نمونه کارنامه کاردانی به کارشناسی سال 94موسسه آموزشی فراز(دکتر بلبلی )

رقیه خلخالی مریم اخطاری زاده سیاه پوش ایرج خدادادی

رتبه:6

دانشگاه:روزانه شهید بهشتی

رتبه :3

دانشگاه:روزانه تهران

رتبه:2

دانشگاه:روزانه تهران

فرهنگ ومعارف اسلامی:68/33

زبان وادبیات فارسی:43/33

زبان خارجی:25/00

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:42/22

انگل شناسی وقارچ شناسی:71/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:73/33

خون شناسی وانتقال خون:38/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:55/00

فرهنگ ومعارف اسلامی:60/00

زبان وادبیات فارسی:33/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:62/22

انگل شناسی وقارچ شناسی:81/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:41/66

خون شناسی وانتقال خون:60/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:56/66

فرهنگ ومعارف اسلامی:66/66

زبان وادبیات فارسی:26/66

زبان خارجی:10/00

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:67/77

انگل شناسی وقارچ شناسی:70/00

باکتری شناسی وویروس شناسی:65/00

خون شناسی وانتقال خون:53/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:70/00

معصومه جابریان شمس نژاد فضه اکبری شورابی گلناز دهقان خلیل آباد

رتبه:10

دانشگاه:روزانه تهران

رتبه:8

دانشگاه :شبانه تهران

رتبه:7

دانشگاه:روزانه تهران

فرهنگ ومعارف اسلامی:43/33

زبان وادبیات فارسی:35/00

زبان خارجی:23/33

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:47/77

انگل شناسی وقارچ شناسی:78/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:56/66

خون شناسی وانتقال خون:50/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:50/00

فرهنگ ومعارف اسلامی:80/00

زبان وادبیات فارسی:6/66-

زبان خارجی:11/66-

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:54/44

انگل شناسی وقارچ شناسی:73/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:60/00

خون شناسی وانتقال خون:53/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:66/66

فرهنگ ومعارف اسلامی:76/66

زبان وادبیات فارسی:38/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:38/88

انگل شناسی وقارچ شناسی:80/00

باکتری شناسی وویروس شناسی:60/00

خون شناسی وانتقال خون:55/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:56/66

فاطمه گلشنی اصل مهناز حیدری کلبیر هنگامه اسکندری

رتبه:16

دانشگاه:روزانه تهران

رتبه:14

دانشگاه:روزانه تهران

رتبه :13

دانشگاه:روزانه تهران

فرهنگ ومعارف اسلامی:33/33

زبان وادبیات فارسی:43/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:48/88

انگل شناسی وقارچ شناسی:71/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:41/66

خون شناسی وانتقال خون:45/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی66/66

فرهنگ ومعارف اسلامی:53/33

زبان وادبیات فارسی:31/66

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:42/22

انگل شناسی وقارچ شناسی:73/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:55/00

خون شناسی وانتقال خون:40/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:65/00

فرهنگ ومعارف اسلامی:51/66

زبان وادبیات فارسی:48/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:33/33

انگل شناسی وقارچ شناسی:73/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:63/33

خون شناسی وانتقال خون:40/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:68/33

فاطمه مرادی سیده مونا موسوی رقیه حسنزاده

رتبه:25

دانشگاه:روزانه تهران

رتبه:21

دانشگاه:روزانه شهید بهشتی

رتبه:18

دانشگاه:روزانه تهران

فرهنگ ومعارف اسلامی:6/66

زبان وادبیات فارسی:6/66

زبان خارجی:23/33

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:58/88

انگل شناسی وقارچ شناسی:48/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:60/00

خون شناسی وانتقال خون:51/66

ایمنی شناسی وسرم شناسی:60/00

فرهنگ ومعارف اسلامی:8/33

زبان وادبیات فارسی:15/00

زبان خارجی:23/33

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:47/77

انگل شناسی وقارچ شناسی:73/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:53/33

خون شناسی وانتقال خون:40/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:70/00

فرهنگ ومعارف اسلامی:58/33

زبان وادبیات فارسی:16/66

زبان خارجی:10/00

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:34/44

انگل شناسی وقارچ شناسی:83/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:60/00

خون شناسی وانتقال خون:45/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:53/33

                                                                          

فرشته معینی زاده فرناز پیروان حسین آزاد

رتبه:34

دانشگاه:روزانه تهران

رتبه:31

دانشگاه:شبانه تهران

رتبه:27

دانشگاه:شبانه تهران

فرهنگ ومعارف اسلامی:50/00

زبان وادبیات فارسی:25/00

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:43/33

انگل شناسی وقارچ شناسی:73/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:55/00

خون شناسی وانتقال خون:21/66

ایمنی شناسی وسرم شناسی:60/00

فرهنگ ومعارف اسلامی:66/66

زبان وادبیات فارسی:26/66

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:40/00

انگل شناسی وقارچ شناسی:60/00

باکتری شناسی وویروس شناسی:46/66

خون شناسی وانتقال خون:36/66

ایمنی شناسی وسرم شناسی:70/00

فرهنگ ومعارف اسلامی:73/33

زبان وادبیات فارسی:35/00

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:33/33

انگل شناسی وقارچ شناسی:55/00

باکتری شناسی وویروس شناسی:50/00

خون شناسی وانتقال خون:41/66

ایمنی شناسی وسرم شناسی:73/33

فایزه خدایار سعیده مرادی

شیرین محمدی زاده

رتبه:39

دانشگاه:روزانه ایران

رتبه:37

دانشگاه:روزانه تهران

رتبه:34

دانشگاه:روزانه تهران

فرهنگ ومعارف اسلامی:76/66

زبان وادبیات فارسی:35/00

زبان خارجی:8/33

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:27/77

انگل شناسی وقارچ شناسی:41/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:55/00

خون شناسی وانتقال خون:38/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:68/33

فرهنگ ومعارف اسلامی:20/00

زبان وادبیات فارسی:30/00

زبان خارجی:20/00

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:42/22

انگل شناسی وقارچ شناسی:60/00

باکتری شناسی وویروس شناسی:41/66

خون شناسی وانتقال خون:45/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:61/66

فرهنگ ومعارف اسلامی:61/66

زبان وادبیات فارسی:46/66

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:31/11

انگل شناسی وقارچ شناسی:65/00

باکتری شناسی وویروس شناسی:41/66

خون شناسی وانتقال خون:38/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:66/66

سارا معتضدی فریبا گل بخش زینب سلیمی

رتبه:47

دانشگاه:شبانه تهران

رتبه:46

دانشگاه:شبانه تهران

رتبه:41

دانشگاه:روزانه تهران

فرهنگ ومعارف اسلامی:73/33

زبان وادبیات فارسی:30/00

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:41/11

انگل شناسی وقارچ شناسی:71/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:41/66

خون شناسی وانتقال خون:18/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:43/33

فرهنگ ومعارف اسلامی:55/00

زبان وادبیات فارسی:8/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:53/33

انگل شناسی وقارچ شناسی:46/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:35/00

خون شناسی وانتقال خون:40/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:56/66

فرهنگ ومعارف اسلامی56/66

زبان وادبیات فارسی:15/00

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:31/11

انگل شناسی وقارچ شناسی:66/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:56/66

خون شناسی وانتقال خون:38/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:58/33

معصومه غنی زاده ابوذر هوشمند امیره فرکیش

رتبه:73

دانشگاه:روزانه شهید بهشتی

رتبه:64

دانشگاه:روزانه شهید بهشتی

رتبه:62

دانشگاه:روزانه ایران

فرهنگ ومعارف اسلامی:28/33

زبان وادبیات فارسی:1/66

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:28/88

انگل شناسی وقارچ شناسی:68/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:38/33

خون شناسی وانتقال خون:30/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:68/33

فرهنگ ومعارف اسلامی:50/00

زبان وادبیات فارسی:6/66

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:41/11

انگل شناسی وقارچ شناسی:61/66

باکتری شناسی وویروس شناسی:33/33

خون شناسی وانتقال خون:43/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:41/66

فرهنگ ومعارف اسلامی:56/66

زبان وادبیات فارسی:18/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:44/44

انگل شناسی وقارچ شناسی:40/00

باکتری شناسی وویروس شناسی:31/66

خون شناسی وانتقال خون:30/00

ایمنی شناسی وسرم شناسی:66/66

زهرا محسن نژاد گلناز پنبه چی علمداری آرزو میری نژاد

رتبه:131

دانشگاه:روزانه شهید بهشتی

رتبه:89

دانشگاه:روزانه شهید بهشتی

رتبه:86

دانشگاه:روزانه تهران

فرهنگ ومعارف اسلامی:50/00

زبان وادبیات فارسی: 5/00

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:31/11

انگل شناسی وقارچ شناسی:45/00

باکتری شناسی وویروس شناسی: 18/33

خون شناسی وانتقال خون: 38/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:36/66

فرهنگ ومعارف اسلامی:56/66

زبان وادبیات فارسی:5/00

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:40/00

انگل شناسی وقارچ شناسی:58/33

باکتری شناسی وویروس شناسی: 31/66

خون شناسی وانتقال خون: 28/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:38/33

فرهنگ ومعارف اسلامی:35/00

زبان وادبیات فارسی:38/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:26/66

انگل شناسی وقارچ شناسی:43/33

باکتری شناسی وویروس شناسی: 55/00

خون شناسی وانتقال خون: 31/66

ایمنی شناسی وسرم شناسی:45/00

سیدمحمدعلی عقیلی

رتبه:231

دانشگاه:پردیس مازندران

فرهنگ ومعارف اسلامی:48/33

زبان وادبیات فارسی: 28/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:24/44

انگل شناسی وقارچ شناسی:25/00

باکتری شناسی وویروس شناسی: 23/33

خون شناسی وانتقال خون: 18/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:33/33

زهرا محسن نژاد گلناز پنبه چی علمداری

آرزو میری نژاد

رتبه:131

دانشگاه:روزانه شهید بهشتی

رتبه:89

دانشگاه:روزانه شهید بهشتی

رتبه:86

دانشگاه:روزانه شهید بهشتی

فرهنگ ومعارف اسلامی:50/00

زبان وادبیات فارسی:5/00

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:31/11

انگل شناسی وقارچ شناسی:45/00

باکتری شناسی وویروس شناسی:18/33

خون شناسی وانتقال خون:38/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:36/66

فرهنگ ومعارف اسلامی:56/66

زبان وادبیات فارسی:5/00

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:40/00

انگل شناسی وقارچ شناسی:58/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:31/66

خون شناسی وانتقال خون:28/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:38/33

فرهنگ ومعارف اسلامی:35/00

زبان وادبیات فارسی:38/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:26/66

انگل شناسی وقارچ شناسی:43/33

باکتری شناسی وویروس شناسی:55/00

خون شناسی وانتقال خون:31/66

ایمنی شناسی وسرم شناسی:45/00

   

سید محمد علی عقیلی

   

رتبه:231

دانشگاه:پردیس مازندران

فرهنگ ومعارف اسلامی:

زبان وادبیات فارسی:

زبان خارجی:

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:

انگل شناسی وقارچ شناسی:

باکتری شناسی وویروس شناسی:

خون شناسی وانتقال خون:

ایمنی شناسی وسرم شناسی:

فرهنگ ومعارف اسلامی:

زبان وادبیات فارسی:

زبان خارجی:

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:

انگل شناسی وقارچ شناسی:

باکتری شناسی وویروس شناسی:

خون شناسی وانتقال خون:

ایمنی شناسی وسرم شناسی:

فرهنگ ومعارف اسلامی:48/33

زبان وادبیات فارسی:28/33

زبان خارجی:سفید

بیوشیمی وبیوشیمی بالینی:24/44

انگل شناسی وقارچ شناسی:25/00

باکتری شناسی وویروس شناسی:23/33

خون شناسی وانتقال خون:18/33

ایمنی شناسی وسرم شناسی:33/33