منابع دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد، مولفین و مترجمین

 

 مولفین ومترجمین

 نام مراجع معرفی شده

 دروس مربوطه

رشته امتحانی

1-Text book of Biochemistry-Devlin

2-Biochemistry –stryer

3-Principles of Biochemistry

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سر فصل آنهامتناسب با رفرانسهای فوق باشد بلا مانع است.

 بیوشیمی

 مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)

شامل رشته های:

بیوشیمی

زیست فناوری

ژنتیک

 

 وهمکارانH.Lodish

 Molecular cell biology

 زیست شناسی سلولی مولکولی

ترجمه وتالیف دکتر محمد رضا دلوئی-ویرایش چهاردهم-چاپ نخست(چاپ هفتم پیاپی)-برگزیده کتاب فصل1386وبرگزیده تقدیر1388،جمهوری اسلامی ایران-انتشارات جامعه نگر

تالیف:دکتر محمد رضا دلوئی-انتشارات سامر-سال 1388(کتاب برگزیده فصل،1388وبرگزیده کتاب سال1389جمهوری اسلامی ایران)

Oxford university press-oxford)Last edition

 Hoffee/Patrica A.last editionاصول ژنتیک پزشکی امری

Emery

ژنتیک مولکولی پزشکی(درهزاره سوم)جلد1و2

Medical MoleculaGenetics

Principles of Genetics

 ژنتیک

موریسون بوید(کتاب کامل)-مترجم دکتریاوری

 شیمی آلی

شیمی آلی وعمومی

Walker&et al

Javets&et al

Jokike&et al

Finegulld(Baily&scoit)

Murry

Microbiology

Microbiology

Zinsser Microbiology

Diagnostic Microbiology

Microbiology

 

میکروب شناسی

 

 

 

 

مولفین ومترجمین

نام مراجع معرفی شده

 

دروس مربوطه

 

رشته امتحانی

ایوان رویت

دکتر محمد وجگانی

دکتر پرویز پاکزاد

Stites et al

Abul k.Abass et al

ایمونولوژی

ایمونولوژی

اصول وتفسیر آزمایش های

سرولوژی بالینی

MedicalImmunology

Cellular&Molecular

Immunology

ویا ترجمه فارسی آن

ایمنی شناسی

  مجموعه علوم آزمایشگاهی

(2)

شامل رشته های:

ایمنی شناسی

خون شناسی

(هماتولوژی)

1-Text book of biochemistry-Devlin

2-Biochemistry –stryer

3-Principles of Biochemistry

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سر فصل آنهامتناسب با رفرانسهای فوق باشد بلا مانع است.

 

بیوشیمی

 وهمکارانH.Lodish

Molecular cell biology

 زیست شناسی سلولی مولکولی

Hoffbrand

 Davidson&Henry

Dacie

 Sally.Rudmann

 مجتبی طبرستانی،جلد 1و2،مشهد،نشر سنبله،1388

Essential Hematology

 Clinical Diagnosis

Practical Hematology

 Text book of Blood Banking and Transfusion Medicine

  خون شناسی پزشکی

 

 

 

 

خون شناسی وبانک خون

Walker&et al

Javets&et al

Jokike&et al

Finegulld(Baily&scoit)

Murry

Microbiology

Microbiology

Zinsser Microbiology

Diagnostic Microbiology

Microbiology

 

میکروب شناسی

 

 

 

 

مولفین ومترجمین

 

نام مراجع معرفی شده

 

دروس مربوطه

 

رشته امتحانی

Walker&et al

Javets&et al

Jokike&et al

Finegulld(Baily&scoit)

Murryg

Microbiology

Microbiology

Zinsser Microbiology

DiagnosticMicrobiology

Microbiology

باکتری شناسی

  مجموعه علوم آزمایشگاهی

(3)

شامل رشته های:

انگل شناسی

قارچ شناسی

میکروبشناسی

ویروس شناسی

دکترفریده زینی-دکتر امیر سیدعلی مهبد دکتر امامی-انتشارات دانشگاه تهران آخرین چاپ

 دکتر شهلا شادزی-انتشارات گلبهار-اصفهان آخرین چاپ

Rippon

 اوانسن وریچاردسن-ترجمه دکتر علیرضا خسروی

قارچ شناسی پزشکی جامع

  قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی 

Medical Mycology

 قارچ شناسی پزشکی (روشهای علمی)

 قارچ شناسی

E.Jawetz

Zinsser

Medical Microbiology

Medical Microbiology

ویروس شناسی

ایوان رویت

دکتر محمد وجگانی 

ایمونولوژی

ایمونولوژی

ایمونولوژی 

Markell and Voge s2006

توسط چند نفر ازانگل شناسان

به فارسی ترجمه شده است.

Neva F.A.&Brown H.W

چاپ 1993 آن توسط دکتر اطهری به فارسی ترجمه شده است.

 دکتر اسماعیل صائبی

Medical Parasitology

Basic Clinical Parasitology

بیماریهای انگلی در ایران (جلد 1)

(بیماریهای تک یاخته ای)

  انگل شناسی

 وهمکارانH.Lodish

Molecular cell biology

 زیست شناسی سلولی مولکولی