نمونه کارنامه کارشناسی ارشد ،سال 95 موسسه آموزشی فراز(دکتر بلبلی )

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد ،سال 95 موسسه آموزشی فراز(دکتر بلبلی )

میکروب شناسی

مواد غذایی

میکروب شناسی

مواد غذایی

ویروس شناسی پزشکی

پزشکی انگل شناسی
سرور جعفری بیتا جناغی نگار لباف فهیمه السادات آقامیر
رتبه:2 رتبه:1

دانشگاه تهران

رتبه:1

رتبه:1

ویروس شناسی:100/00

تغذیه عمومی:33/33

قارچ شناسی پزشکی:26/67

انگل شناسی:60/00

باکتری شناسی:61/48

بیوشیمی عمومی:4/44

زبان عمومی:20/00

ویروس شناسی:91/11

تغذیه عمومی:33/33

قارچ شناسی پزشکی:33/33

انگل شناسی:42/22

باکتری شناسی:77/04

بیوشیمی عمومی:11/11

زبان عمومی:42/50

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:73/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:48/33

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی مولکولی:15/00

زبان عمومی:71/67

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی: 83/33

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:66/67

55/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی: 23/33

زبان عمومی:18/33

میکروب شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی

میکروب شناسی

مواد غذایی

پزشکی ویروس شناسی
بیتا جناغی نگار لباف فهیمه السادات آقامیر بیتا جناغی

دانشگاه تهران

رتبه:5

رتبه:4 رتبه:3 رتبه:2

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:68/33

قارچ شناسی پزشکی: 11/67

انگل شناسی:35/00

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی

مولکولی: 15/00

زبان عمومی: 63/33

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:73/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:48/33

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی مولکولی:15/00

زبان عمومی:71/67

ویروس شناسی:91/11

تغذیه عمومی:4/44

قارچ شناسی پزشکی:20/00

انگل شناسی: 48/89

باکتری شناسی:71/85

بیوشیمی عمومی:17/78

زبان عمومی:29/17

ویروس شناسی:93/3 3

ایمنی شناسی: 68/33

قارچ شناسی پزشکی: 11/67

انگل شناسی:35/00

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی

مولکولی: 15/00

زبان عمومی:63/33

هماتولوژی وبانک خون هماتولوژی وبانک خون بیوشیمی بالینی هماتولوژی وبانک خون
صمد ولی زاده زهرا محمدزاده آهنی سمانه محصل آزادی غزاله حسین زاده

دانشگاه انتقال خون

رتبه:21

دانشگاه تهران

رتبه:15

دانشگاه تهران

رتبه:5

دانشگاه تهران

رتبه:4

خون شناسی:51/11

ایمنی شناسی:43/33

بیوشیمی:56/14

زیست سلولی

مولکولی:41/67

میکروب شناسی پزشکی:00/0

زبان عمومی:42/50

خون شناسی:45/56

ایمنی شناسی:52/22

بیوشیمی:50/88

زیست سلولی

مولکولی:51/67

میکروب شناسی پزشکی:18/33

زبان عمومی:59/17

بیوشیمی عمومی:70/67

زیست سلولی مولکولی: 66/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 53/33

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:71/67

خون شناسی:46/67

ایمنی شناسی:57/78

بیوشیمی:61/40

زیست سلولی

مولکولی:33/33

میکروب شناسی پزشکی:00/0

زبان عمومی:86/67

بیوشیمی بالینی بیوشیمی بالینی بیوشیمی بالینی بیوشیمی بالینی
نیلوفر مناف زاده کیانا مویدی مریم علی نجفی سمیه حیدر بیگی مهنه

دانشگاه ساری

رتبه:349

رتبه:112

دانشگاه کرمانشاه

رتبه:149

دانشگاه کاشان

رتبه:79

بیوشیمی عمومی:42/67

زیست سلولی مولکولی: 49/33

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 38/67

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:29/17

بیوشیمی عمومی:54/67

زیست سلولی مولکولی: 34/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 36/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:76/67

بیوشیمی عمومی:54/67

زیست سلولی مولکولی: 38/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 46/67

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:39/17

بیوشیمی عمومی:64/00

زیست سلولی مولکولی: 50/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 36/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:41/67

میکروب شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی پزشکی انگل شناسی پزشکی ویروس شناسی
فهیمه السادات آقامیر فریبا خانی بیتا جناغی فهیمه السادات آقامیر
رتبه:8

دانشگاه تهران

رتبه:7

رتبه:6

دانشگاه تهران

رتبه:4

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:83/33

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:66/67

55/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی: 23/33

زبان عمومی:18/33

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:78/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:41/67

باکتری شناسی:48/33

زیست سلولی

مولکولی: 13/33

زبان عمومی:33/33

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:68/33

قارچ شناسی پزشکی: 11/67

انگل شناسی:35/00

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی

مولکولی: 15/00

زبان عمومی:63/33

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:83/33

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:66/67

55/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی: 23/33

زبان عمومی:18/33

میکروب شناسی

مواد غذایی

میکروب شناسی

مواد غذایی

میکروب شناسی

مواد غذایی

میکروب شناسی

مواد غذایی

شیما ندافی زینب مقدمی زاد فریبا خانی زهرا رحیمی نادی

دانشگاه تهران

رتبه:12

رتبه:11 رتبه:10 رتبه:9

ویروس شناسی:6/67

تغذیه عمومی:4/44

قارچ شناسی پزشکی:26/67

انگل شناسی:0/00

باکتری شناسی: 57/78

بیوشیمی عمومی:46/67

زبان عمومی:24/17

ویروس شناسی:93/33

تغذیه عمومی:6/67

قارچ شناسی پزشکی:26/67

انگل شناسی:66/67

باکتری شناسی: 41/48

بیوشیمی عمومی:6/67

زبان عمومی:12/50

ویروس شناسی:100/00

تغذیه عمومی:00/0

قارچ شناسی پزشکی:13/33

انگل شناسی:35/56

باکتری شناسی:51/85

بیوشیمی عمومی:6/67

زبان عمومی:30/83

ویروس شناسی: 93/33

تغذیه عمومی:00/0

قارچ شناسی پزشکی:13/33

انگل شناسی:55/56

باکتری شناسی:46/67

بیوشیمی عمومی:6/67

زبان عمومی:35/00

زیست فناوری پزشکی زیست فناوری پزشکی ژنتیک انسانی ژنتیک انسانی
سمانه محصل آزادی پریسا جوادی فتح سمانه احمدی سمیه درزی
رتبه:21

دانشگاه تهران

رتبه:89

دانشگاه شهرکرد

رتبه:51

دانشگاه یزد

رتبه:51

بیوشیمی عمومی:70/67

زیست سلولی مولکولی: 66/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی: 53/33

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:71/67

بیوشیمی عمومی:38/67

ژنتیک:0/00

میکروب شناسی:36/00

شمی آلی و عمومی: 0/00

زیست سلولی مولکولی: 60/00

زبان عمومی:55/83

بیوشیمی عمومی:33/33

ژنتیک:70/67

میکروب شناسی:00/0

شمی آلی و عمومی:00/0

زیست سلولی مولکولی:62/67

زبان عمومی:52/50

بیوشیمی عمومی: 34/67

ژنتیک:72/00

میکروب شناسی:00/0

شیمی آلی و عمومی:00/0

زیست سلولی مولکولی:65/33

زبان عمومی:45/00

ژنتیک انسانی ژنتیک انسانی ژنتیک انسانی ژنتیک انسانی
سمیه باقری محمود علیدادی ملیحه نجفلو محبوبه رفیق

دانشگاه بندرعباس

رتبه: 180

رتبه:152

رتبه:145

دانشگاه مشهد

رتبه:137

بیوشیمی عمومی:33/33

ژنتیک:49/33

میکروب شناسی:00/0

شیمی آلی و عمومی:00/0

زیست سلولی مولکولی:53/33

زبان عمومی:59/17

شیمی آلی وعمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

بیوشیمی عمومی:40/00

زیست سلولی مولکولی:58/67

ژنتیک:48/00

زبان عمومی:65/83

بیوشیمی عمومی:53/33

ژنتیک:50/67

میکروب شناسی:00/0

شیمی آلی و عمومی:00/0

زیست سلولی مولکولی:42/67

زبان عمومی:69/17

بیوشیمی عمومی:38/67

ژنتیک:64/00

میکروب شناسی:00/0

شیمی آلی و عمومی:00/0

زیست سلولی مولکولی:53/33

زبان عمومی:29/17

انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی پزشکی ویروس شناسی
سمانه امیری شادیه خانی فریبا خانی سرور جعفری
رتبه:16 رتبه:14 رتبه:11 رتبه:11

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:46/67

قارچ شناسی پزشکی:5/00

انگل شناسی: 58/33

باکتری شناسی:43/33

زیست سلولی

مولکولی:6/67

زبان عمومی:8/33

ویروس شناسی:68/33

ایمنی شناسی:50/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی: 58/33

باکتری شناسی:41/67

زیست سلولی

مولکولی:5/00

زبان عمومی:8/33

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:78/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:41/67

باکتری شناسی: 48/33

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:33/33

ویروس شناسی: 93/33

ایمنی شناسی:63/33

00/0 قارچ شناسی پزشکی:

انگل شناسی:70/00

باکتری شناسی:56/67

زیست سلولی

مولکولی:25/00

زبان عمومی:00/0

ایمنی شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی
غزاله حسین زاده زهرا محمدزاده آهنی الهام پوررضا لیلا دارونی
رتبه:54 رتبه:89

دانشگاه بابل

رتبه:83

دانشگاه تهران(شاهد)

رتبه:39

خون شناسی:46/67

ایمنی شناسی:57/78

بیوشیمی:61/40

زیست سلولی

مولکولی:33/33

میکروب شناسی پزشکی:00/0

زبان عمومی:86/67

خون شناسی:45/56

ایمنی شناسی:52/22

بیوشیمی:50/88

زیست سلولی

مولکولی:51/67

میکروب شناسی پرشکی:18/33

زبان عمومی:59/17

زیست سلولی و مولکولی: 61/67

ایمنی شناسی:48/89

میکروب شناسی پزشکی:30/00

خون شناسی:0/00

بیوشیمی:56/14

زبان عمومی:53/33

ایمنی شناسی:56/67

بیوشیمی:73/68

میکروب شناسی پزشکی:66/67

زیست سلولی

مولکولی: 51/67

خون شناسی:00/0

زبان عمومی: 35/83

پزشکی قارچ شناسی میکروب شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی

میکروب شناسی

مواد غذایی

فهیمه السادات آقامیر گلناز مختاری ایرانی مریم اسدی جعفری

مهناز السادات

عرب عامری

رتبه:25 رتبه:25

دانشگاه تهران

رتبه:24

دانشگاه تهران

رتبه:21

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:83/33

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:66/67

55/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی: 23/33

زبان عمومی:18/33

ویروس شناسی:81/67

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:

-1/67

انگل شناسی:45/00

باکتری شناسی:60/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:10/00

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:36/67

قارچ شناسی پزشکی:

-1/67

انگل شناسی:56/67

باکتری شناسی:00/0

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:12/50

ویروس شناسی: 6/67

20/00 تغذیه عمومی:

قارچ شناسی پزشکی: 4/44

انگل شناسی:11/11

باکتری شناسی: 33/33

بیوشیمی عمومی: 53/33

زبان عمومی:39/17

میکروب شناسی

مواد غذایی

انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی

میکروب شناسی

مواد غذایی

سمانه امیری نگار شریفی سرور جعفری زهرا درگاهی

دانشگاه تهران

رتبه:19

رتبه:18

دانشگاه تهران

رتبه:17

دانشگاه تهران

رتبه:17

ویروس شناسی:82/22

تغذیه عمومی:13/33

قارچ شناسی پزشکی:13/33

انگل شناسی:51/11

باکتری شناسی:43/70

بیوشیمی عمومی:

-2/22

زبان عمومی:10/83

ویروس شناسی:76/67

ایمنی شناسی:50/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:53/33

باکتری شناسی:31/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/00

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:63/33

00/0 قارچ شناسی پزشکی:

انگل شناسی:70/00

باکتری شناسی:56/67

زیست سلولی

مولکولی:25/00

زبان عمومی:00/0

ویروس شناسی:55/56

تغذیه عمومی:20/00

قارچ شناسی پزشکی:15/56

انگل شناسی:33/33

باکتری شناسی:11/85

بیوشیمی عمومی:15/56

زبان عمومی: 56/67

انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی
مریم جارچی گلناز مختاری ایرانی فریبا خانی زهرا رحیمی نادی
رتبه:21 رتبه :20 رتبه:20 رتبه: 19

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:58/33

قارچ شناسی پزشکی:10/00

انگل شناسی:43/33

باکتری شناسی: 46/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/83

ویروس شناسی: 81/67

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:

-1/67

انگل شناسی:45/00

باکتری شناسی:60/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:10/00

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:78/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:41/67

باکتری شناسی:48/33

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:33/33

ویروس شناسی: 93/33

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:38/33

باکتری شناسی:50/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:12/50

انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی
زینب مقدمی زاد زهرا رحیمی نادی گلناز مختاری ایرانی مریم جارچی

دانشگاه تهران

رتبه:30

رتبه:29

دانشگاه ایران

رتبه :29

دانشگاه ایران

رتبه:27

ویروس شناسی:68/33

53/33 ایمنی شناسی:

قارچ شناسی پزشکی:18/33

انگل شناسی:48/33

40/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی:5/00

زبان عمومی:-1/67

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:38/33

باکتری شناسی:50/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:12/50

ویروس شناسی:81/67

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:

-1/67

انگل شناسی:45/00

باکتری شناسی:60/00

زیست سلولی

مولکولی: 10/00

زبان عمومی: 10/00

ویروس شناسی:67/67

ایمنی شناسی:58/33

قارچ شناسی پزشکی:10/00

انگل شناسی:43/33

باکتری شناسی:46/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/83

ویروس شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
زهرا علی اکبرآهوان مینا طهماسبی سلیمانلو مریم جارچی زهرا رحیمی نادی
رتبه:34

دانشگاه تهران

رتبه:34

رتبه:31 رتبه: 30

ویروس شناسی: 88/33

ایمنی شناسی:40/00

قارچ شناسی پزشکی:

-5/00

انگل شناسی:25/00

باکتری شناسی:48/33

زیست سلولی

مولکولی:23/33

زبان عمومی:20/00

ویروس شناسی: 86/67

ایمنی شناسی: 51/67

قارچ شناسی پزشکی:5 /00

انگل شناسی: 48/33

باکتری شناسی:23/33

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی: 1/67

ویروس شناسی: 86/67

ایمنی شناسی:58/33

قارچ شناسی پزشکی:10/00

انگل شناسی:43/33

باکتری شناسی:46/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/83

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:61/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی: 38/33

باکتری شناسی:50/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:12/50

ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
مینا طهماسبی سلیمانلو نگار شریفی اعظم رضازاده سیاقی

نسرین شیرعلیزاده

علمداری

رتبه:49

دانشگاه تربیت مدرس

رتبه:42

دانشگاه تربیت مدرس

رتبه:41

رتبه:40

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:51/67

قارچ شناسی پزشکی:5/00

انگل شناسی:48/33

باکتری شناسی:23/33

زیست سلولی

مولکولی:10/00

:1/67 زبان عمومی

ویروس شناسی:76/67

ایمنی شناسی:50/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:53/33

باکتری شناسی:31/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی: 15/00

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:55/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:28/33

باکتری شناسی:15/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:17/50

ویروس شناسی:75/00

ایمنی شناسی:63/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:46/67

باکتری شناسی:20/00

زیست سلولی

مولکولی:00/0

زبان عمومی:00/0

میکروب شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی
سمانه امیری شادیه خانی مریم اسدی جعفری زهرا صحبت زاده
رتبه:67 رتبه:59 رتبه:58

دانشگاه تربیت مدرس

رتبه:55

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:46/67

قارچ شناسی پزشکی:5/00

انگل شناسی:58/33

باکتری شناسی:43/33

زیست سلولی

مولکولی:6/67

زبان عمومی:8/33

ویروس شناسی:68/33

ایمنی شناسی:50/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:58/33

باکتری شناسی:41/67

زیست سلولی

مولکولی: 5/00

زبان عمومی:8/33

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:36/67

قارچ شناسی پزشکی:

- 1/67

انگل شناسی:56/67

باکتری شناسی:00/0

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:12/50

ویروس شناسی:78/33

:58/33 ایمنی شناسی

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

انگل شناسی:36/67

باکتری شناسی:25/00

زیست سلولی

مولکولی: 13/33

زبان عمومی:1/67

انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
ملیکا یارمحمدتجری زهرا صحبت زاده

نسرین شیرعلیزاده

علمداری

زهرا بهرام دوست

دانشگاه ایران

رتبه:73

رتبه:68

دانشگاه تربیت مدرس

رتبه:68

دانشگاه شهیدبهشتی

رتبه:67

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:26/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی: 38/33

باکتری شناسی:28/33

زیست سلولی

مولکولی:00/0

زبان عمومی:33/33

ویروس شناسی:78/33

:58/33 ایمنی شناسی

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

انگل شناسی:36/67

باکتری شناسی:25/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:1/67

ویروس شناسی:75/00

ایمنی شناسی:63/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:46/67

باکتری شناسی:20/00

زیست سلولی

مولکولی:00/0

زبان عمومی:00/0

ویروس شناسی:36/67

ایمنی شناسی:53/33

قارچ شناسی پزشکی:

-3/33

انگل شناسی:36/67

باکتری شناسی:30/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:23/33

میکروب شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی
سمانه بابائی

فاطمه زارع

حسین آبادی

زینب مقدمی زاد زینب مقدمی زاد

دانشگاه قزوین

رتبه:87

دانشگاه شهیدبهشتی

رتبه:81

رتبه:78 رتبه:74

ویروس شناسی:68/33

ایمنی شناسی:40/00

قارچ شناسی پزشکی:23/33

انگل شناسی:33/33

باکتری شناسی:40/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:4/17

ویروس شناسی: 50/00

ایمنی شناسی:48/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:40/00

باکتری شناسی:23/33

زیست سلولی

مولکولی:20/00

زبان عمومی:1/67

ویروس شناسی:68/33

53/33 ایمنی شناسی:

قارچ شناسی پزشکی:18/33

انگل شناسی:48/33

40/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی:5/00

زبان عمومی:-1/67

ویروس شناسی:68/33

53/33 ایمنی شناسی:

قارچ شناسی پزشکی:18/33

انگل شناسی:48/33

40/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی:5/00

زبان عمومی:-1/67

میکروب شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
مریم مختاری بی بالان زهرا اصل روستا زهرا علی اکبرآهوان سمانه بابائی

دانشگاه گیلان

رتبه:196

دانشگاه قزوین

رتبه:113

رتبه:90 رتبه:83

ویروس شناسی: 28/33

ایمنی شناسی:41/67

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

انگل شناسی : 8/33

باکتری شناسی:43/33

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:00/0

ویروس شناسی:81/67

ایمنی شناسی:38/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:23/33

باکتری شناسی:36/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:3/33

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:40/00

قارچ شناسی پزشکی:

-5/00

انگل شناسی:25/00

باکتری شناسی:48/33

زیست سلولی

مولکولی:23/33

زبان عمومی:20/00

ویروس شناسی:68/33

ایمنی شناسی:40/00

قارچ شناسی پزشکی:23/33

انگل شناسی:33/33

باکتری شناسی:40/00

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:4/17

میکروب شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
زهرا صحبت زاده زهرا بهرام دوست مریم نادری مرضیه نجمی
رتبه:137 رتبه:131

دانشگاه البرز

رتبه:199

دانشگاه البرز

رتبه:196

ویروس شناسی:78/33

:58/33 ایمنی شناسی

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

انگل شناسی:36/67

باکتری شناسی:25/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:1/67

ویروس شناسی:36/67

ایمنی شناسی:53/33

قارچ شناسی پزشکی:

-3/33

انگل شناسی:36/67

باکتری شناسی:30/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:23/33

ویروس شناسی: 36/67

ایمنی شناسی:31/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی: 33/33

باکتری شناسی:25/00

زیست سلولی

مولکولی: 10/00

زبان عمومی :-1/67

ویروس شناسی: 53/33

ایمنی شناسی:31/67

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

انگل شناسی :33/33

باکتری شناسی:8/33

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:00/0

انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی
زهرا اصل روستا

نسرین شیرعلیزاده

علمداری

اعظم رضازاده سیاقی ملیکا یارمحمدتجری
رتبه:179 رتبه:178 رتبه:171 رتبه:153

ویروس شناسی:81/67

ایمنی شناسی:38/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:23/33

باکتری شناسی:36/67

زیست سلولی

مولکولی:10/00

زبان عمومی:3/33

ویروس شناسی:75/00

ایمنی شناسی:63/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:46/67

باکتری شناسی:20/00

زیست سلولی

مولکولی:00/0

زبان عمومی:00/0

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:55/00

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:28/33

باکتری شناسی:15/00

زیست سلولی

مولکولی:13/33

زبان عمومی:17/50

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:26/67

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:38/33

باکتری شناسی:28/33

زیست سلولی

مولکولی:00/0

زبان عمومی:33/33

انگل شناسی پزشکی میکروب شناسی انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی
زهرا شاپور فاطمه طالبی گلنار ابراهیمی زنگنه لیدا حقیقی

دانشگاه کاشان( با شهریه)

رتبه:355

دانشگاه تهران( شاهد)

رتبه:230

دانشگاه تربیت مدرس

( با شهریه)

رتبه:226

دانشگاه شیراز( با شهریه)

رتبه:340

ویروس شناسی:58/33

ایمنی شناسی: 36/67

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:16/67

باکتری شناسی:15/00

زیست سلولی مولکولی:10/00

زبان عمومی:0/00

ویروس شناسی: 88/33

ایمنی شناسی:21/67

باکتری شناسی: 26/67

انگل شناسی:11/67

قارچ شناسی پزشکی: 00/0

زیست سلولی مولکولی:10/00

زبان عمومی: 00/0

ویروس شناسی:41/67

ایمنی شناسی: 23/33

قارچ شناسی پزشکی:

-8/33

انگل شناسی : 33/33

باکتری شناسی:25/ 00

زیست سلولی

مولکولی:-10/00

:9/17 زبان عمومی

ویروس شناسی:36/67

ایمنی شناسی: 31/67

باکتری شناسی: 21/67

انگل شناسی:25/00

قارچ شناسی پزشکی: 3/33

زیست سلولی مولکولی:-8/33

زبان عمومی:-2/50

 

 

 

میکروب شناسی

مواد غذایی

میکروب شناسی

مواد غذایی

ویروس شناسی پزشکی

پزشکی انگل شناسی
سرور جعفری بیتا جناغی نگار لباف فهیمه السادات آقامیر
رتبه دوم کشوری
رتبه اول کشوری

رتبه اول کشوری
دانشگاه تهران

رتبه اول کشوری

ویروس شناسی:100/00

تغذیه عمومی:33/33

قارچ شناسی پزشکی:26/67

انگل شناسی:60/00

باکتری شناسی:61/48

بیوشیمی عمومی:4/44

زبان عمومی:20/00

ویروس شناسی:91/11

تغذیه عمومی:33/33

قارچ شناسی پزشکی:33/33

انگل شناسی:42/22

باکتری شناسی:77/04

بیوشیمی عمومی:11/11

زبان عمومی:42/50

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی:73/33

قارچ شناسی پزشکی:00/0

انگل شناسی:48/33

باکتری شناسی:55/00

زیست سلولی مولکولی:15/00

زبان عمومی:71/67

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی: 83/33

قارچ شناسی پزشکی:3/33

انگل شناسی:66/67

55/00 باکتری شناسی:

زیست سلولی

مولکولی: 23/33

زبان عمومی:18/33

 

 

 


 

فهیمه السادات آقامیر رتبه اول کشوری در انگل شناسی پزشکی

نگار لباف رتبه اول کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

بیتا جناغی رتبه اول کشوری در میکروب مواد غذائی

سرور جعفری رتبه دوم کشوری درمیکروب مواد غذائی

بیتا جناغی رتبه دوم کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فهیمه الساادات آقامیر رتبه سوم کشوری در میکروب مواد غذائی

نگار لباف رتبه چهارم کشوری در میکروب شناسی پزشکی

بیتا جناغی رتبه پنجم کشوری درمیکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران

غزاله حسین زاده رتبه چهارم کشوری درهماتولوژی وبانک خون دانشگاه تهران

سمانه محصل آزادی رتبه پنجم کشوری دربیوشیمی بالینی دانشگاه تهران

زهرا محمد زاده آهنی رتبه پانزدهم کشوری درهماتولوژی وبانک خون دانشگاه تهران

صمد ولی زاده رتبه بیست ویکم کشوری درهماتولوژی وبانک خون دانشگاه تهران انتقال خون

سمیه حیدر بیگی مهنه رتبه هفتاد و نه کشوری در بیوشیمی بالینی دانشگاه کاشان

مریم علی نجفی رتبه صدوچهل ونه کشوری در بیوشیمی بالینی دانشگاه کرمانشاه

کیانا مؤیدی رتبه صد ودوازده کشوری در بیوشیمی بالینی

نیلوفر مناف زاده رتبه سیصد چهل ونه کشوری در بیوشیمی بالینی دانشگاه ساری

فهیمه السادات آقامیر رتبه چهارم کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

بیتا جناغی رتبه ششم کشوری در انگل شناسی پزشکی

فریبا خانی رتبه هفتم کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

فهیمه السادات آقامیر رتبه هشتم کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران

زهرا رحیمی نادی رتبه نهم کشوری در میکروب مواد غذائی

فریبا خانی رتبه دهم کشوری در میکروب مواد غذائی

زینب مقدمی زاد رتبه یازدهم کشوری در میکروب مواد غذائی

شیما ندافی رتبه دوازدهم کشوری در میکروب مواد غذائی دانشگاه تهران

سمیه درزی رتبه پنجاه ویکم کشوری در ژنتیک انسانی دانشگاه یزد

سمانه احمدی رتبه پنجاه ویکم کشوری درژنتیک انسانی دانشگاه شهرکرد

پریسا جوادی فتح رتبه هشتاد ونه کشوری در زیست فناوری پزشکی دانشگاه تهران

سمانه محصل آزادی رتبه بیست ویکم کشوری در زیست فناوری پزشکی

محبوبه رفیق رتبه صدوسی وهفت کشوری در ژنتیک انسانی دانشگاه مشهد

ملیحه نجفلو رتبه صدوچهل وپنج کشوری در ژنتیک انسانی

محمود علیدادی رتبه صدوپنجاه ودو کشوری در ژنتیک انسانی

سمیه باقری رتبه صدوهشتاد کشوری در ژنتیک انسانی دانشگاه بندرعباس

سرور جعفری رتبه یازدهم کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فریبا خانی رتبه یازدهم کشوری در انگل شناسی پزشکی

شادیه خانی رتبه چهاردهم کشوری در انگل شناسی پزشکی

سمانه امیری رتبه شانزدهم کشوری در انگل شناسی پزشکی

لیلا دارونی رتبه سی ونه کشوری در ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه تهران شاهد

الهام پوررضا رتبه هشتادوسه کشوری در ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه بابل

زهرامحمد زاده آهنی رتبه هشتادونه کشوری در ایمنی شناسی پزشکی

غزاله حسین زاده رتبه پنجاه وچهار کشوری در ایمنی شناسی پزشکی

مهناز السادات عرب عامری رتبه بیست ویک کشوری در میکروب مواد غذائی دانشگاه تهران

مریم اسدی جعفری رتبه بیست وچهار کشور در انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

گلناز مختاری ایرانی رتبه بیست وپنج کشوری در میکروب شناسی پزشکی

فهیمه السادات آقامیررتبه بیست وپنج کشوری در قارچ شناسی پزشکی

زهرا درگاهی رتبه هفده کشوری در میکروب شناسی مواد غذائی دانشگاه تهران

سرور جعفری رتبه هفده کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران

نگار شریفی رتبه هجده کشوری در انگل شناسی پزشکی

سمانه امیری رتبه نوزده کشوری در میکروب مواد غذائی دانشگاه تهران

زهرا رحیمی نادی رتبه نوزده کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فریبا خانی رتبه بیست کشوری در میکروب شناسی پزشکی

گلناز مختار ایرانی رتبه بیست کشوری در انگل شناسی پزشکی

مریم جارچی رتبه بیست ویک کشوری در انگل شناسی پزشکی

مریم جارچی رتبه بیست وهفت کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

گلناز مختار ایرانی رتبه بیست ونه کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

زهرا رحیمی نادی رتبه بیست ونه کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زینب مقدمی زاد رتبه سی کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

زهرا رحیمی نادی رتبه سی کشوری در انگل شناسی پزشکی

مریم جارچی رتبه سی ویک کشوری در میکروب شناسی پزشکی

مینا طهماسبی سلیمانلو رتبه سی وچهار کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

زهرا علی اکبرآهوان رتبه سی وچهار ویروس شناسی پزشکی

نسرین شیر علیزاده علمداری رتبه چهل کشوری در انگل شناسی پزشکی

اعظم رضا زاده سیاقی رتبه چهل ویک کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

نگار شریفی رتبه چهل ودو کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

مینا طهماسبی سلیمانلو رتبه چهل ونه کشوری در ویروس شناسی پزشکی

زهرا صحبت زاده رتبه پنجاه وپنج کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

مریم اسدی جعفری رتبه پنجاه وهشت کشوری در ویروس شناسی پزشکی

شادیه خانی رتبه پنجاه و نه کشوری در ویروس شناسی پزشکی

سمانه امیری رتبه شصت وهفت کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زهرا بهرام دوست رتبه شصت وهفت کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

نسرین شیرعلیزاده علمداری رتبه شصت وهشت کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

زهرا صحبت زاده رتبه شصت وهشت کشوری در انگل شناسی پزشکی

ملیکا یار محمد تجری رتبه هفتادوسه کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه ایران

زینب مقدمی زاد رتبه هفتاد وچهار کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زینب مقدمی زاد رتبه هفتادو هشت کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فاطمه زارع حسین آبادی رتبه هشتادویک کشوری درانگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

سمانه بابائی رتبه هشتاد وهفت کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه قزوین

سمانه بابائی رتبه هشتاد وسه کشوری در انگل شناسی پزشکی

زهرا علی اکبر آهوان رتبه نود کشوری در انگل شناسی پزشکی

زهرا اصل روستا رتبه صدوسیزده کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه قزوین

مریم مختاری بی بالان رتبه صدونود وشش کشوری میکروب شناسی پزشکی دانشگاه گیلان

مرضیه نجمی رتبه صدونود وشش کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه البرز

مریم نادری رتبه صد ونودونه کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه البرز

زهرا بهرام دوست رتبه صد وسی ویک کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زهرا صحبت زاده رتبه صدوسی و هفت کشوری در میکروب شناسی پزشکی

ملیکا یارمحمدتجری رتبه صد و پنجاه و سه کشوری در میکروب شناسی پزشکی

اعظم رضازاده سیاقی رتبه صدوهفتاد ویک کشوری در میکروب شناسی پزشکی

نسرین شیرعلیزاده علمداری رتبه صدوهفتادوهشت کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زهرا اصل روستا رتبه صد وهفتاد ونه کشوری در انگل شناسی پزشکی

لیدا حقیقی رتبه سیصد وچهل کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه شیراز

گلنارابراهیمی زنگنه رتبه دویست وبیست وشش درانگل شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

فاطمه طالبی رتبه دویست وسی کشوری درانگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران شاهد

زهرا شاپور رتبه سیصد و پنجاه وپنج کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه کاشان