسی- ژنتیک- بیوتکنولوژی پزشکی- سم شناسی......

 

 رسیدن به موفقیت اتفاقی نیست ونیاز به برنامه ریزی دقیق و تلاش اصولی دارد،
 دانشجویان در صورت قرارگیری درروند آموزشی صحیح، موفقیت خود را تضمین می نمایند.

    شرایط و نحوه برگزاری کلاس‌ها

1- شروع کلاس‌ها اول مرداد ماه می‌باشد و تا زمان آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در اول خرداد ماه سال آینده ، ادامه دارد. حدود ده ماه.
2- زمان کلاس‌ها معمولاً هفته‌ای 3 روز می‌با شد(یک روز زبان و 2 روز سایر دروس)
3- کلاس‌ها به صورت گروهی می‌باشد.
4- کلاس‌ها هر رشته به صورت اختصاصی برگزار می‌گردد و دانشجویان رشته‌های مختلف با‌هم ادغام نمی‌شوند.

برنامه‌ريزي و نحوه ارائة دروس چگونه است؟

1- درطول دوره برای تمام دروس امتحانی جزوات کاملی داده خواهد شد.
2- در طی هر دوره تمامی دروس و همچنین درس زبان به صورت تشریحی از سطح مبتدی تا عالی تدریس می‌گردد.
3- در طی دوره کلیه تست‌های سال‌های گذشته شامل: کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا به صورت طبقه‌بندی‌شده داده می‌شود.
4- هر هفته از درس جلسه گذشته امتحان گرفته می‌شود و بعد از پایان هر جزوه امتحان نها یی همان درس برگزار می‌شود.
5- پس از پایان تمامی دروس و حدوداً دو ماه قبل از برگزاری کنکور امتحانات دوره و رفع اشکال برگزار می‌شود. در این زمان دانشجویان به مدت یک هفته یک درس را مطالعه کرده و از آنها امتحاناتی با تست‌های جدید به عمل می‌آید.
6- در پایان دوره و به فاصله چند روز مانده به کنکور؛ کنکورهای آزمایشی برگزار می‌شود.
7- در تمامی آزمون‌ها اشکالات علمی دانشجویان بر طرف شده و روش صحیح تست‌زدن آموزش داده می‌شود.
8- در تمامی مراحل فوق و امتحانات مذکور و پس از هر امتحان ،درصد آن محاسبه و ثبت می‌گردد و رتبه‌ی دانشجویان درکلاس تعیین می‌شود،ودانشجودرهرآزمون امکان مقایسه خود با درصدها و قبولی‌های سال گذشته را دارد.


♦ موسسه آموزشی فراز تنها موسسه ای است که در آن رشته ژنتیک پزشکی

♦به طور تخصصی فقط برای وزارت بهداشت  تدریس می‌شود.

 مشاور و مدیر آموزش سرکار خانم دانای علمی بابیش از بیست سال تجربه :

   09123161698

021-66901134-5

(( همیشه می توانی خورشید را درون خود بیابی، کافیست در تکاپوی یافتن آن باشی ))

 برنامه کلاس‌های ارشد سال95موسسه آموزشی فراز

 

بهار زمستان پاییز

گروه

امتحانات دوره

شنبه سه ونیم تا هشت عصربیوشیمی

دکتربابک بلبلی

دوشنبه سه ونیم تاهشت عصرباکتری شناسی

دکتربابک بلبلی

شنبه سه ونیم تا هشت عصر ایمونولوژی

دکتربابک بلبلی

یکشنبه دوازده تاچهار یا چهارتاهشت عصر بیولوژی

دکتر محمدنژاد

ایمونولوژی

امتحانات دوره

شنبه سه ونیم تا هشت عصربیوشیمی

دکتربابک بلبلی

سه شنبه سه ونیم تا هشت عصر هماتولوژی

دکتربابک بلبلی

شنبه سه ونیم تا هشت عصرایمونولوژی

دکتربابک بلبلی

یکشنبه دوازده تا چهار یا چهار تا هشت عصر بیولوژی

دکترمحمدنژاد

سه شنبه سه ونیم تا هشت عصرهماتولوژی دکتربابک بلبلی

هماتولوژی

`

امتحانات دوره

چهار شنبه سه ونیم تا هشت عصر

ژنتیک

دکتر بهرامی

یکشنبه دوازده تا چهار یا چهار تا هشت عصر بیولوژی دکتر محمد نژاد

دوشنبه سه ونیم تا هشت عصربیوشیمی

دکتربابک بلبلی

چهلر شنبه سه ونیم تا هشت عصر ژنتیک

دکتر بهرامی

ژنتیک

امتحانات دوره

شنبه سه ونیم تا هشت عصر شیمی

دکتر عزیزی

شنبه سه ونیم تا هشت عصر شیمی

دکتر عزیزی

یکشنبه دوازده تا چهار یا چهار تا هشت عصر بیولوژی

دکتر محمد نژاد

دوشنبه سه ونیم تا هشت عصر بیوشیمی

دکتربابک بلبلی

بیوشیمی

امتحانات دوره

دوشنبه سه ونیم تا هشت عصر

باکتری شناسی

دکتربابک بلبلی

یکشنبه دوازده تا چهار یا چهار تا هشت عصر بیولوژی دکتر محمد نژاد

دوشنبه سه ونیم تا هشت عصربیوشیمی

دکتربابک بلبلی

بیوتکنولوژی

امتحانات دوره

یکشنبه سه ونیم تا هشت عصر بیولوژی و

قارچ شناسی

دکتربابک بلبلی

چهارشنبه سه ونیم تا هشت عصرباکتری شناسی

دکتربابک بلبلی

ویروس شناسی دکتر کیانی یک هفته درمیان

یکشنبه سه ونیم تا هشت عصرایمونولوژی و

انگل شناسی دکتر بابک بلبلی

چهارشنبه سه ونیم تا هشت عصر

باکتری شناسی

دکتربابک بلبلی

ویروس شناسی دکتر کیانی یک هفته درمیان

میکروبیولوژی

(گروه های انگل شناسی

باکتری شناسی ویروس شناسی)

بهار زمستان پاییز

گروه

امتحانات دوره

دوشنبه چهارتا هشت عصر

دکتر اشراق

دوشنبه چهارتا هشت عصر

دکتر اشراق

زبان 1

امتحانات دوره

سه شنبه چهار تا هشت عصر

دکتر اشراق

سه شنبه چهارتا هشت عصر

دکتر اشراق

زبان 2

امتحانات دوره

پنج شنبه چهارتا هشت عصر

دکتر اشراق

پنج شنبه چهارتا هشت عصر

دکتر اشراق

زبان3

ویژگیهای برتر موسسه‌آموزشی دکتر بلبلی****

1-برای تمام دروس جزوه وبرای هر درس حدود 3000تست داده می شود.

2-هر جلسه آزمون گرفته می شود.

3-بعد از عید امتحانات دوره همراه با نکته وتست کار می شود.

4-تعداد افراد کلاس حداقل 20وحد اکثر 40 نفر است.

5-شروع کلاسها مرداد ماه است.

6-کلاسهای تابستان (مرداد وشهریور)هفته ای یک روز ،کلاسهای پاییزو زمستان طبق برنامه ومعمولا هفته ای سه روز،کلاسهای بهار نکته و تست هفته ای یک روز می باشد.

7-طول دوره کلاسها9ماه است ودر این 9 ماه دانشجویان هر هفته آزمون دارند.