اسامی پذیرفته‏‌شدگان کنکور کاردانی به کارشناسی 84

اسامی پذیرفته‏‌شدگان کنکور کاردانی به کارشناسی 84

اسامی پذیرفتهشدگان موسسه آموزشی فراز (کلاسهای کنکور کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی دکتر بلبلی) در سال 1384

شماره

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل (کاردانی)

دانشگاه محل قبولی (کارشناسی)

1

پریسا ابتهاج

زاهدان

ایران

2

فاطمه ابراهیمزاده طامه

کاشان

تهران

3

مهسا احسانی

کرمانشاه

ایران

4

زهره اخوان

آزاد تهران

تبریز

5

مهدی ارشادی کندری

آزاد تهران

تبریز

6

مهناز آزادمنجیری

ارتش

ایران

7

مریم آزیش

ایلام

مشهد

8

فرزانه استادعباس بنا

قزوین

کرمان

9

طیبه افشاری راد

آزاد تهران

اهواز

10

آزاده الماس پور

آزاد تهران

ایران

11

مهدی امیرحسینی

شهیدبهشتی

شهیدبهشتی

12

مریم امیری شعار

تهران

کرمان

13

سپیده ایروانی

ارتش

تهران

14

خدیجه بارزمان

ایلام

ایران

15

سارا باوی بهبهانی

کرمانشاه

ایران

16

زهره بلالی

ارتش

کرمان

17

سارا بوسلیکی

تهران

ایران

18

الهام بیگدلی

اراک

مشهد

19

مهدیه پازوکیان

آزاد تهران

تهران

20

مژگان پوراکبر

زنجان

اصفهان

21

سعیده پیشکاری

ارتش

کاشان

22

مژگان پیشیاره

آزاد بروجرد

اهواز

23

خدیجه تاجالدین

شهید بهشتی

تهران

24

شقایق تاجیک

تهران

تهران

25

زهرا تراب

آزاد تهران

ایران

26

ابوالفضل ترکمن

زنجان

ایران

27

مریم تفرشی مطلق

سمنان

مازندران

28

مهدیه تقیزاده

ایران

ایران

29

شمیم توپچی

شهید بهشتی

شیراز

30

ام لیلا توکلی

آزاد تهران

تهران

31

رویا جعفری

کرمانشاه

مازندران

32

مهدی جعفری نژاد

مازندران

ایران

33

ایران چهل امیرانی

زنجان

اهواز

34

سوسن حاجی علیرضایی

آزاد تهران

بندرعباس

35

مرضیه حاجی کاظم

آزاد تهران

ایران

36

بهرام حسین بیگی

زنجان

تبریز

37

هدی حسینپور خامنه

شهیدبهشتی

تهران

38

سیدهسمیه حسینیآغوزبنی

زنجان

ایران

39

مریم حق پناه

آزاد تهران

کاشان

40

شیرین حقیقی فشی

آزاد تهران

ایران

41

نگین حمیدی

آزاد تهران

تهران

42

اشرف حیدری قاسمآباد

گیلان

ایران

43

یکتا خادم جعفری

آزاد تهران

تهران

44

شفیعه خرازی نیا

شهیدبهشتی

مشهد

45

پونه خلوتیان

کردستان

کاشان

46

سهیلا خلیلی جورابچیان

شهید بهشتی

ایران

47

مریم خوانساری اسدآبادی

شهیدبهشتی

تهران

48

هانیه خوشجبینزاده

شهیدبهشتی

کاشان

49

لیلا دارونی

ایران

شهیدبهشتی

50

لیلا داودی

اصفهان

اصفهان

51

علیرضا داوری

تهران

تهران

52

سعیده داوری دولتآبادی

تهران

کاشان

53

آزاده درخشانی گیوی

ارتش

تهران

54

اکرم درویشی

گیلان

کرمان

55

پریسا دشتی

تهران

اهواز

56

الهام دوروش

آزاد تهران

ایران

57

فاطمه دوستدار عربی

شهید بهشتی

ایران

58

تکتم دوستداری

آزاد تهران

یزد

59

محمدصالح دهقان

ایران

تهران

60

فاطمه دیان

تهران

تهران

61

مهرداد ذکائی

ایران

ایران

62

ریحانه ربیعی

ایران

ایران

63

عاطفه رحمانیان

مشهد

مشهد

64

حبیباله رسولی

ارتش

مازندران

65

شیوا رشیدی

بابل

یزد

66

نیلوفر رشیدی

آزاد تهران

شیراز

67

اسماعیل رضائی

بقیه الله

کاشان

68

مهسا رضایی

تهران

تهران

69

ندا رضایی

ــ

تهران

70

نرگس سادات رضوی الحسینی

ایران

تهران

71

معصومه روشان

تهران

تهران

72

حورا زالی

آزاد تهران

ایران

73

حنانه زرین نهاد

آزاد تهران

ایران

74

حکیمه زینالدینی

تهران

مشهد

75

آرینه سرکیسیان

ارتش

تهران

76

مریم سزاوار رحمت

آزاد تهران

یزد

77

آزاده سلطانی

آزاد تهران

کاشان

78

نسیبه سلطانی

تبریز

ایران

79

سعیده سلگی

آزاد بروجرد

اصفهان

80

گلناز سمیعی

آزاد تهران

کرمان

81

فریبا سیدالموسوی

آزاد تهران

تهران

82

منیرسیدمفیدی

ایران

تهران

83

سمیه سیمین

آزاد تهران

تهران

84

نرگس شاه محمد

تهران

تهران

85

الهام شیرزادی

آزاد بروجرد

بندرعباس

86

سمانه شیرگیر

آزاد شاهرود

ایران

87

مریم صادقی

شهید بهشتی

تهران

88

هما صرامی

یزد

یزد

89

سمیه صفری شاهسون

خرم آباد

کاشان

90

شهرزاد صمیمی

قزوین

یزد

91

آزاده طالبزاده بنکدار

تهران

تهران

92

سیدنرگس طاهرزاده

شهیدبهشتی

ایران

93

یونس طهماسبی

آزاد شاهرود

ایران

94

بهاره عامری

ایران

کرمان

95

بهاره عبداللهیان

تهران

تهران

96

مهناز عبدالهی

آزاد تهران

تهران

97

مریم عروجی

قزوین

ایران

98

حمیدعلوی نائینی

اصفهان

ایران

99

مریم علیپور جوینی

آزاد بروجرد

ایران

100

مهرناز علایی

آزاد تهران

کرمان

101

نرگس عناصری

تهران

تهران

102

لیلا غروی

ایران

مشهد

103

منیژه غضنفری

ارتش

تهران

104

صدیقه غفاری

آزاد تهران

کاشان

105

معصومه غلامی

آزاد تهران

همدان

106

راحله فائق

اردبیل

همدان

107

اعظم فتاحیان دهکردی

ـــ

اهواز

108

سیده اعظم فخری

آزاد تهران

تهران

109

انسیه فراهانی

تهران

ایران

110

آمنه فرجاد دوست

آزاد شاهرود

کاشان

111

زینب فرخی

همدان

شهید بهشتی

112

کتایون فروزانفر

تهران

ایران

113

اعظم فیضی

تهران

تهران

114

طلیعه قادریان

ـــ

کاشان

115

پریسا قاضیانی

آزاد تهران

تهران

116

نگار قاضی داریانی

قزوین

ایران

117

زینب قلیزاده نژاد

ـــ

اصفهان

118

زهرا کربلایی

آزاد تهران

ایران

119

بتول کرمیان زیارانی

آزاد تهران

مشهد

120

ندا کمالی

ایران

یزد

121

فریده کمرهای

تهران

ایران

122

علی کنعانی

ارتش

ایران

123

مونا کوشا

آزاد اراک

بندرعباس

124

سبا گرشاسبی

ایران

اهواز

125

مریم گلآرا

تهران

تهران

126

فهیمه گل دوست

آزاد زاهدان

همدان

127

مهتاب گل محمدی

ایران

ایران

128

زهرا گودرزی

آزاد تهران

ایران

129

مرضیه گودرزی

آزاد بروجرد

یزد

130

زهرا لباسچی

تهران

تهران

131

شیما لطیفیان

آزاد تهران

ایران

132

پریا سادات لواسانی

ایران

ایران

133

تموچین محرمی

اردبیل

تبریز

134

مریم محمدزاده

آزاد تهران

تهران

135

معصومه محمدزکی

شهید بهشتی

تهران

136

زهرا محمدی

آزاد تهران

تهران

137

سپیده مرادی

آزاد قم

کاشان

138

مرال مشکه کار

تهران

شهیدبهشتی

139

زهرا مطلبی

تهران

تهران

140

نگاه معلمیان

شهید بهشتی

تهران

141

الهام معینی سنگجویی

آزاد تهران

یزد

142

مهسا سادات مکی

تهران

تهران

143

محمدنظیر منبری

کردستان

تبریز

144

منصور منصوری

کردستان

ایران

145

میرجعفر موسوی

آزاد گرگان

تبریز

146

محمدموفق شریف

کرمان

ایران

147

زهرا مه راد

ارتش

تهران

148

رویا مهرآسا

آزاد تهران

کاشان

149

ندامهندسیان

آزادتهران

یزد

150

صدیقه میرکاظمی

تهران

شهیدبهشتی

151

فائزه نادری مهابادی

شهیدبهشتی

کرمان

152

لیلا نادعلی پور

تهران

تهران

153

الهام نجفزاده

شهیدبهشتی

ایران

154

مولود نحوی

آزاد تهران

تهران

155

سمیه نخعی

آزاد تهران

تبریز

156

زهرا ندرلو

آزاد تهران

تهران

157

کبری نژادی عنبران

شهید بهشتی

ایران

158

فاطمه نعمتپور

شهید بهشتی

شهید بهشتی

159

فاطمه نمکی

ایران

کاشان

160

منصوره نوخیزی

اهواز

تبریز

161

بهشاد نورآذر

شهید بهشتی

تهران

162

رویا نوربخش

ارتش

ایران

163

هدی نور صالحی

تهران

تهران

164

حمید نیکجه فراهانی

ارتش

ایران

165

فریده نیکنام اسکوئی

آزاد تهران

شهید بهشتی

166

لیلا نیکوئی

تهران

تهران

167

صمد ولیزاده

آزاد تهران

کاشان

168

اعظم هادی زاده

آزاد قم

شهید بهشتی

169

نرجس هاشمپور

آزاد تهران

یزد

170

تینا هژبری ماهانی

آزاد تهران

شهید بهشتی

171

مریم یزدانپناه

ایران

ایران

172

شقایق یزدانی نیشابوری

ایران

یزد

173

شکوفه یعقوبی

شهید بهشتی

تهران

174

سمیه یعقوبی زاده

گرگان

کاشان

175

ماندانا یکتا

آزاد تهران

شهید بهشتی

176

سعیده یوسفی دوست

آزاد قم

کرمان