نمونه کارنامه قبولی رشته‌های مختلف کارشناسی ارشد سال 90

 

(( نمومه کارنامه قبولی رشته های مختلف کارشناسی ارشد سال 90 موسسه آموزشی فراز))

قارچ

ویروس شناسی

انگل شناسی

باکتری شناسی

سم شناسی

نرگس السادات طاهرزاده

رضوانه جعفری

سعیده پیشکاری

معصومه بینا

پوریا جارسیاه

قبولی: تهران

رتبه: 5

نمره: 298

 

 

قارچ: 80

باکتری: 20

تک یاخته: 100

ایمنی: 91

زبان: 26

قبولی: تهران

رتبه: 6

نمره: 260

 

 

ویروس: ‏96/3‏

باکتری: 0

قارچ: ‏11/1

انگل: 66/6

بیوشیمی: 72/2

ایمنی: 68/6

ژنتیک: 16/6

زبان: 72/5

قبولی: تهران

رتبه: 9

نمره: 295

 

 

تک یاخته: 68

کرم:74

ایمنی: 93

میکروب: 18

زیست: 38

زبان: 50/8

قبولی: تهران

رتبه: 16

نمره: 282

 

 

باکتری: 75/5

تک یاخته: 77/7

قارچ: 35/5

ویروس: 44/4

ایمنی: 62/2

بیوشیمی: 86/6

زبان: 47/5

قبولی: مازندران

رتبه: 43

نمره: 232

 

 

بیوشیمی: 67

شیمی: 50

زیست:60

زبان:20

(( نمومه کارنامه قبولی رشته های مختلف کارشناسی ارشد سال 90 موسسه آموزشی فراز))

بیوشیمی

بیوتکنولوژی

ژنتیک

هماتولوژی

ایمونولوژی

سمیرا برنگی

فاطمه معمار راست

نسیه سلطانی

ریما منافی

نجمه خسرویان فر

قبولی: شهید بهشتی

رتبه: 31

نمره: 258

 

 

بیوشیمی: 65

شیمی: 63

زیست:63

زبان:48

قبولی: تهران

رتبه: 7

نمره: 347

 

 

باکتری:71

شیمی: 44

بیولوژی: 67

زبان: 71

قبولی: تهران

رتبه: 11

نمره: 319

 

 

ژنتیک: 68/3

بیولوژی:67/7

بیوشیمی: 86/6

زبان: 63/3

قبولی: تهران

رتبه:15

نمره:310

 

 

هماتو: 61

بیوشیمی: 84

بیولوژی:55

ایمنی:82

زبان:67

قبولی: تهران

رتبه: 28

نمره: 327

 

 

ایمنی: 82/2

بیوشیمی:76/6

میکروب: 51/1

بیولوژی:77/7

زبان:60/8